Logga in
Logga in

Väg 684, Söråker centrumåtgärder Söråkers unga deltar i trafikplanering

Tidningen Byggplats. Trafikverket har flera stora arbeten på gång i centrala Söråker. För att fånga in åsikter om trafiken från de unga ordnades en workshop för elever i årskurs 6 och 9.

– Det var bra att få veta mer om vad som händer. Att det ska bli en cirkulationsplats var helt nytt för mig, men det blir nog bra, kommenterade niondeklassaren Oliver Lindström.

– Jag tycker det är otryggt där det saknas övergångsställen.

– Någon borde prata med busschaufförerna, de kör knappast laglydigt.

– Snälla, bygg inte en rondell i lilla Söråker, det bara förstör.

– Kan ni inte sätta upp viltstängsel, det är så sjukt mycket älgar som springer över vägarna här.

Att trafikmiljön engagerar unga, det stod klart när Trafikverket och samarbetspartnern Sweco bjöd in till workshop på Ala skola i Söråker. Ovanstående är bara några av kommentarerna som hördes under diskussionerna, där elever i årskurs 9 fick berätta om hur de upplever att ta sig fram till fots, på cykel eller i eget fordon i samhället. 

– Vi fick väldigt bra respons från elever i både årskurs 6 och 9. Bland de äldre eleverna var det många som i år börjat köra epatraktor, och då får de andra perspektiv jämfört med när de gick eller cyklade, säger Mia Lönn, projektledare, Trafikverket. 

Eleverna fick först rita upp på kartor hur de brukar förflytta sig till så kallade målpunkter i Söråker. En målpunkt kan till exempel vara skolan, en föreningslokal, en pizzeria eller en idrottsplats. Detta ger en bild av de ungas rörelsemönster, och en uppfattning om vilka platser i Söråker som de trafikerar.
Därefter fick eleverna kommentera sådant de tycker är mindre bra i trafikmiljön.

– Det blev väldigt tydligt att Folkets hus med kafé och bio är den självklara mötesplatsen, dit tar man sig oftast till fots eller med sin epa. På väg till och från Folkets hus och skolan kommer ungdomarna i kontakt med mycket i trafikmiljön som kan behöva en översyn. Det är just det som dessa dialoger syftar till, att vi får höra det från de unga själva, säger Mia Lönn.

Av de elva elever i årskurs 9 som deltog i det pass som tidningen Byggplats närvarade vid, var det sju som hade en epatraktor.

Därför var det också självklart att gruppen samlades vid epa-parkeringen för ett foto. 

Dialogmöte

I mindre grupper fördes samtal om hur eleverna själva rör sig på väg till och från skolan och på sin fritid. “Jag tycker inte vi har några trafikproblem i Söråker, men det var bra att få vara med och höra vilka planer som finns”, sa Oliver Lindström (uppe till höger i bild).

BAKGRUND
Det finns behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Söråkers centrum. Under sommartid, när besöksnäringen ökar längs väg 684, uppstår det köbildning vid infarterna i centrum. Genom Söråkers centrum finns idag endast en mycket smal trottoar på vardera sidan av vägen. Separat cykelväg saknas. Det gör det svårt för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar, att röra sig säkert längs vägen.  

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg och att rusta upp sträckan genom centrum. Möjligheten att skapa gångpassager över Centrumvägen utreds. Ny belysning för gång- och cykelvägen och för körbanan planeras, samt att busshållplatsernas läge, utformning och antal utreds. Mitt i samhället utreds möjligheten att bygga en cirkulationsplats.

Text och foto: Anders Lövgren

Tidningen Byggplats

Läs om de stora infrastruktursatsningarna i vår region. Här möter vi väna vägbyggare, goda grannar, driftiga entreprenörer, makalösa maskiner, stum betong, klassisk ingenjörskonst, nya jobb och en attraktivare stad.