Logga in
Logga in

Flera län Mittbanan, plankorsningsåtgärder

Genom att ta bort eller bygga om ett 40-tal järnvägsövergångar (plankorsningar) på Mittbanan ska vi öka kapaciteten på järnvägen och göra den säkrare. Övergångarna ligger mellan Stöde-Ånge och Bräcke-Östersund.

Vad?

Vi ska slopa eller bygga om ett 40-tal järnvägsövergångar på Mittbanan mellan Stöde -Ånge och Bräcke -Östersund.

Varför?

För att öka kapaciteten och säkerheten.

Nuläge

Vi arbetar med övergångarna parallellt.

Om projektet

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda säkerheten på järnvägen, och därmed undersöka obevakade plankorsningar. Obevakade plankorsningar är järnvägsövergångar som saknar modern signal- och/eller bomanläggning. För att öka säkerheten och minska risken för olyckor på Mittbanan ska vi stänga eller bygga om ett 40-tal obevakade övergångar.

Vi ska också stängsla in delar av järnvägen på de aktuella sträckorna för att förhindriga att obehöriga tar sig in på järnvägsspåret. Att beträda järnvägen, exempelvis genom att gena över spåret, är livsfarligt och dessutom olagligt enligt Järnvägslagen. Den som olovligen vistas på järnvägen eller kryper under fällda bommar riskerar, förutom sitt liv, också 3 000 kronor i böter.

Samtidigt som vi arbetar med järnvägsövergångarna ska vi också mäta in järvägsspåret på stäckorna och justera rälsen för att kunna höja hastigheten på banan mellan Stöde och Ånge. Mellan Bräcke och Östersund förbereder vi för en framtida hastighetshöjning.

När vi stängt eller byggt om järnvägsövergångarna, stängslat in delar av spåret och justerat rälsen är sträckorna säkrare och vi kan därmed höja hastigheten. När ekipagen kan köra fortare kan fler tåg passera på Mittbanan.

Så kan du som närboende bli berörd


Trafikverket kommer att ansöka hos Lantmäteriet om att upphäva servituten på ett antal övergångar på sträckorna Stöde-Ånge och Bräcke-Östersund. Om du har rättighet att passera en järnvägsövergång som vi önskar att stänga, kommer du att bli kontaktad av Lantmäteriet och bli kallad till lantmäteriförrättning.

Det är Lantmäteriet som beslutar om vi får stänga en järnvägsövergång och vilka åtgärder vi i så fall måste vidta. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis ersättningsvägar, fastighetsreglering av mark eller ekonomisk ersättning. Ofta en kombination av flera alternativ. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga.

Du kan läsa mer om hur en lantmäteriförättning går till på Lantmäteriets webbplats.

En del av EU-projektet Mittstråket 2.0

Projektet Mittstråket 2.0 ska bidra till att göra Mittbanan till en fossilfri transportkorridor med ökad kapacitet, tillgänglighet samt kortade restider. I projektet ska flera investeringar genomföras som kommer bidra till ökad kapacitet och redundans, höjd trafiksäkerhet och hastighet. 

Projekt Mittstråket 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Krokoms kommun.

Länk till webbsidan Mittstråket 2.0

 

Tidsplan

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Vi ansöker om förättningar löpande hos Lantmäteriet.

Vi ska mäta in spåret, göra geotekniska undersökningar och en naturvärdesinventering på och kring järnvägsspåret.

Vi justerar spåret. Vi bygger också bomanläggningar och ersättningsvägar.

Projekt i närheten

Kontakt

Sara Storgärd

Projektledare

Telefon: +46 10-123 07 69

David Ring

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 43 36