Logga in
Logga in

Dingersjö - Kubikenborg

Vi planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall för att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Dingersjö - Kubikenborg är en 10 kilometer lång delsträcka i denna dubbelspårsutbyggnad.

Ombyggnaden till dubbelspår ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. Målet är att restiden på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Stockholm ska vara cirka 2 timmar (idag 3,5 timmar med snabbtåg). 

Restiden på den sträckan är idag 40 minuter längre än år 2000, på grund av att banan blivit hårt belastad kapacitetsmässigt. Trafiken har tätnat bland annat efter upprustningen av Ådalsbanan och utbyggnaden av Botniabanan. Flera nya mötesstationer är byggda och tagna i bruk de senaste åren för att öka kapaciteten. Systemet är ytterst känsligt för störningar, en kort försening någonstans längs sträckan har en tendens att förvärras.

Tillsammans med den nya mötesstationen i Dingersjö söder om Sundsvall, kommer det planerade dubbelspåret mellan Dingersjö och Kubikenborg att ge säkrare drift och kortare restid genom ökat utrymme för såväl fler persontåg som fler godståg samt möjlighet till högre hastighet på sträckan. Det ger även bättre anslutningar till industrier längs spåret.

Tidlinje

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära. Du kan påverka den slutliga järnvägsplanen under hela planläggningsprocessen till och med slutdatum för allmän granskning.

Arbete pågår med att ta fram järnvägsplan.

Vi bjuder in till samråd om vårt förslag för hur järnvägen ska utformas i plan och profil, om järnvägens miljökonsekvenser och vilken mark som vi behöver tillfälligt under byggtiden men även permanent. Samrådsperioden annonseras här på webbsidan och i lokalpress. 

Du har alltid möjlighet att när som helst kontakta oss under framtagandet av järnvägsplan och lämna synpunkter. Under samrådsperioden finns det dessutom möjlighet att lämna synpunkter på planen digitalt här via webbsidan. 

De synpunkter vi fått in på förslaget till järnvägsplan under samrådstiden bearbetas och resulterar i en granskningshandling. Granskningshandlingen skickar vi därefter ut på remiss. Vi kontaktar berörda sakägare och intressenter, via brev och annons, som får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det slutliga förslaget.

Efter granskningstiden tar vi fram ett granskningsutlåtande där vi besvarar inkomna synpunkter. 

 

Beräknad byggtid.

Planeringsprocess

Karta

Karta över delsträckan Dingersjö - Kubikenborg

Den röda linjen markerar dubbelspårets dragning mellan Dingersjö och Kubikenborg.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Anders Vilhelmsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 39 77

Ulrika Sundgren

Projektledare program

Telefon: +46 10-123 88 98