Logga in
Logga in

Västra Götaland E6, Gårda ITS

Med hjälp av modern teknologi gör vi insatser för att öka framkomligheten på E6 förbi Gårda. Ett utbyggt trafiksystem kan avhjälpa och hantera trafikstörningar, köbildningar och olyckor på ett mer effektivt sätt.

Vad?

Vi gör E6 förbi Gårda till en mer intelligent väg genom ett flertal ITS-åtgärder.

Varför?

Bättre övervakning av trafiksituationen för att kunna leda trafiken mer effektivt och ge snabbare information till trafikanter om trafikläget.

Nuläge

Projekteringsskede.

Om projektet

Nu planerar vi att göra E6 förbi Gårda till en mer intelligent väg genom ITS-åtgärder. ITS är en förkortning för intelligenta transportsystem och innebär att man med modern teknologi kan styra, påverka och kommunicera med trafikanterna.

Sträckan förbi Gårda är en av Göteborgs mest högtrafikerade sträckor till vardags och är trafikmässigt komplex. Köer i båda riktningarna är vanligt förekommande, men i dagsläget finns det inte möjlighet att varna för dessa. Det finns heller inte möjlighet till att anpassa skyltad hastighet efter rådande trafiksituation eller att kunna stänga av körfält vid behov. För att uppnå dessa funktioner och underlätta för trafikanterna ska vi därför anlägga ett komplett Motorway Control System (MCS)-system, i båda körriktningarna.

Genom att göra ovanstående sammanlänkas även två tidigare ITS-system, MCS Kallebäck – Åbro samt Tingstadstunnelns trafikstyrsystem vid Gullbergsmotet, och på så sätt kan trafiken övervakas aktivt en längre sträcka.

Kövarningssystem

Kövarningsystemet består av sensorer som sitter ovanför eller vid sidan av vägen, som känner av trafikflödet och hastigheten. När hastigheten sjunker snabbt tänds en kövarningssymbol upp och det går en varning till trafikledningscentralen, som genom kameror längs vägen kan undersöka vad som orsakar inbromsningarna och vid behov ytterligare varna eller informera trafikanterna om störningen.

Automatisk Incidentdetektering (AID)

Automatisk Incidentdetektering identifierar direkt stillastående fordon, fordon som kör i fel riktning, människor på vägen och andra hindrande situationer så att trafikledningen uppmärksammas omgående och kan lösa situationen.

Variabla (digitala) meddelandeskyltar (VMS)

Vi har två Variabla meddelandeskyltar på plats. Med dem har vi möjlighet att informera och leda trafiken mer effektivt.

Trafikkameror

Vi utökar mängden kameror för att lättare kunna övervaka trafiksituationen och bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att lösa trafikeringsproblemen.

Tidsplan

1 Projektering 2024

2 Byggstart Preliminärt våren 2025

3 Klart Preliminärt våren 2026

Kontakt

Niklas Lökholm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 24 22