Logga in
Logga in

Mark- och fastighetsfrågor

När det nya dubbelspåret ska byggas kan du som markägare och som närboende påverkas. Frågorna och funderingarna kan vara många. Vi hoppas att du ska få svar på några av dem här. Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Att ta fram en järnvägsplan tar flera år och du som bor och verkar i området kan ha många frågor och funderingar. Trafikverkets planeringsarbete ska bidra till att vi hittar hållbara lösningar för både teknik och ekonomi, som balanseras mot intrånget där boende-, kultur- och naturmiljöer berörs. Våra markförhandlare är länken mellan fastighetsägare och järnvägsprojektet och jobbar hela tiden för att hitta lösningar där järnvägens sträckning påverkar fastighet eller verksamhet.

Först när en fastställd järnvägsplan vinner laga kraft kan Trafikverket formellt tillträda aktuella markområden och påbörja markåtkomst för den framtida järnvägen. Exempel på åtgärder kan vara: köp eller byte av mark, utbetalning av intrångsersättningar (i vissa fall) och bullerskydd med mera.

Om du vill veta om din fastighet eller verksamhet är berörd kan du kontakta oss. När arbetet med järnvägsplanen kommit längre och det börjar bli klart hur stort markområde som ska ingå i järnvägsanläggningen kommer det att redovisas på samrådsmöten. Du som direkt berörd får ett brev med inbjudan till samråd, vi annonserar även samråden här på webbsidan och i Sundsvalls Tidning.

Planering av väg och järnväg

Frågor och svar om markåtkomst och ersättning

När vi tar fram en järnvägsplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark och ställa till med så lite problem för de boende som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga. Dock går det inte att undvika intrång och olägenheter helt, hur omsorgsfullt vi än planerar och bygger. 

Är du spekulant och köper en fastighet innan järnvägsplanen är fastställd, gäller samma regler om eventuell inlösen och intrångsersättning som om du hade ägt fastigheten redan från början i planeringen. 

Ja, du kan sälja en fastighet som riskerar att bli inlöst. Som säljare har du upplysningsplikt gentemot köparen, vilket innebär att du bland annat ska tala om att din fastighet kan komma att beröras av dubbelspårsutbyggnaden.

I undantagsfall kan en fastighetsägare få sin fastighet inlöst, så kallat förtida inlösen, innan järnvägsplanen har fått laga kraft. Det gäller bara om fastighetsägaren har synnerliga skäl för en sådan inlösen, exempelvis skilsmässa, dödsfall, medicinska skäl eller annat. En förutsättning är att fastigheten sannolikt kommer att behövas för bygget av dubbelspåret.

 

Som regel är kommunerna ofta restriktiva med att bevilja bygglov så länge ett arbete pågår med järnvägsplanen. Men alla bygglovsärenden prövas som sagt individuellt, så rådgör med kommunens bygglovshandläggare om just ditt ärende.

Gäller det ombyggnation/renovering av en fastighet eller utveckling av en affärsverksamhet är vårt råd att du fortsätter följa din egen plan. Skulle du bli fysiskt berörd, så gäller inlösen eller intrångsersättning som för alla andra fastigheter.

Alla fastighetsägare som påverkas kommer bjudas in till informations- och samrådsmöten. Vid dessa möten får du mer information om och hur din fastighet kan påverkas av dubbelspåret.

När vi och fastighetsägaren kommit överens om ersättningens storlek skriver vi ett avtal om ersättningen. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp snarast möjligt efter att överenskommelsen är klar.

Är det fråga om större summor betalar vi ofta ut en del av ersättningen som förskott. När det pågår en lantmäteriförrättning vid byggande av järnväg, kan både Trafikverket och fastighetsägaren begära att förskott betalas ut.

Ersättning för skador som uppstår vid förberedande undersökningar och under byggtiden, till exempel på växande gröda och skog, betalar vi ut snarast möjligt.

I järnvägsplanen kommer vi att beskriva hur mycket mark vi får använda för att bygga aktuell järnväg. När järnvägsplanen vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att förvärva och tillträda den mark som behövs för att bygga dubbelspåret. Tillträdet sker efter beslut i lantmäteriförrättning.

När Trafikverket bygger järnväg är det normalt att vi genom en lantmäteriför­rättning får tillgång till mark enligt en fastställd järnvägsplan.

Skulle vi inte komma överens om ersättning genom en frivillig förhandling beslutar lantmätaren om ersättning vid lantmäteriförrättningen. Detta beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

En grundförutsättning för att du ska ha rätt till ersättning är att du har drabbats av en ekonomisk skada. Vi betalar inte ut någon ersättning för affektionsvärden*.

Vid inlösen av en fastighet ska ersättningen motsvara fastighetens marknadsvärde plus 25 procent. Om det gäller en del av en fastighet får du ersättning för minskningen av marknadsvärdet plus 25 procent. Du kan också få ersättning för vissa andra ekonomiska skador, till exempel flyttkostnader eller vissa ökade kostnader i din verksamhet. Hur stor ersättningen blir bestäms utifrån förhållandena den dag när vi tar marken i anspråk, den så kallade värdetidpunkten.

* Affektionsvärde är det icke-ekonomiska värde en person sätter på ägodelar som har stort personligt och känslomässigt värde.

Reglerna om ersättning finns i lagen om byggande av järnväg. Fastighetsägaren har rätt till ersättning för mark som Trafikverket tar i anspråk vid ett väg- eller järnvägsbygge och för de skador som kan komma att uppstå i samband med byggandet. Även den som har nyttjanderätt eller någon annan särskild rätt kan ha rätt till ersättning.

Ersättningen beräknas och intrånget bedöms efter ersättningsnormer som bygger på ersättningsreglerna i lagar och på rättspraxis.

Vid intrång i en jordbruksverksamhet används till exempel den så kallade jordbruksnormen. Enligt jordbruksnormen kan du få ersättning för mark, men också för sådant som gör det svårare att bruka marken, till exempel att avståndet till ägorna blir längre, att du måste passera en väg för att komma till dina ägor eller att du får svårare att komma åt din betesmark.

Vid intrång i skogsmark används den så kallade skogsnormen. Enligt denna kan du få ersättning för mark men även för bland annat förtidig avverkning av skog, kantträd och framtida storm- och torkskador på kvarstående skog.

Vilka aspekter som ska tas med i värderingen bedöms i varje enskilt fall. Det är alltid förhållandena och intrångets påverkan på den specifika fastigheten som ligger till grund för bedömningarna.

Kontakt

Per-Anders Hamrin

Markförhandlare