Logga in
Logga in

Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall för att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Kubikenborg - Sundsvall C är en 2,5 kilometer lång delsträcka i denna dubbelspårsutbyggnad.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall delas in i två etapper och inleds med etappen mellan Kubikenborg och Sundsvalls Centralstation. Längs den 2,5 kilometer långa sträckan, som börjar strax söder om Fridhemsgatan, ingår en ny dubbelspårig järnvägsbro över Fridhemsgatan och Björneborgsgatan. 

Dubbelspåret byggs för dagens krav på 25 ton axellast och för en hastighet upp till 250 km/h. För att öka säkerheten och skydda obehöriga från att vistas på spåren kommer stängsel att stättas upp. Farliga passager såsom gångfållor tas bort och ersätts av gångpassager antingen över eller under järnvägen. 

Sträckan mellan Sundsvall och Gävle är hårt belastad trots de senaste årens kapacitetshöjande åtgärder. Restiden med snabbtåg längs Stockholm - Gävle - Sundsvall är längre idag jämfört med år 2000. Utbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvalls Centralstation är en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. 

Tidlinje

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära. Du kan påverka den slutliga järnvägsplanen under hela planläggningsprocessen till och med slutdatum för allmän granskning.

Planarbetet är nu i det skede som kallas granskningshandling, vilket betyder att
järnvägsplanens samrådshandling utvecklats till en granskningshandling som väger in de synpunkter som inkom under höstens samråd. Efter granskningen sammanställs de synpunkter som kommit in och om så är motiverat görs ändringar i planen. Sedan yttrar sig
länsstyrelsen över planen, som därefter kan lämnas till fastställelseprövning.

Länsstyrelsen yttrar sig över järnvägsplanens granskningshandling. Järnvägsplanen kan därefter lämnas till fastställelseprövning. Om järnvägsplanen uppfyller kraven i lagstiftningen så fastställs den av Trafikverket.

Planen skickades in till Trafikverkets centrala funktion Juridik och Planprövning för fastställelseprövning i slutet av september 2022.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att den kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen.

Efter fastställelse kan planen vinna laga kraft våren 2023.

Vi planerar att upphandla entprenör för utbyggnaden av dubbelspåret mellan Kubikenborg och Sundsvall C.

Vi planerar att börja bygga dubbelspår mellan Kubikenborg och Sundsvalls Centralstation under våren 2024. Byggtiden beräknas ta ungefär två år. 

Dokument

Planeringsprocess

Karta

Karta över delsträckan Dingersjö - Kubikenborg

Den röda linjen markerar dubbelspårets dragning mellan Dingersjö och Kubikenborg. Lila markering visar delsträckan Kubikenborg - Sundsvall C.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Anders Vilhelmsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 39 77

Ulrika Sundgren

Projektledare program

Telefon: +46 10-123 88 98