Logga in
Logga in

Västra Götaland Ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Ny järnväg mellan Göteborg och Borås ska förbättra arbets- och studiependlingen i stråket samt göra det möjligt att åka tåg till och från Landvetter flygplats.

Vad?

Ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

Varför?

Förbättrad arbetspendling mellan Göteborg och Borås samt koppling till Landvetter flygplats.

Nuläge

Vi fortsätter planeringen av järnvägen inom det område som vi kom fram till i den tidigare lokaliseringsutredningen, parallellt pågår samtal med regionala parter.

Om projektet

Sträckan Göteborg–Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Dagens pendling med buss och bil skapar trängsel både på trafikleder och i tätorterna och den enkelspåriga järnvägen räcker inte till. Med dubbelspår, som byggs för 250 kilometer i timmen, kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och antalet tåg öka rejält. Bättre kommunikationer som gör det lättare att ta sig till jobb och studier skapar förutsättningar för regional utveckling. Den nya järnvägen ger oss också möjlighet till ett mer hållbart och energieffektivt resande. En station vid Landvetter flygplats gör det möjligt att ta sig till och från flygplatsen med tåg från olika destinationer i Västsverige.

 

Under Tidplan kan du läsa vad som hänt och vad som händer nu.

Tidplan

2000

Banverket presenterade en idéstudie för Kust till kustbanan delen Göteborg–Borås. Det regionala resandet hade ökat kraftigt och järnvägsnätet hade stora brister avseende kapacitet. I studien bedöms bland annat hur olika lösningar passar in i en framtida Götalandsbana. Studien låg till grund för kommande förstudier där mer detaljerade analyser skulle göras.

2001–2010

Banverket genomförde en förstudie för Mölnlycke–Rävlanda/Bollebygd och därefter en järnvägsutredning för samma sträcka. För sträckorna Almedal–Mölnlycke och Bollebygd–Borås togs förstudier fram.

2010

Planeringen av ny järnväg mellan Göteborg och Borås pausades när regeringen 2010 beslutade om ny nationell plan för transportsystemet 2010–2021, där det inte fanns några pengar för projektet.

2011–2012

På uppdrag av regeringen, genomförde Trafikverket under 2011–2012 kapacitetsutredningen ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 2050”. Uppdraget omfattade en analys av vilka effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras på det statliga järnvägsnätet, vägnätet samt sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade också en analys av utvecklingen av transportbehovet fram till år 2050, samt en analys av nya stambanor för höghastighetståg. I kapacitetsutredningen konstateras att det förutom åtgärder på befintliga Södra och Västra stambanan krävs nybyggnadsåtgärder för att öka kapaciteten i järnvägssystemet som helhet. För att möta den kraftiga trafikökning som väntas till år 2050, rekommenderar Trafikverket i kapacitetsutredningen, att påbörja en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett effektivare kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen föreslås ske genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna i anslutning till storstäderna, med möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande nät.

2014–2017

Sverigeförhandlingen var ett regeringsuppdrag som pågick under åren 2014–2017 med syftet att avtala om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad av infrastruktur. En huvuddel av uppdraget var att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sverigeförhandlingen pågick parallellt med Trafikverkets planering för nya stambanor och slutrapporten redovisades i december 2017.

2014

Regeringen beslutade om nationell plan för transportsystemet 2014–2025 och gav därmed klartecken för en ny järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd. Genom ett medfinansieringsavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Borås Stad kunde också lokaliseringsutredningar på delarna Almedal–Mölnlycke och Bollebygd–Borås påbörjas.

2015–2017

Arbete startade 2015 med lokaliseringsutredningar för Almedal–Mölnlycke och Bollebygd–Borås samt järnvägsplan för Mölnlycke–Bollebygd. 2017 var lokaliseringsutredningarna klara för beslut. Det fattades dock inte något beslut om lokalisering efter att utredningar slutförts. Stora delar av arbetet längs sträckan parkerades istället 2017 i väntan på besked om fortsatt finansiering.

2018

Regeringen beslutade om nationell plan för transportsystemet 2018–2029 i vilken Göteborg–Borås var med som utpekat objekt.

Trafikverket tog ett inriktningsbeslut som beskriver hur Trafikverket ska driva arbetet med nya stambanor för höghastighetståg vidare. Inriktningsbeslutet innebar nya förutsättningar för Göteborg–Borås och Trafikverket valde därför att göra ett omtag för hela sträckan Göteborg-Borås i en samlad lokaliseringsutredning. För delen Göteborg–Borås pekas Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ut som de stationsorter som är aktuella ur ett nationellt perspektiv. I beslutet anges också att Göteborg-Borås ska byggas för hastigheten 250 km/tim med ballasterat spår. Beslutet gjorde att de tidigare planläggningarna avbröts.

Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. I lokaliseringsutredningen identifieras, beskrivs och utvärderas alternativa korridorer för den framtida järnvägen. Utredningen utmynnar i ett förslag till korridor för den fortsatta planläggningen.

Juni 2019

Trafikverket påbörjade en ny lokaliseringsutredning för hela sträckan Göteborg–Borås utifrån de nya förutsättningarna. Planläggningsprocessen inleddes med framtagandet av ett samrådsunderlag. Dokumentet är ett underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

10 mars 2020 – 4 maj 2020

Samråd kring förutsättningar och hur den nya järnvägen påverkar miljö på ett övergripande plan inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

27 juli 2020

Länsstyrelsen beslutade att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

8 oktober 2020

Regeringen beslutade att ny järnväg mellan Göteborg och Borås ska tillåtlighetsprövas.

