Logga in
Logga in

Så här jobbar vi sommaren 2024

Tunnelrenoveringarna fortsätter under sommaren i princip i samma takt som innan för att kunna återuppta tågtrafiken igen den 1 januari 2025. Arbetena medför en del buller.

Under sommaren pågår aktivitet i samtliga tunnlar. Vi arbetar främst med betongarbeten som omfattar gjutning av väggar, tak och golv för att skapa strukturer som ger stabilitet och skydd. Betongsprutning är ett av dessa betongarbeten och det är ett bullrande arbete. I samband med betongsprutning sker transport via lastbilar vilket kan påverka trafiken i anslutning till tunnlarna.

I några tunnlar arbetar vi med förstärkning såsom bultning, som också är ett bullrande arbete. Först borras ett hål i berget som fylls med cementbruk där man sedan trycker in bergbulten. Borrning i berg är ett bullrande arbete.

Vid vissa tunnelmynningar monteras skärmtak, som medför visst buller vid montage av infästning.

Arbeten som sättning av dränmattor pågår också. Dränsättning är en metod för att hantera och leda bort överskottsvatten från tunneln för att förhindra vattenansamling och därmed förhindra skador. Det arbetet är vanligtvis inte är bullrande. Maskiner och stora fordon kan dock medföra buller.

Arbetstid och ändringar

Projektets framdrift påverkas av bergskicket och eventuella rörelser i berget, där vi jobbar framåt med försiktighet. Arbeten kan förekomma senare än klockan 19.00 där projektet behöver komma i fas eller att betongarbeten behöver färdigställas för dagen.

Nattarbete

Under veckorna 26–33 planeras nattarbete att pågå vid tunneln i Amdalen. Arbetsmomenten under natten kommer i sig inte vara bullrande men verktyg, maskiner och stora fordon kan medföra visst buller.

Under veckorna 32–33 planeras nattarbete att pågå vid tunneln i Bua. Arbetsmomenten innefattar borrning i berg vilket kan medföra buller.

Nattarbete kan vid behov även komma att bli aktuellt vid den södra tunnelmynningen i Skeppsvik.