Logga in
Logga in

Västmanland Väg 537, Ekbacken-Enhagen–Eriksbo, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Ekbacken-Enhagen och Eriksbo i Västerås kommun.

Vad?

Bygga en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanter på väg 537 mellan Ekbacken-Enhagen och Eriksbo i Västerås kommun.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan. Under hösten genomför vi en arkeologisk undersökning i början av sträckan. Därefter planerar vi att gå ut med den formella granskningen av vägplanen.

Om projektet

Vi vill bygga en ny gång- och cykelväg längs med Johannisbergsvägen, mellan Ekbacken-Enhagen och Tidö-Lindö.

Projektet delas under våren 2023 upp i två delsträckor. Anledningen är att vägplanen för delen Eriksbo till Tidö-Lindö berör naturvärden och frågeställningar som behöver få ta sin tid. Länsstyrelsen har bedömt att det behövs en miljökonsekvensbeskrivning. Samtidigt bedöms delen mellan Ekbacken-Enhagen till Eriksbo beröra färre frågeställningar kopplat till naturvärden. Trafikverket ser därmed en möjlighet att komma framåt snabbare med den delen av projektet. Vår ambition är att fortfarande att bygga en gång- och cykelväg längs hela sträckan Ekbacken-Enhagen till Tidö-Lindö.

Syftet med projektet är att få fler människor att cykla och gå samt att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna längs väg 537 där de i dagsläget samsas med biltrafiken. I uppdraget ingår även att tillgänglighetsanpassa några av busshållsplatserna längs sträckan. Projektet görs i samarbete med Västerås stad (som är medfinansiär) och Region Västmanland.

Trafikverket kan enligt väglagen bara planlägga gång- och cykelvägar i anslutning till statlig väg, och den statliga vägen 537 slutar vid Gångholmen. Planen är därför att Västerås stad ska projektera och bygga gång- och cykelvägen på sträckan från Gångholmen till Tidö-Lindö. Den sträckan ingår alltså inte i Trafikverkets planläggningsprocess i detta projekt.

Bakgrund

Från Västerås centrum till Ekbacken-Enhagen finns det i dag en gång- och cykelväg. Om man ska fortsätta till Tidö-Lindö hänvisas däremot all gång- och cykeltrafik mellan Ekbacken-Enhagen och Tidö-Lindö till väg 537. Det är en 6 meter bred och relativt vältrafikerad väg, som på sträckan har en tillåten hastighet av 70 km/h. Dessutom är vägrenen mycket smal. Sträckan används för arbetspendling, skolpendling och fritidsaktiviteter. Tidö-Lindö är ett attraktivt bostadsområde som ständigt utvecklas längs väg 537.

Tidsplan

I november 2021 väljer Trafikverket att avbryta det kontraktssamarbete vi har för planläggning och projektering av cykelvägen. Förutsättningar saknas för att få klart en vägplan i rådande samarbetet.

Under vintern, vid årsskiftet 2021 och 2022, gör vi ett omtag i projektet. Vi går igenom det material som tagits fram, och de processer som genomförts, för att ta reda på vad som behöver kompletteras för att fastställa vägplanen.

Kostnaden för framtagning av vägplan uppnår maxsumman i Trafikverkets och Västerås stads finansieringsavtal. Projektet kommer bli dyrare än tidigare beräknat. Under maj har Trafikverket kontakt med Västerås stad om den ökade kostnaden, och under sommaren tas politiskt beslut i frågan och ett justerat avtal skrivs.

3 Fortsatt utredning och projektering Våren 2023

4 Samråd med informationsmöte Sommaren 2023

Inhämtar yttranden på framtagen vägplan. Hela vägplanen ska kungöras och göras tillgänglig för granskning.

6 Fastställa vägplan Mitten av 2024

7 Planerad byggstart Vintern 2024/2025

8 Öppen för trafik 2025

Kontakt

Emma Westergren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 54