Logga in
Logga in

Kubikenborg - Sundsvall C

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall för att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Kubikenborg - Sundsvall C är en 2,5 kilometer lång delsträcka i denna dubbelspårsutbyggnad.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall delas in i två etapper och inleds med etappen mellan Kubikenborg och Sundsvalls Centralstation. Längs den 2,5 kilometer långa sträckan, som börjar strax söder om Fridhemsgatan, ingår en ny dubbelspårig järnvägsbro över Fridhemsgatan och Björneborgsgatan. 

Dubbelspåret byggs för dagens krav på 25 ton axellast och för en hastighet upp till 250 km/h. För att öka säkerheten och skydda obehöriga från att vistas på spåren kommer stängsel att stättas upp. Farliga passager såsom gångfållor tas bort och ersätts av gångpassager antingen över eller under järnvägen. 

Sträckan mellan Sundsvall och Gävle är hårt belastad trots de senaste årens kapacitetshöjande åtgärder. Restiden med snabbtåg längs Stockholm - Gävle - Sundsvall är längre idag jämfört med år 2000. Utbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvalls Centralstation är en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. 

Aktuellt

Överklagad järnvägsplan
I slutet av mars 2024 fastställdes järnvägsplanen för Kubikenborg - Sundsvall C. Trafikverkets beslut har överklagats vilket innebär att överklagandet nu kommer att prövas av regeringen.

 

Förberedande arbeten
Vi  har inlett förberedande arbeten kring Fridhemsgatan inför kommande dubbelspårsutbyggnad. Vi behöver tillfälligt flytta bussfickan på Kyrkbergsvägen till Fridhemsgatan, strax väster om järnvägsbron, för att skapa plats att arbeta med dubbelspåret. Vi kommer att gräva för den nya bussfickan och riva den gamla, räkna med byggtrafik och något begränsad framkomlighet förbi arbetet. Bussfickan är en rastplats för busschaufförer, flytten påverkar därför inte dig som bussresenär. Bussfickan flyttas tillbaka till Kyrkbergsvägen när dubbelspåret är färdigställt under 2027.

Med planerad start i april, ska vi frakta jordmassor som vi ska använda till en ny järnvägsbro över Fridhemsgatan. Transporterna sker via väg 562 och Fridhemsgatan.

Vi beräknar att dessa arbeten blir klara under september 2024. Vår förhoppning är att vi kan inleda arbetet med dubbelspåret mellan Kubikenborg och Sundsvall C under 2025.

 

Västra station

Vi utför arbeten på stationsområdet där vi ska förlänga ett spår. Under hösten, 14-20 oktober 2024, ska vi i samband med ett tågstopp passa på att koppla in en ny växel. 

 

 

 

 

Tidlinje

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Under denna period fanns järnvägsplanens granskningshandling tillgänglig för allmänheten. Efter granskningen har vi sammanställt de synpunkter som kommit in. Länsstyrelsen har yttrat sig över planen som vi sedan lämnat in för fastställelseprövning till Trafikverket Juridig och Planprövning. 

Planprövning har i sin tur begärt komplettering. Projektet har nu genomfört
denna komplettering, varav planen publiceras för ny granskning.

Under perioden 30 juni–18 augusti 2023 genomför vi en kompletterande granskning för att ge möjligheter att lämna synpunkter på den ändrade järnvägsplanen. De synpunkter som inkom vid den tidigare granskningen 2022 är fortfarande aktuella och beaktas i den vidare processen. Granskningshandlingen kan du läsa under Aktuella handlingar på sidan Dokument från den 30 juni.

Den ändrade järnvägsplanen, och tillkommande formaliahandlingar, kommer efter granskningsperioden att överlämnas till Trafikverkets planprövning för fortsatt fastställelseprövning.

Planen skickades in till Trafikverkets centrala funktion Juridik och Planprövning för fastställelseprövning i september 2022. Planprövning har därefter begärt en komplettering av järnvägsplanen. Projektet har genomfört denna komplettering och den ändrade planen fanns tillgänglig för allmänhetens granskning under perioden 30 juni - 18 augusti 2023. Planen har lämnats in på nytt för fastställelseprövning. 

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att järnvägsplanen uppfyller kraven i lagstiftningen. Beslutet innebär fastställelse av exempelvis nya markområden som får tas i anspråk med äganderätt för järnvägen, järnvägsspårens läge i plan och höjd och olika skyddsåtgärder.

Efter fastställelse kan planen vinna laga kraft.

Överklagad järnvägsplan

I slutet av mars 2024 fastställdes järnvägsplanen för Kubikenborg - Sundsvall C. Trafikverkets beslut har överklagats vilket innebär att överklagandet kommer att prövas av regeringen.

 

 

Under mars inleder vi förberedande arbeten kring Fridhemsgatan inför kommande dubbelspårsutbyggnad. Vi behöver flytta bussfickan på Kyrkbergsvägen till Fridhemsgatan, strax väster om järnvägsbron, för att skapa plats att arbeta med dubbelspåret. Vi kommer att gräva för den nya bussfickan och riva den gamla, räkna med byggtrafik och något begränsad framkomlighet förbi arbetet.

Med planerad start i april, ska vi också frakta jordmassor som vi ska använda till en ny järnvägsbro över Fridhemsgatan. Transporterna sker via väg 562 och Fridhemsgatan.

Vi planerar att upphandla entprenör för utbyggnaden av dubbelspåret mellan Kubikenborg och Sundsvall C.

Vi planerar att börja bygga dubbelspår mellan Kubikenborg och Sundsvalls Centralstation under 2025. Byggtiden beräknas ta ungefär två år. 

Dokument

Planeringsprocess

Karta

Kartan visar det 2,5 kilometer långa dubbelspåret mellan Kubikenborg och Sundsvall C.

Se kartan i ett större format

Kontakt

Göran Ahlenius

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 52

Ulrika Sundgren

Projektchef

Telefon: +46 10-123 88 98