Logga in
Logga in

Västernorrland Erikslund linjerätning och brobyte

Vi planerar att räta ut två skarpa kurvor på järnvägen genom Erikslund för att höja hastigheten för tågen. Vi ska även ersätta den gamla järnvägsbron över Ljungan med en ny bro i ett nytt läge.

Vad?

Vi planerar att genomföra en linjerätning av järnvägen genom Erikslund i samband med att den befintliga järnvägsbron ersätts och får ett nytt läge.

Varför?

För att kunna genomföra en hastighetshöjning som tillsammans med andra åtgärder gör det möjligt att få ett förbättrat trafikeringsupplägg samt kortare restider längs Mittbanan.

Nuläge

Vi har påbörjat planering för framtagande av en järnvägsplan.

Om projektet

Befintlig järnväg genom Erikslund har två skarpa kurvor som begränsar vilken hastighet tåg kan framföras på sträckan. Genom att räta ut dessa kurvor blir det möjligt att höja hastigheten vilket bidrar till kapacitetshöjning så att fler tåg kan trafikera banan. Vi får samtidig kortare restider längs Mittbanan.

Vi planerar att genomföra linjerätningen i samband med att vi ska ersätta dagens järnvägsbro över Ljungan, en fackverksbro från 1877. Den nya järnvägsbron kommer att få ett nytt läge. 

En linjerätning möjliggör en hastighetshöjning från 70 kilometer i timmen till 130 kilometer i timmen. Tillsammans med andra åtgärder kan det ge en kortare restid på cirka 15 minuter mellan Sundsvall och Östersund. 

Åtgärden ingår i Mittstråket 2.0

Ett samverkansprojekt mellan Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Krokoms kommun för att göra Mittbanan till en fossilfri transportkorridor med ökad kapacitet, tillgänglighet samt kortade restider.

Tack för visat intresse på informationsmötet 24 april

Det var stort intresse då närmare 80 personer kom till informationsmötet vi bjudit in till för att berätta om kommande linjerätning och brobyte i Erikslund, övergripande om Mittstråket och om trafikering på banan. Vi kommer att bjuda in till fler möten när vi ska ta fram en järnvägsplan för linjerätningen i Erikslund. Vi planerar för samråd hösten 2025.

Hade du inte möjlighet att komma på mötet eller vill ta del av presentationen igen? 
Du hittar presentationsmaterialet här under "Informationsmaterial".

 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Tidsplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära. Du kan påverka den slutliga järnvägsplanen under hela planläggningsprocessen till och med slutdatum för allmän granskning.

Vi bjuder in till samråd om vårt förslag för hur järnvägen ska utformas i plan och profil, om järnvägens miljökonsekvenser och vilken mark som vi behöver tillfälligt under byggtiden men även permanent. Samrådet innebär att du kommer att kunna ta del av och lämna synpunkter på planförslaget.

Vi annonserar samrådsperioden här på webbsidan och i lokalpress. Under samrådsperioden finns det möjlighet att lämna synpunkter på planen digitalt här via webbsidan. 

Du har alltid möjlighet att när som helst kontakta oss under framtagandet av järnvägsplan och lämna synpunkter. 

Till järnvägsplanen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö. I MKB ges även förslag till åtgärder för att minska negativa konsekvenser.

När samrådsskedet är slut färdigställer vi järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter. Järnvägsplanen innehåller då bland annat MKB, planbeskrivning och plankartor som visar behovet av mark. MKB ska godkännas av länsstyrelsen innan järnvägsplanen kan göras tillgänglig för granskning.

Vi bjuder in till samråd på orten då vi önskar få ta del av information som kan vara av betydelse i framtagandet av järnvägsplanen.  Även om vi inte hunnit så långt i planeringen kommer du att kunna ta del av och lämna synpunkter på planförslaget.

Vi annonserar samrådsperioden här på webbsidan och i lokalpress. Under samrådsperioden finns det möjlighet att lämna synpunkter på planen digitalt här via webbsidan. 

