Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 839 Bäckland. Ny bro över Kåstabäcken

Vi planerar att ersätta två trummor i Kåstabäcken under väg 893, med en så kallad valvbåge. Med denna brotyp minimerar vi risken för ras, skred och översvämning. Vi planerar också att göra en passage för däggdjur.

Vad?

Vi planerar att byta ut två trummor där väg 839 korsar Kårstabäcken. Trummorna ska ersättas av en så kallad valvbåge, en välvd spiralfasad plåt som står på betongfundament.

Varför?

För att minimera risken för ras, skred och översvämning vilket ökar trafiksäkerheten, framkomligheten och robustheten i vägen.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan som visar vårt förslag till åtgärder. Vi har haft samråd till och med 24 mars 2024. Nu sammanställer vi inkomna synpunkter och förslag.

Om projektet

Vi planerar att åtgärda två befintliga vägtrummor som är placerade i Kåstabäcken i Bäckland. Bäckland ligger cirka fyra kilometer sydost om Nordingrå i Kramfors kommun. De båda vägtrummorna under väg 839 är uttjänta. Om inte trummorna åtgärdas finns risk för att större vägskador uppstår i närtid.

Trummorna föreslår vi ska ersättas av en valvbågen av korrugerad, spiralfalsad plåt som står på förhandstillverkade betongfundament.Brotypen och materialvalen medför bra hållfasthet och beständighet. Intill valvbågen planerar vi att bygga en faunapassage för medelstora däggdjur för att minska risken att djuren tar sig upp på vägen och bli påkörda.

Åtgärden bidrar inte till någon större förändring av platsen. Funktionen förbättras genom att vi byter ut redan befintliga trummor och anläggningen medför ett marginellt behov av nytt vägområde.

Berört område angränsar till jordbruksmark och skogsmark. Kåstabäcken omfattas av
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Anläggandet av den nya bron, valvbågen, bedöms inte orsaka en otillåten påverkan på vattenförekomsten. Åtgärden innebär en förbättring för vattenmiljön och vi kommer att ta hänsyn till påverkan på fisk i byggskedet.

Valvbro

Ett exempel på hur en valvbro kan se ut i verkligheten.

Vi ska sätta nya vägräcken som ersätter de befintliga vägräckena utmed platsen längs väg 839. De nya räckena anpassas efter kraven i VGU (Vägar och gators utformning) och kommer att anläggas utmed en längre sträcka än de befintliga räckena, både före och efter bäcken.

Tidsplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Samråd med boende, länsstyrelse, kommun och myndigheter.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt här på webbsidan under "Dokument" från den 1 mars 2024.

Du har alltid möjlighet att när som helst kontakta oss under framtagandet av vägplan och lämna synpunkter.

De synpunkter vi fått in på vägförslaget under samrådstiden bearbetas och resulterar i en granskningshandling. Granskningshandlingen skickas därefter ut på remiss. Vi kontaktar berörda sakägare och intressenter, via brev och annons, som får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det slutliga förslaget.

Efter granskningstiden tar vi fram ett granskningsutlåtande där vi besvarar inkomna synpunkter. 

Vi planerar att genomföra åtgärden under hösten år 2025. Arbetet bedömer vi ska vara genomfört efter cirka tre veckor.

Väg 839 kommer att vara stängd vid trumläget under anläggningsarbetet. Vi föreslår att stängningen förläggs mellan väster om anslutningen mot väg 841 och öster om väg 840.

Kollektivtrafiken kan komma att bli berörd under byggtiden. Vi har en dialog med Kollektivtrafiksmyndigheten.

 

Dokument

Kontakt

Jimmy Dahlbom

Telefon: +46 10-123 31 09