Logga in
Logga in

Västmanland Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Kumla kyrkby och Sala planerar vi en ny gång- och cykelväg längs väg 70. Vi ska också se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna längs sträckan.

Vad?

En ny gång-och cykelväg.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 70 för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre miljö för gående och cyklister. Vi kommer bygga en cirka fyra kilometer lång ny gång- och cykelväg. I Kumla kyrkby ansluter gång- och cykelvägen mot nuvarande gång- och cykelväg vid korsningen väg 723 (Kumlavägen) och väg 730 (Hustavägen).

Gång- och cykelvägen föreslås byggas utmed den östra sidan av väg 723 och därefter utmed västra sidan av väg 70 fram till Gulla grind/Hättskär, strax innan Sör Kivstarondellen. På resterande sträcka in till Sala tätort föreslås att gång- och cykeltrafikanter använder de enskilda grusvägar som finns och gång- och cykelvägnätet inne i Sala tätort.

Vi kommer dessutom se över och åtgärda busshållplatserna för att kollektivtrafiken ska fungera bättre för fler resenärer.

Under 2022–2024 tar vi fram en vägplan för de planerade åtgärderna.

Tidplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) våren 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Juli 2020

I oktober 2023 genomförde vi ett samråds-/informationsmötet. Tack till alla er som deltog och lämnade synpunkter! Vi arbetar vidare med förslaget och planerar att genomföra ett nytt samrådsmöte under våren 2024.

4 Samråd (samrådshandling) Våren 2024

5 Granskningshandling Sommaren 2024

6 Fastställelseprövning Hösten 2024–vintern 2025

7 Preliminär byggstart Sommarhalvåret 2026

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby.  Läs mer om våra planer:

Kontakt

Jeanette Höök

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 04

Viktor Liss

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 43 18