Logga in
Logga in

Västmanland Väg 537, Eriksbo till Tidö-Lindö, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Eriksbo till Tidö-Lindö i Västerås kommun.

Vad?

Utreda en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla säkert mellan Ekbacken/Enhagen och Gångholmen.

Nuläge

Arbete med vägplan sträckan Eriksbo–Tidö-Lindö.

Om projektet

Vi vill bygga en ny gång- och cykelväg längs med Johannisbergsvägen, mellan Eriksbo och Tidö-Lindö.

Projektet delas under våren 2023 upp i två delsträckor. Anledningen till det är att vägplan för delen Eriksbo till Tidö-Lindö berör naturvärden och frågeställningar som behöver få ta sin tid. Länsstyrelsen har bedömt att det behövs en miljökonsekvensbeskrivning. Samtidigt bedöms delen mellan Ekbacken/Enhagen till Eriksbo beröra färre frågeställningar kopplat till naturvärden. Trafikverket ser därmed en möjlighet att komma framåt snabbare med den delen av projektet. Vår ambition är att fortfarande att bygga en gång- och cykelväg längs hela sträckan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö.

Syftet med projektet är att få fler människor att cykla och gå samt att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna längs väg 537 där de i dagsläget samsas med biltrafiken. I uppdraget ingår även att tillgänglighetsanpassa några av busshållsplatserna längs sträckan. Projektet görs i samarbete med Västerås stad (som är medfinansiär) och Region Västmanland.

Trafikverket kan enligt väglagen bara planlägga gång- och cykelvägar i anslutning till statlig väg, och den statliga vägen 537 slutar vid Gångholmen. Planen är därför att Västerås stad ska projektera och bygga gång- och cykelvägen på sträckan från Gångholmen till Tidö-Lindö. Den sträckan ingår alltså inte i Trafikverkets planläggningsprocess i detta projekt.

Natur och miljö i fokus

Vi har delgivits beslut från länsstyrelsen att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. På grund av Natura 2000-området och det naturreservat som korsar vägen vid Gångholmen behöver projektet också genomföra en specifik miljöbedömning enligt kap 6 § 28 i Miljöbalken (2017:955). Båda dessa ska godkännas av länsstyrelsen innan vägplanen kan fastställas.

Under våren 2023 fortsätter vi med utredning och projektering av gång- och cykelvägen. Vi ska göra en fågelinventering under sommaren längs planerad sträcka av gång- och cykelvägen, i del av Natura 2000-området och naturreservatet. Detta är en del av vägplanens och natura 2000-områdets miljökonsekvensbeskrivning.

Bakgrund

Från Västerås centrum till Ekbacken/Enhagen finns det i dag en gång- och cykelväg. Om man ska fortsätta till Tidö-Lindö hänvisas däremot all gång- och cykeltrafik mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö till väg 537. Det är en 6 meter bred och relativt vältrafikerad väg, som på den här sträckan har en tillåten hastighet på 70 km/tim. Dessutom är vägrenen mycket smal. Sträckan används för arbetspendling, skolpendling och fritidsaktiviteter. Tidö-Lindö är ett attraktivt bostadsområde som ständigt utvecklas längs väg 537.

Tidsplan

Vi är beroende av finansieringsbeslutet och hur Natura 2000-situationen faller ut med länsstyrelsen men projektet drivs framåt för att kunna bygga så snart som möjligt. Med lite optimism ser tidsplanen ut som följer.

I november 2021 valde Trafikverket att avbryta det kontraktssamarbete vi hade för planläggning samt projektering av cykelvägen, då vi inte ansåg att det fanns förutsättningar att få klart en vägplan i det samarbete som pågick.

Under vintern 2021/2022 har vi påbörjat ett omtag i projektet; gått igenom det material som tagits fram och de processer som genomförts för att ta reda på vad som behöver kompletteras för att vägplanen ska kunna fastställas.

Kostnaden för framtagning av vägplan har uppnått maxsumman i Trafikverkets och Västerås Stads finansieringsavtal, och kommer att bli dyrare än tidigare beräknat. Under maj har Trafikverket haft kontakt med Västerås Stad om den ökade kostnaden, och i juni/juli tas politiskt beslut i frågan och ett justerat avtal skrivs.

Under sommaren planerar vi ha miljökonsulter ute i området som ska undersöka vilka fladdermöss som bor i området och kan tänkas bli påverkade av byggandet av en gång- och cykelväg.

Fortsatt projektering av gång- och cykelvägen, ta fram del av miljökonsekvensbeskrivning för vägplan och Natura 2000/naturreservat.

Börja ta fram tillståndsansökning Natura 2000/naturreservat.

Fågelinventering genomförs längs sträckan och inom del av Natura 2000/naturreservat.

Projektet har krav på sig att inkludera detta i miljökonsekvensbeskrivningen.

Samråd av planförslag och miljökonsekvensbeskrivning för både vägplan och natura 2000/naturreservat. 

Möte på orten.

Ansökan om Länsstyrelsens godkännande av vägplanens miljökonsekvensbeskrivning, samt ansökan till Länsstyrelsen om dispens för Natura 2000 och naturreservat

Inhämta yttranden på framtagen vägplan. Hela planen med dess ingående delar ska kungöras och möjliggöras för granskning.

9 Fastställd vägplan Årsskiftet 2024/2025

10 Planerad byggstart Våren 2025

11 Öppen för trafik Årsskiftet 2025/2026

Kontakt

Emma Westergren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 33 54