14 september 2020 – 6 november 2020

Samråd om förslag på korridorer och stationslägen för den nya järnvägen och om alternativ som vi utrett med som vi föreslog skulle väljas bort, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

19 april 2021 – 11 juni 2021

Samråd om konsekvensbedömda korridorer och stationslägen. Utifrån den samlade kunskapen hade en sammanvägd bedömning gjorts och Trafikverkets förslag till rangordning av lokaliseringsalternativen presenterades.

25 februari 2022

Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av länsstyrelsen.

3 mars 2022 – 29 april 2022

Granskning av lokaliseringsutredningen. Granskningen är en sista formell fas då synpunkter kan lämnas.

18-19 oktober 2022

Granskningsutlåtandet med inkomna synpunkterna är färdigställt.

Trafikverkets ställningstagande till val av alternativ med rangordning är klart.

December 2022

Eftersom beslutet regeringen tog i december 2022 påverkar planeringen av den nya järnvägen har vi inte skickat utredningen till regeringen för tillåtlighetsprövning.

I den här filmen kan du se Trafikverkets ställningstagande till rangordning av återstående lokaliseringsalternativ.

Klicka här för att se en större bild av kartan (pdf-fil, 4,1 MB)

Regeringen fattade den 22 december 2022 beslut rörande nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö som Göteborg–Borås var en del av.

Beslutet innebar att Trafikverket avbröt planeringen för ett helt system med nya stambanor för höghastighetståg och att vi pausade arbetet med den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås till och med den 25 oktober 2023.

Parallellt med beslutet fick Trafikverket uppdraget att utreda hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg–Borås.

Läs uppdraget för stråket Göteborg–Borås: Uppdrag att utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås - Regeringen.se

Som en del i den politiska hanteringen av ny järnväg Göteborg-Borås tog Västra Götalandsregionen, kommuner i stråket, kommunalförbunden och Swedavia fram ett västsvenskt ställningstagande.

Ta del av det västsvenska ställningstagandet

Trafikverket redovisar regeringsuppdraget ”Uppdrag att utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås”. Syftet med uppdraget var att utreda åtgärder för att förbättra arbetspendlingen i stråket och anslutningen till Landvetter flygplats på ett mer kostnadseffektivt sätt än projekt Göteborg–Borås som en del av nya stambanor för höghastighetståg. Trafikverkets högst rangordnade alternativ för Göteborg–Borås blev en ny dubbelspårig järnväg med en koppling till Kust till kustbanan vid Mölnlycke.

Ta del av rapporten:

Utredning av åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg—Borås: Redovisning av regeringsuppdrag

För förbättrad arbetspendling mellan Göteborg och Borås samt koppling till Landvetter flygplats fick Trafikverket den 26 oktober i uppdrag att återstarta den pausade planläggningsprocessen av ny järnväg Göteborg–Borås. 

Trafikverket kan, utifrån regeringens beslut, planera en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Den nya järnvägen får för staten inte kosta mer än den tidigare beräknade totalkostnaden för järnvägen Göteborg–Borås. Vid en bred regional samsyn för tillkommande eller alternativa lösningar finns möjlighet till medfinansiering och därför inleddes regionala samtal. 

Under hösten 2023 har dialogmöten i en mindre politisk gruppering skett under ledning av Västra Götalandsregionen med målsättningen att nå en bred samsyn kring genomförbara lösningar och finansiering.

Dialogen har resulterat i att de regionala parterna i stråket tillsammans med Trafikverket har arbetat fram tre principlösningar. Principlösningarna skiljer sig åt och är alla i någon del kompromisser för att hitta fram till en lösning med bred samsyn. Principlösningarna har arbetats fram utifrån de alternativ som analyserades i regeringsuppdraget och utifrån det västsvenska ställningstagandet från våren 2023.

Samtliga principlösningar innehåller stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter flygplats och i Borås och möjliggör för framtida fjärrtrafik. Det som främst skiljer lösningarna åt är restid, möjlighet till direktresor från centrala Mölnlycke till Landvetter flygplats och Borås, när byggstart kan ske och kostnad.

Västra Götalandsregionen återrapporterar att deras bedömning är att det alternativ som Trafikverket rangordnade högst under regeringsuppdraget med tillägg i form av fyrspårslösning under Landvetter flygplats är ett alternativ som är i linje med prioriteringarna hos 48 kommuner i Västra Götaland, Swedavia, näringslivet genom Västsvenska handelskammaren och inom Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens samlade bedömning av läget är därför att det finns en bred samsyn i Västsverige kring att uppmana Trafikverket och staten att gå vidare med planeringen av detta alternativ med tillägg i form av fyrspårslösning under Landvetter flygplats.

Länk till skrivelsen

Trafikverket behöver nu ta ställning till om det finns förutsättningar att fortsätta arbetet med projekt Göteborg-Borås. Parallellt med detta fortsätter planeringen av järnvägen inom det område som vi kom fram till i den tidigare lokaliseringsutredningen.

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Göteborg–Borås.

Upphandling

På vår upphandlingssida finns information om aktuella upphandlingar inom Göteborg–Borås samt bakgrundsmaterial och övrigt underlag.