Logga in
Logga in

Dingersjö - Kubikenborg

Vi planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall för att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Dingersjö - Kubikenborg är en 10 kilometer lång delsträcka i denna dubbelspårsutbyggnad.

Ombyggnaden till dubbelspår ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. Målet är att restiden på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Stockholm ska vara cirka 2 timmar (idag 3,5 timmar med snabbtåg). 

Restiden på den sträckan är idag 40 minuter längre än år 2000, på grund av att banan blivit hårt belastad kapacitetsmässigt. Trafiken har tätnat bland annat efter upprustningen av Ådalsbanan och utbyggnaden av Botniabanan. Flera nya mötesstationer är byggda och tagna i bruk de senaste åren för att öka kapaciteten. Systemet är ytterst känsligt för störningar, en kort försening någonstans längs sträckan har en tendens att förvärras.

Dubbelspåret byggs för dagens krav på 25 ton axellast och för en hastighet upp till 250 km/h. För att öka säkerheten och skydda obehöriga från att vistas på spåren kommer stängsel att stättas upp. Farliga passager såsom gångfållor tas bort och ersätts av gångpassager antingen över eller under järnvägen. 

Tillsammans med den nya mötesstationen i Dingersjö söder om Sundsvall, kommer det planerade dubbelspåret mellan Dingersjö och Kubikenborg att ge säkrare drift och kortare restid genom ökat utrymme för såväl fler persontåg som fler godståg samt möjlighet till högre hastighet på sträckan. Det ger även bättre anslutningar till industrier längs spåret.

Korta fakta

  • 10 kilometer nytt dubbelspår
  • 2 nya vägbroar
  • 5 nya järnvägsbroar
  • Nytt signalsystem, ERTMS 

Vi bjuder in till samråd på orten, välkommen!

Vi har kommit längre i vår fortsatta projektering för dubbelspår och bjuder nu in till samråd 27 maj - 23 juni 2024.  Vi annonserar i Njurundabladet lördag den 18 maj och i Sundsvalls Tidning lördag 25 maj. Till dig som ingår i vår samrådskrets skickar vi ett informationsbrev angående samrådet.  Välkommen till samrådsmötena som är öppna för alla intresserade. 

När? Tisdag den 28 maj och torsdag den 13 juni. Öppet hus klockan 16.00-20.00. Presentation i biografen klockan 18.00.

 

Var? På Opalen i Kvissleby

 

Under samrådsperioden 27 maj - 23 juni har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till järnvägsplan som du hittar under Dokument - Akutella handlingar när samrådsperioden startar. Har du information som kan vara viktig för oss att känna till så vill vi att du kontaktar oss eller lämna synpunkter digitalt via ett formulär här på webbsidan.

 

Besök vår utställning 
Under samrådsperioden har du möjlighet att besöka vår utställning om förslaget till dubbelspår mellan Dingersjö och Kubikenborg. Utställningen finns i biblioteket på Opalen, Skolgatan 1 i Kvissleby (öppettider) samt på Sundvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 (ordinarie öppettider vardagar 8.00-16.30). 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor.

 

Tidslinje

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära. Du kan påverka den slutliga järnvägsplanen under hela planläggningsprocessen till och med slutdatum för allmän granskning.

Under våren bjuder vi in till flera mindre samråd i form av Öppet hus och en tidig dialog med fokus på hur vårt förslag ser ut i just ditt område. Du får träffa oss och få information, ställa frågor och lämna synpunkter. Du som är direkt berörd kommer få en inbjudan till samråd hemskickad till dig. 

Sommaren 2024 bjuder vi in till samråd på orten. Då har vi kommit längre i vårt förslag och kunnat bearbetat in dina synpunkter i vårt förslag för hur järnvägen ska utformas. Du har då möjlighet att ta del av dubbelspåret i plan och profil, järnvägens miljökonsekvenser och vilken mark som vi behöver tillfälligt under byggtiden men även permanent. Samrådet innebär att du kommer att kunna ta del av och lämna synpunkter på planförslaget på plats men även digitalt här på webbsidan..

Vi annonserar samrådsperioden här på webbsidan och i lokalpress. Är du direkt berörd får du information om samråd hemskickad till dig. Under samrådsperioden finns det möjlighet att lämna synpunkter på planen digitalt här via webbsidan. 

Du har alltid möjlighet att när som helst kontakta oss under framtagandet av järnvägsplan och lämna synpunkter. 

 

Till järnvägsplanen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö. I MKB ges även förslag till åtgärder för att minska negativa konsekvenser.

När samrådsskedet är slut färdigställer vi järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning, då synpunkter på den kan lämnas. Järnvägsplanen innehåller då bland annat MKB, planbeskrivning och plankartor som visar behovet av mark. MKB ska godkännas av länsstyrelsen innan järnvägsplanen kan göras tillgänglig för granskning.

De synpunkter vi fått in på förslaget till järnvägsplan under samrådstiden bearbetas och resulterar i en granskningshandling. Handlingen kungörs för granskning och skickas ut på remiss. Vi underrättar alltså berörda sakägare och intressenter, via brev och annons, som får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det slutliga förslaget.

Efter granskningstiden tar vi fram ett granskningsutlåtande där vi besvarar inkomna synpunkter. 

 

Efter granskningen sammanställer vi de synpunkter som kommit in och gör eventuella ändringar i planen. Sedan yttrar sig länsstyrelsen över planen, som därefter kan lämnas till fastställelseprövning.

Om järnvägsplanen uppfyller kraven i lagstiftningen så fastställs den. Beslutet innebär fastställelse av exempelvis nya markområden som får tas i anspråk med äganderätt för järnvägen, järnvägsspårens läge i plan och höjd och olika skyddsåtgärder. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen.

När järnvägsplanen har vunnit laga kraft behövs ett beslut från Lantmäteriet för att bilda järnvägsfastigheten. Mark som behövs tillfälligt under byggtiden, till exempel för upplag eller arbetsvägar, hanteras med tillfällig nyttjanderätt i järnvägsplanen. Det innebär att Trafikverket under en tidsbestämd period får använda marken på det sätt som fastställts i järnvägsplanen och att fastighetsägaren får ersättning.

Beräknad byggtid.

Planeringsprocess

Dokument

Översiktskarta

Kartan visar det 10 kilometer långa dubbelspåret mellan Dingersjö och Kubikenborg.

Se kartan i ett större format

Kontakt

Monika Wingård

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 71