Logga in
Logga in

Västernorrland Dingersjö – Sundsvall, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Vad?

Dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. En sträcka på 12,5 km. Utbyggnaden sker i två etapper. Först etappen Kubikenborg - Sundsvall C och sedan Dingersjö - Kubikenborg.

Varför?

För att öka kapaciteten så att fler tåg kan trafikera Ostkustbanan.

Nuläge

Vi har upphandlat Afry som ny projekterande konsult för delsträckan Dingersjö - Kubikenborg. Arbetet med projektering påbörjades under januari 2023. Vi ser över linjesträckningen.

Kostnad

Cirka 2,7 miljarder kronor (enligt kalkyl från 2019)

Om projektet

Ostkustbanan, järnvägen mellan Sundsvall och Gävle, är hårt belastad kapacitetsmässigt trots att vi har utfört åtgärder de senaste åren för att fler tåg ska kunna trafikera banan.

Ostkustbanan är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Godsstråket mellan Mjölby i söder och Haparanda i norr ingår i den Bottniska korridoren som binder samman Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Sträckan fungerar som en godspulsåder för råvaror och gods från norra Skandinavien genom Norrland och till södra Sverige och EU.

Tillsammans med den nya mötesstationen i Dingersjö söder om Sundsvall, som blev klar för trafik i november 2020, ger dubbelspåret utrymme för såväl fler persontåg som godståg. Vi skapar även bättre anslutningar till industrier längs spåret.

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Vi jobbar med att ta fram järnvägsplan för delsträckan Dingersjö - Kubikenborg.

Planerad byggstart för den 2,5 kilometer långa delsträckan Kubikenborg - Sundsvall C

Planerad byggstart för den 10 kilometer långa delsträckan Dingersjö - Kubikenborg

Dubbelspåret beräknas vara färdigt för trafik.

Områdesinformation

Dubbelspårsutbyggnaden är uppdelad i delsträckorna Dingersjö - Kubikenborg och Kubikenborg - Sundsvall C med var sin järnvägsplan. Mer information hittar du under varje delsträcka.

Angränsande projekt

Järnvägen längs kusten har stor betydelse för både gods- och persontrafik, men den har låg standard med långa restider och är i stort behov av utbyggnad. Järnvägssträckan trafikeras med en blandning av person- och godstrafik, där persontrafiken utgörs av både snabb- och regionaltåg. Varje typ av tåg har sin egen hastighet vilket ger en svår trafiksammansättning där både möten och förbigång/omkörningar krävs för att  tillräckligt många tåg ska få plats. Det skapar oönskade beroenden mellan tågen och ger såväl förlängda res- och transporttider som ökad störningskänslighet.

De nya mötesstationer, kortare sträckor med dubbelspår, som byggts de senaste åren räcker inte till när person- och godstrafiken förväntas öka. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är mycket begränsad med dagens anläggning.

Delen Gävle-Sundsvall, Ostkustbanan

Den cirka 22 mil långa järnvägssträckan mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig och har långa avstånd mellan dagens 25 mötesstationer.  Ökad trafik har medfört att restiden mellan Stockholm och Sundsvall  förlängts under en period av år, från ca 3 timmar 1996 för snabbaste tåget, till dagens 3 timmar och 35 min.

 

Att ta fram en järnvägsplan tar flera år och människor som bor och verkar i området kan ha många frågor och funderingar. Trafikverkets planeringsarbete ska bidra till att vi hittar hållbara lösningar för både teknik och ekonomi, som balanseras mot intrånget där boende-, kultur- och naturmiljöer berörs. Våra markförhandlare är länken mellan fastighetsägare och järnvägsprojektet och dom jobbar hela tiden för att hitta lösningar där järnvägens sträckning påverkar fastighet eller verksamhet.

Först när en fastställd järnvägsplan vinner laga kraft kan Trafikverket formellt tillträda aktuella markområden och påbörja markåtkomst för den framtida järnvägen. Exempel på åtgärder kan vara: köp eller byte av mark, utbetalning av intrångsersättningar (i vissa fall) och bullerskydd med mera.

Om du vill veta om din fastighet eller verksamhet är berörd kan du kontakta oss. När arbetet med järnvägsplanen kommit längre och det börjar bli klart hur stort markområde som ska ingå i järnvägsanläggningen kommer det att redovisas på samrådsmöten. 

Översiktskarta

Karta över det 12 kilometer långa dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall

Den röda streckande linjen i kartan visar det 12,5 kilometer långa dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall. Delsträckorna avgränsas med lila markerade streck. 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Göran Ahlenius

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 52

Monika Wingård

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 71

Ulrika Sundgren

Projektchef

Telefon: +46 10-123 88 98