Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Från en överdimensionerad och pensionerad Europaväg till en lokalväg

Sista etappen av gamla E4 rustas upp för att bli en lokalväg med ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. När vägen är klar hösten 2024 har den utformats på ett liknande sätt som mellan Njurundabommen och Nolby.

Gång- och cykelväg

Sträckan får en fyra meter bred ny gång- och cykelväg som är separerad från bilvägen och upplyst av LED-belysning. Det blir både enklare och trafiksäkrare för dig som går och cyklar att röra dig mellan orterna på ett mer hållbart sätt. Det skapar också möjligheten för fler att välja cykel framför bil.

Gång- och cykelvägen kommer gå från bo-klok husen strax norr om Nolby och ansluta till den nya gång- och cykelvägen i höjd med Sundsvalls resecentrum. 

Gående- och cyklister kommer att ledas på en tillfällig väg en kortare sträcka förbi Nolby. Anledningen är att vägen över järnvägen ska byggas om i samband med dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall. Då kommer även den sista delen av gång- och cykelvägen mot Nolby att byggas klar. 

Trafiksäkrare busshållplatser

Istället för att vänta på bussen vid vägrenen kommer du som resenär att stå på en plattform med kantsten och belysning. Plattformen har väderskydd och gott om utrymme att stå på. Det blir även en bussficka för bussen. Trafikverket bygger upp bussficka, plattform och förbereder för väderskydd som kommunen sätter upp. 

Tillgängligheten till och från busshållplatserna förbättras med nya gångpassager samt taktila plattor för dem med synnedsättning. Med en ny separerad gång- och cykelväg kommer du som går och cyklar att ta dig tryggt och trafiksäkert till och från busshållplatserna. På vissa platser, där det är trångt om utrymme, gör vi en gångbana/trottoar, till busshållplatserna.

Tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten har vi identifierat de busshållplatser som har flest resenärer, dessa får även cykelställ.

  

Gångpassager

Du som går och cyklar kommer att kunna passera den nya lokalvägen via gångpassager. Några passager utformas på liknande sätt som den på bilden, med en refug i mitten. Andra passager blir skyltade som gångpassage men utan refug. Via de gångpassager som är byggda med en refug kan du som gående korsa ett körfält i taget. Är det trafik på vägen stannar du i refugen och inväntar fri passage för att sedan passera det andra körfältet.

Sedan vägen var en Europaväg har trafikmängden minskat från cirka 20 000 fordon per dygn till cirka 4000 fordon.

Cirkulationsplatser

För att förbättra framkomligheten får dagens korsningar i Kvissleby mot Harabergsvägen samt i Bredsand vid korsningen mot Appelbergsvägen en cirkulationsplats. 

På bilden ser vi den nya cirkulationsplatsen på väg 562, mot Klockarberget strax norr om Njurundabommen.

Den nya lokalvägen

Den gamla Europavägen byggs om till en lokalväg anpassad efter nya trafikmängder och med trafiksäkrare lösningar för dig som går och cyklar. Med en ny gång- och cykelväg separerad från vägen, gångpassager över vägen, tillgängligare och förbättrade busshållplatser ökar vi trafiksäkerheten.

Den nya lokalvägen blir smalare än nuvarande väg, cirka 7-8 meter, det vill säga drygt 3,5 meter i varje körfält. Vägen får nya cirkulationsplatser, bättre tillgänglighet till busshållplatser och en ny gång- och cykelväg med LED-belysning. Utformningen liknar den första deletappen i ombyggnationen mellan Njurundabommen och Nolby som är klar. 

 

Längs den statligt ägda sträckan mellan Njurundabommen och Stockvik får den nya lokalvägen och gång- och cykelvägen belysning. Längs den kommunalägda sträckan mellan Stockvik och Sundsvalls resecentrum får gång- och cykelvägen belysning.

 

Hastighetsbegränsningarna på sträckan blir 40 och 60 km/h. 

 

Bilden är tagen strax norr om cirkulationsplatsen mot Klockarberget i Njurundabommen.

Kontakt

Anne Mannela