Logga in
Logga in

Det kan bullra när vi bygger

När vi bygger centralt i Karlstad är det ofrånkomligt att buller och störningar uppstår. Vi gör allt vi kan för att minska påverkan på omgivningen. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att hantera detta.

Buller är en naturlig del av ljudlandskapet i en stad och orsakas av bland annat bil- och tågtrafiken. Byggbuller är en annan typ av störning och kan därför uppfattas som mer störande. Detta även om den faktiska ljudnivån från byggbullret är i nivå med eller lägre än exempelvis bullret från tågtrafiken. Vid pålning, till exempel, uppstår ett ljud som skiljer sig avsevärt från stadens normala ljudbild och kan därför uppfattas som störande.

Buller under byggtiden

Vi följer gällande regler för vad som är en acceptabel ljudnivå under byggtid. För att klara gällande riktvärden för buller från byggarbetsplatser (NFS2004:15) gör vi ett flertal åtgärder och försöker välja de byggmetoder som åstadkommer begränsat med störningar.

Hur mycket får vi bullra när vi bygger?

Vi gör vårt yttersta för att hålla oss inom de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för byggbuller (NFS 2004:15). Vi hanterar byggbuller genom att ställa krav på entreprenören att först kartlägga och beskriva vilka arbeten som kommer att bullra. Därefter föreslås och genomförs lämpliga åtgärder i de fall sådana behövs för att klara de riktvärden som finns. Vid de tillfällen vi riskerar att inte klara de riktvärden som finns för ljud inomhus kommer vi att gå ut med riktad information till boende i berörda fastigheter.

Mätning och uppföljning

För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar på husfasader samt följer upp störningsanmälningar. Uppfattar omgivningen våra arbeten som störande kan projektet eventuellt vidta ytterligare åtgärder.