Logga in
Logga in

Dingersjö - Kubikenborg

Vi planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall för att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Dingersjö - Kubikenborg är en 10 kilometer lång delsträcka i denna dubbelspårsutbyggnad.

Ombyggnaden till dubbelspår ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. Målet är att restiden på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Stockholm ska vara cirka 2 timmar (idag 3,5 timmar med snabbtåg). 

Restiden på den sträckan är idag 40 minuter längre än år 2000, på grund av att banan blivit hårt belastad kapacitetsmässigt. Trafiken har tätnat bland annat efter upprustningen av Ådalsbanan och utbyggnaden av Botniabanan. Flera nya mötesstationer är byggda och tagna i bruk de senaste åren för att öka kapaciteten. Systemet är ytterst känsligt för störningar, en kort försening någonstans längs sträckan har en tendens att förvärras.

Dubbelspåret byggs för dagens krav på 25 ton axellast och för en hastighet upp till 250 km/h. För att öka säkerheten och skydda obehöriga från att vistas på spåren kommer stängsel att stättas upp. Farliga passager såsom gångfållor tas bort och ersätts av gångpassager antingen över eller under järnvägen. 

Tillsammans med den nya mötesstationen i Dingersjö söder om Sundsvall, kommer det planerade dubbelspåret mellan Dingersjö och Kubikenborg att ge säkrare drift och kortare restid genom ökat utrymme för såväl fler persontåg som fler godståg samt möjlighet till högre hastighet på sträckan. Det ger även bättre anslutningar till industrier längs spåret.

Korta fakta

Dubbelspår med persontåg genom  skog med höstfärger.
  • 10 kilometer nytt dubbelspår
  • 2 nya vägbroar
  • 5 nya järnvägsbroar
  • Nytt signalsystem, ERTMS 

Välkommen till Öppet hus

En kopp kaffe och tre bullar

I maj 2023 skickade vi ut information om att arbetet med dubbelspåret mellan Dingersjö och Kubikenborg tagit fart och att vi tittade på olika sträckningar. Såväl nya sträckningar som de som varit uppe till diskussion tidigare. Det fortsatta arbetet har nu utmynnat i ett förslag till sträckning. Ett förslag som medfört ändringar jämfört med tidigare linjestudier.

Vi bjuder in dig som berörd fastighetsägare till Öppet hus, boka in det tillfälle som berör just ditt område. Under tiderna för Öppet hus är det dropp in. Kom och träffa oss, ställ frågor och ta del av olika kartunderlag som i grova drag visar förväntad påverkan av föreslagen järnvägssträckning. Varmt välkommen.

 

Välkommen till Öppet hus för ditt område:

  • Vapelnäs: Torsdag den 9 november klockan 15.00 - 19.00 Njurundahallen i Kvissleby
  • Kvissleby och Nolby: Torsdag den 23 november klockan 14.30 - 20.00, på Opalen i Kvissleby. Presentation hålls i biografen klockan 15.00, 17.00 och 19.00.
  • Hemmanet och Svartvik: Torsdag den 25 januari klockan 15.00 - 19.00 på Opalen i Kvissleby 
  • Bredsand: Onsdag den 28 februari klockan 15.00 - 19.00 , plats meddelas senare
  • Samrådsmöte på orten. Delas preliminärt upp i möten på olika delar av sträckan. Försommaren 2024, plats meddelas senare.

En inbjudan skickas till dig som berörd fastighetsägare inför respektive Öppet hus.
Under Öppet hus kan du lämna synpunkter på förslaget. Du kan även lämna synpunkter digitalt via ett formulär här på webbsidan.

 

Geotekniska undersökningar

Två geotekniker i varselkläder jobbar vid en maskin som borrar för att ta markprover.

Under hösten 2023 genomför vår konsult Afry geotekniska undersökningar. Dom är ute i fält längs järnvägen mellan Dingersjö och Kubikenborg för att ta prover. Till sin hjälp använder dom en maskin som borrar i marken.

