Logga in
Logga in
Foto: Martin Bergvall

Väse, ny mötesstation och planskild korsning Nu är vi snart inne i slutfasen

Vi har arbetat intensivt under flera månader på stationsområdet med att förbättra funktionerna för resande och framkomligheten för gående, cyklister och bilister. Nu börjar vi slutföra de olika delarna.

Under vintern och våren har vi arbetat med att åtgärda de mesta akuta sakerna på stationsområdet. Nu i sommar kan vi fokusera på att göra klart alla de funktioner som omfattas av ombyggnaden i Väse.

Fina gång- och cykelvägar under sommaren

Just nu arbetar vi för fullt med den slutliga beläggningen på områdets gång- och cykelvägar. Innan detta kunde påbörjas har vi grävt ner en hel del ledningar, bland annat för fjärrvärme och ledningar från den pumpstation som inom kort ska installeras i anslutning till vägporten.

Dubbelriktad trafik på Storgatan

Även om vi har arbetat intensivt för att bli färdiga på Storgatan har arbetet där tagit längre tid än vad vi räknat med. Vi har tagit bort spont, börjat montera räcken och lägger den slutliga asfalten. Så snart vi får gång- och cykelvägar belagda med asfalt kommer trafiken åter att kunna rulla dubbelriktat på Storgatan. Vi förstår att det periodvis varit besvärligt för dig som bor i Väse med förseningar i byggprojektet och lång väntetid i trafikljuset på Storgatan. Hoppas att du har förståelse för att arbetet har dragit ut på tiden – vi jobbar varje dag för att lösa detta så snabbt vi kan. 

Räcken monteras längs med Storgatan.

Perrongerna får sin slutliga utformning

Det pågår olika arbeten för att perrongerna ska bli klara. Vi håller på med fundamentsättning, kabeldragning och förberedelser för väntkurer och annat för att få till den slutliga utformningen. Just nu prioriteras den norra sidan som vi bedömer ska bli helt klar innan sommarsemestern. Vad gäller den södra perrongen kommer arbetena att påbörjas före semesterperioden och fortsätta under augusti månad. Resandefunktionerna kommer naturligtvis att upprätthållas, även om det återstår en del jobb.

Estetiken kring byggnadsverket

Vägporten med dess tillhörande delar är en stor betongkonstruktion. Det pågår ett arbete för den slutliga gestaltningen av byggnadsverket i Väse, och vi tittar på olika idéer för hur man skulle kunna lätta upp exempelvis de höga betongväggarna i delar av anläggningen. 

Här rullas gräsmatta ut längs med räcket vid vägporten på Storgatan. 

Detta sker senare i sommar

Det kommer att bli en del trafikomläggningar under kortare perioder när vi lägger det sista asfaltslagret på körytorna genom vägporten. Trafiken kommer även att påverkas när vi installerar ett antal brunnar i gatumiljö – främst i anslutning till Arnövägen. Vi kommer också att asfaltera resterande ytor, anlägga gräsmattor och plantera växter och träd. 

Längs Storgatan, på den norra sidan av vägporten, ska vi borra för en tryckledning. För att inte behöva gräva i gatan, och ytterligare påverka framkomligheten, använder vi oss av en metod som kallas styrd borrning. Trots att vi har en del arbeten kvar att slutföra jobbar vi intensivt med att få anläggningen klar i september.