Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan underhållsåtgärder

Vi renoverar tunnlar och byter kontaktledningsanläggning på Bohusbanan. Arbetet startade april 2023 och planeras pågå till och med december 2024.

Vad?

Tunnelrenovering, upprustning av kontaktledningsanläggningen och slipersbyten, på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla.

Varför?

För att minska risken för trafikstörningar. Dessutom förlängs livslängden på anläggningen och kapaciteten ökar.

Nuläge

Renovering pågår. Arbeten kommer att utföras på hela sträckan Uddevalla–Stenungsund till och med december 2024. All tågtrafik är avstängd.

Om projektet

Tio tunnlar ska renoveras

Tunnlarna på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla är i stort behov av renovering. Vi byter därför ut tunnelportaler och betongkonstruktioner i tio tunnlar. 

I maj 2023 började vi riva portalerna i tunnlarna för att ersätta dem med nya tunnelportaler. Konstruktionerna i tunnlarna är i slutet av sin tekniska livslängd. Därför säkrar vi tunnlarna för framtiden genom renovering vilket tillgodoser det ökade behovet av hållbart resande och transporter. Arbetet planeras vara klart hösten 2024.

Vi renoverar följande tio tunnlar på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla: 

Tunnlar Längd
Skår 246 meter
Amdalen 222 meter
Lahagen 78 meter
Bua 239 meter
Ljungskile 106 meter
Hässleröd 34 meter
Skeppsvik 448 meter
Vadbacken Södra 40 meter
Vadbacken Norra 32 meter
Kålgård 167 meter

 

Uppdatering maj 2024

Bergförstärkning

Majoriteten av bergschaktsarbetena färdigställdes under mars månad enligt plan. Detta har gjort det möjligt att arbeta med bergförstärkning i de flesta av tunnlarna. Bergförstärkning är en del av den nya bärande konstruktionen. I huvudsak har vi förstärkt genom sprutbetong och bergbultning.

Sprutbetong och bergbultning

För att förstärka berg med sprutbetong sprutas generellt ett eller flera lager med fiberarmerad sprutbetong direkt på bergytan efter att den rengjorts. På detta lager installeras sedan bergbultar som förankrar sprutbetongen i berget. 

Bergbultning är något som anpassas efter bergets beskaffenhet. I detta projekt har vi, generellt, två förstärkningsetapper på en och samma sträcka. Vid den första etappen har vi borrat och installerat bultar i ett systematiskt mönster genom den befintliga betongen. Denna så kallade förförstärkning ska förankra det bakomliggande berget och förhindra större bergutfall i samband med rivningen av betongen. Efter rivning av betongen kompletterar man området med selektiva bergbultar vid behov. 

Den andra förstärkningsetappen utgörs återigen av systematiska bergbultar, men denna gång installerar vi bultarna genom ett lager av sprutbetong. Dessa bultar förankrar på så sätt sprutbetongen i berget.

Sprutbetongbågar

Ytterligare en åtgärd vi gjort är att vi förstärker berget genom att bygga sprutbetongbågar. En sprutbetongbåge är en form av bergförstärkning där man med hjälp av sprutbetong, armering och förankringsbultar bygger en båge. Vi bygger bågar där berget inte självt har en valvverkan som kan ta lasten ovanifrån. Vi bygger helt enkelt nya valv som ska hjälpa berget med det.

Betongbåge i tunnelmynning

Tunnelportaler

Flera portaler, i en serie av betonggjutningar för att skapa nya tunnelportaler, är färdigställda. Betongportalerna är en del av den slutliga konstruktionen i respektive tunnelmynning. 

Tunnelmynning före renovering

Tunnelmynning före renovering

Tunnelmynning efter renovering

Tunnelmynning efter renovering

Kontaktledningar byts ut

I samband med tunnelprojektet pågår även upprustning av kontaktledningsanläggningen på hela sträckan Uddevalla–Stenungsund. Befintlig kontaktledningsanläggning är över 80 år gammal och är i stort behov av upprustning. Med nya kontaktledningar och kontaktledningsstolpar får vi en mer robust anläggning som ger möjlighet att köra tätare trafik och vi minskar risken för akutstopp. Med andra ord, när vi är klara med arbetena kommer anläggningen att vara mer driftsäker och ha en ökad kapacitet för tågtrafiken på banan.

Upprustningen av kontaktledningsanläggningen planeras att pågå till och med december 2024. Under hela projektet kommer kontaktledningen att vara spänningssatt.

Så påverkas närboende och resenärer

Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla kommer att vara helt avstängd när banan rustas upp. I samtliga plankorsningar på sträckan kommer även bommar och ljud- och ljussignaler att vara ur funktion. Det är viktigt att du är uppmärksam vid passage över plankorsningarna eftersom personal och arbetsfordon kan vistas i spåren.

Tågtrafiken på sträckan ersätts med buss under hela avstängningen, se mer information under rubriken "Reseinformation" nedan.

Nyheter

Reseinformation

På Västtrafiks webbplats hittar du information om din resa på sträckan Uddevalla–Stenungssund, se länk nedan.

Tidplan

1 Mätningsarbeten med mera Hösten 2020

Syftar till att förbättra förståelsen för befintlig anläggning och förbereda för den kommande produktionen.

Genomförs av befintliga portaler under år 2022.

4 Planerad byggstart kontaktledningsbyte I mitten av april 2023

Arbetet startar med att riva de befintliga portalerna i tunnlarna. De kommer därefter att ersättas med nya tunnelportaler.

6 Tunnelarbetena beräknas vara klara Hösten 2024

7 Kontaktledningsbytet beräknas vara klart Arbeten pågår till och med december 2024

Kontakt

Jonathan Isaksson

Projektledare, tunnelreparationer

Telefon: +46 10-124 18 61

Rickard Sunström

Projektledare, kontaktledningsbyte