Även när samrådsperioden som vi bjuder in till är slut, så kan du när som helst kontakta oss under framtagandet av järnvägsplan och lämna synpunkter. 

De synpunkter vi fått in på förslaget till järnvägsplan under samrådstiden bearbetas och resulterar i en granskningshandling. Granskningshandlingen skickar vi därefter ut på remiss. Vi kontaktar berörda sakägare och intressenter, via brev och annons, som får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det slutliga förslaget.

Efter granskningstiden tar vi fram ett granskningsutlåtande där vi besvarar inkomna synpunkter. 

Efter granskningen sammanställer vi de synpunkter som kommit in och gör eventuella ändringar i planen. Sedan yttrar sig länsstyrelsen över planen, som därefter kan lämnas till fastställelseprövning.

Om järnvägsplanen uppfyller kraven i lagstiftningen så fastställs den. Beslutet innebär fastställelse av exempelvis nya områden som får tas i anspråk med äganderätt för järnvägen, järnvägsspårens läge i plan och höjd och olika skyddsåtgärder. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen.

När järnvägsplanen har vunnit laga kraft behövs ett beslut från Lantmäteriet för att bilda järnvägsfastigheten. Mark som behövs tillfälligt under byggtiden, till exempel för upplag eller arbetsvägar, hanteras med tillfällig nyttjanderätt i järnvägsplanen. Det innebär att Trafikverket under en tidsbestämd period får använda marken på det sätt som fastställts i järnvägsplanen och att fastighetsägaren får ersättning.

6 Preliminär byggstart och färdigställande 2028–2030

Frågor och svar

När vi inleder arbetet med järnvägsplan under hösten 2024 ska vi identifiera vilka fastigheter som på olika sätt kan påverkas av linjerätningen. Vi kommer sedan att kontakta dig som berörd fastighetsägare och även bjuda in till samråd där du kan ta del av vårt planförslag. 

Det kommer vi att utreda och kunna besvara när vi har inlett arbetet med järnvägsplanen och identifierat vilka fastigheter som berörs.

Under hösten 2024 inleder vi arbetet med järnvägsplan, ett förslag på hur järnvägen ska utformas i plan och profil, järnvägens miljökonsekvenser och vilken mark som vi behöver. Där ingår även att ta fram en bullerutredning med eventuella bullerskyddsåtgärder. Vi kommer även att utreda behovet av säkerhetsåtgärder. Dessa planerar vi att kunna redovisa senast våren 2026. 

Vår bedömning i dagsläget är att stranden inte kommer att påverkas. Vi kommer att bjuda in till samråd med dialog kring området i anslutning till stranden.  

Under hösten 2024 inleder vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan. Vi kommer bjuda in till samråd vilket innebär att du kommer att kunna ta del av och lämna synpunkter på planförslaget. Fram till dess järnvägsplanen är fastställd och har vunnit laga kraft, vilket vi beräknar blir tidigast hösten 2026, kan du när som helst kontakta oss och lämna synpunkter. 

Så här går det till när vi planerar och bygger vägar och järnvägar

Norrtåg AB, som är den regionala beställaren av persontrafik, har meddelat att de i framtiden inte avser att trafikera Erikslund. Därför är vår inriktning att inte ersätta plattformen. 

Av samhällsekonomiska skäl är Trafikverkets utgångspunkt att bygga infrastruktur utifrån aktuella förutsättningar. Det är inte samhällsekonomiskt försvarsbart att bygga en plattform då det inte finns någon som avser att nyttja den. Om förutsättningarna ändras i framtiden kommer vi att analysera och ta ställning till det då.

Om vi får en tydlig inriktning från Regionala aktörer att de avser trafikera Erikslund.

Inriktningen kan även komma att påverkas av den lagstadgade processen för nedläggning av infrastruktur som befintlig plattform kommer att genomgå. Där söks remissutlåtande från flertalet myndigheter, Försvaret, Länsstyrelsen, Kommuner, Regioner, samt järnvägsföretag som utför eller under senare år utfört trafik.

Planeringsprocess

Kontakt

Håkan Högberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 07 08

David Ring

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 43 36