Inför utbyggnaden av dubbelspår är det avgörande för projektets utgång att veta vad jordlager och berg har för egenskaper och förutsättningar. Genom att utföra en geoteknisk undersökning kan vi ta fram det faktaunderlag som behövs i framtagandet av järnvägsplanen som beskriver förutsättningarna för dubbelspåret. 

 

Dold under markytan finns informationen om jordens förutsättningar och egenskaper. Genom geotekniska metoder undersöker vi dessa förhållanden. Undersökningarna genomförs ofta med hjälp av en maskin med borr. Maskinen har ett lågt marktryck och alla oljor i maskinen är biologiskt nedbrytbara. Spåren på markytan efter maskinen är likvärdiga med spåren efter en 4-hjulig motorcykel.

Tidlinje

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära. Du kan påverka den slutliga järnvägsplanen under hela planläggningsprocessen till och med slutdatum för allmän granskning.

Vi bjuder in till samråd om vårt förslag för hur järnvägen ska utformas i plan och profil, om järnvägens miljökonsekvenser och vilken mark som vi behöver tillfälligt under byggtiden men även permanent. Samrådet innebär att du kommer att kunna ta del av och lämna synpunkter på planförslaget.

Vi annonserar samrådsperioden här på webbsidan och i lokalpress. Är du direkt berörd får du information om samråd hemskickad till dig. Under samrådsperioden finns det möjlighet att lämna synpunkter på planen digitalt här via webbsidan. 

Du har alltid möjlighet att när som helst kontakta oss under framtagandet av järnvägsplan och lämna synpunkter. 

Vi planerar att bjuda in till flera mindre samråd i form av Öppet hus och en tidig dialog med fokus på just ditt område. Du får träffa oss och få information, ställa frågor och lämna synpunkter. Du som är direkt berörd kommer få en inbjudan till samråd hemskickad till dig. 

Till järnvägsplanen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö. I MKB ges även förslag till åtgärder för att minska negativa konsekvenser.

När samrådsskedet är slut färdigställer vi järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter. Järnvägsplanen innehåller då bland annat MKB, planbeskrivning och plankartor som visar behovet av mark. MKB ska godkännas av länsstyrelsen innan järnvägsplanen kan
göras tillgänglig för granskning.

De synpunkter vi fått in på förslaget till järnvägsplan under samrådstiden bearbetas och resulterar i en granskningshandling. Granskningshandlingen skickar vi därefter ut på remiss. Vi kontaktar berörda sakägare och intressenter, via brev och annons, som får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det slutliga förslaget.

Efter granskningstiden tar vi fram ett granskningsutlåtande där vi besvarar inkomna synpunkter. 

 

Efter granskningen sammanställer vi de synpunkter som kommit in och gör eventuella ändringar i planen. Sedan yttrar sig länsstyrelsen över planen, som därefter kan lämnas till fastställelseprövning.

Om järnvägsplanen uppfyller kraven i lagstiftningen så fastställs den. Beslutet innebär fastställelse av exempelvis nya områden som får tas i anspråk med äganderätt för järnvägen, järnvägsspårens läge i plan och höjd och olika skyddsåtgärder. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen.

När järnvägsplanen har vunnit laga kraft behövs ett beslut från Lantmäteriet för att bilda järnvägsfastigheten. Mark som behövs tillfälligt under byggtiden, till exempel för upplag eller arbetsvägar, hanteras med tillfällig nyttjanderätt i järnvägsplanen. Det innebär att Trafikverket under en tidsbestämd period får använda marken på det sätt som fastställts i järnvägsplanen och att fastighetsägaren får ersättning.

Beräknad byggtid.

Planeringsprocess

Dokument

Angränsande projekt

Karta

Karta över delsträckan Dingersjö - Kubikenborg

Den röda linjen visar tidigare förslag för dubbelspårets dragning mellan Dingersjö och Kubikenborg. Vi studerar olika sträckningar, såväl nya som sådana som tidigare varit uppe till diskussion. Vi utvärderar alternativen och successivt landar vi i en sträckning som kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Monika Wingård

Projektledare

Telefon: +46 10-123 93 71