Logga in
Logga in

Västra Götaland Deletapp Korsvägen

Från Landala torg sträcker sig Västlänken vidare bort mot Korsvägen och den nya underjordiska stationen och ansluter i Almedal till den befintliga järnvägen söderut. Här hittar du information om vad som händer i området.

Vad?

Den här delen av Västlänkens tunnel är drygt tre km lång och sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Jakobsdal och Skår, och ansluter i Almedal till befintliga spår.

Varför?

Västlänken underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Nuläge

Just nu pågår byggnation av deletapp Korsvägen, Västlänken.

Om projektet

Den här delen av Västlänken sträcker sig från Landala torg, via Korsvägen, Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Vid Korsvägen bygger vi en underjordisk station. Stationen kommer att ha plattformar, ett mellanplan förberett för verksamheter och tre uppgångar. I mellanplanet planerar vi även ett cykelgarage. 

Stora delar av sträckan bygger vi tunneln i berg men tre avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, vilket innebär att vi gräver uppifrån och sedan gjuter tunneln i betong i de öppna schakten. Det mesta av sträckan i betong ligger i anslutning till den befintliga järnvägen i Almedal. Tunneldelarna som kommer att sprängas ut i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel.

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex år längs hela sträckan, men störningarna lokalt är kortare. Arbetet vid schakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom avskärmningar. Det bullrar när vi slår spont och pålar under de första tre till sex månaderna, per schakt. Berguttaget på den västra delen av stationen, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år. Där vi bygger spårtunneln i berg går arbetet fortare fram och kommer att märkas av i ungefär en till två månader per fastighet ovanpå bergtunneln, från att vi närmar oss tills vi passerat då störningarna minskar gradvis.

Nyheter

Tidslinje

Tidslinje för deletapp Korsvägen,Västlänken.

De olika arbetena pågår längs sträckan under sex år. Parallellt med schakten på Korsvägen arbetar vi med bergtunnlarna. 

Mellan åren 2024–2026 arbetar vi med installationsarbeten och återställning. Vi installerar bland annat bana, el, signal- och telesystem i tunneln och stationen. Entréerna byggs och staden anlägger ytorna runt Korsvägen. 

Delar av Västlänken öppnar 2026 då Station Centralen öppnas som en säckstation med fyra spår där tågen kan vända.

Tidsprognosen för när hela Västlänken kan öppna för genomgående trafik via Station Haga och Station Korsvägen ska uppdateras och utreds under hösten 2023.

Vad är det vi ska bygga?

I Korsvägen bygger vi ca tre km av Västlänken. Förutom tågtunneln så bygger vi en underjordisk station och anslutning till järnvägsnätet i söder. Arbetet innebär bergssprängningar och betonggjutningar i öppna schakt.

Byggtiden för denna sträcka beräknas till drygt fyra år. Arbetet omfattar en bergtunnel med parallell service- och räddningstunnel från Landala torg till Korsvägen, stationsdel i berg och Korsvägens arbetstunnel.

Vi började med att spränga ut arbetstunneln vars mynning ligger nedanför Carlanderska vid Södra vägen/Mölndalsvägen. Arbetstunneln kommer senare att användas som service- och räddningstunnel. Stationen i berg tar cirka tre och ett halvt år att bygga men vi arbetar parallellt med bergtunneln mot Landala. Bergtunneln inklusive den parallella service- och räddningstunneln tar drygt ett år att bygga. Bergmassorna från arbetena tar vi ut via arbetstunneln.

Korsvägen är redan i dag en stor knutpunkt för kollektivtrafik. Här bygger vi en ny underjordisk station. Station Korsvägen byggs med tre entréer, mellanplan, två plattformar och fyra spår. På mellanplanet bygger vi ett cykelgarage och det kommer även att finnas ytor för till exempel butiker och service. Den västra entrén kommer att ligga i hörnet Johannebergsgatan–Olof Wijksgatan. Från stationens mittentré åker du upp till knutpunkten för kollektivtrafik mitt på Korsvägen. Östra entrén ligger i hörnet av Korsvägen mellan Liseberg och Universeum.

Direkt under knutpunkten kommer den centrala delen av stationen att ligga och den byggs i lera och jord. Schaktarbetet delas upp i två etapper. Etapp ett startade 2018 på den östra sidan. Efter en större omläggning av spår och vägar sommaren 2020 började etapp två på den västra sidan. När schaktarbetet är klart 2024 återställer vi ytorna som staden vill ha dem och Korsvägen kommer att ha sin nya utformning som planeras och bestäms i Göteborgs stads detaljplanearbete för området. Entréerna byggs ovan mark.

Tågtunneldelen och den östligaste delen av stationen i berget på Liseberg tar drygt två år att bygga. Berguttaget görs via en arbetstunnel vars mynning ligger söder om Världskulturmuseet. Arbetstunneln sprängdes ut bakom Världskulturmuseet och Universeum. Båda verksamheterna har känslig verksamhet, vi har anpassat vårt arbete efter det och därför tog arbetstunneln längre tid att bygga än normalt.  Arbetstunneln kommer senare att användas som service- och räddningstunnel. På berget har vi även byggt ett ventilationsschakt.

Tågtunneln öster om berget fortsätter genom kanten av nöjesparken Liseberg, bakom restaurang Rondo. Parkens besökare passerar arbetsplatsen på den vanliga gångvägen. Vi bygger återigen i lera och vi passerar under Mölndalsån, som kommer att vara öppen för viss båttrafik via en akvedukt. Örgrytemotets västra av- och påfartsramper till E6 i södergående riktning har rivits. Under ungefär tre års tid leds trafiken om innan ramperna byggs upp igen. 

Vid E6 övergår tunneln till en bergtunnel som passerar under motorvägen och Gårdatunneln och sedan vidare i en båge in under Jakobsdal och Skår. Längs tunneln bygger vi en parallell service- och räddningstunnel. Bergmassorna transporteras ut via en arbetstunnel som mynnar vid Sankt Sigfridsgatan. Arbetstunneln kommer senare att användas som service- och räddningstunnel. Arbetet med att spränga ut tunneln bedöms ta två år.

Längst söderut fortsätter bergtunneln under E6 och övergår till en betongtunnel för att sedan komma upp ur marken i ett betongtråg före Västlänken ansluter till Västkustbanan och Kust till kust-banan. Denna del tar ungefär tre och ett halvt år att bygga. Innan vi kan börja bygga tunneldelen i Almedal behövde vi flytta de befintliga spåren till tillfälliga spår på Almedalsvägen. 

Trafik under byggtiden

Bygget av Västlänken kommer att påverka trafiken längs deletapp Korsvägen. Framkomligheten för biltrafiken i Korsvägen är begränsad och våra arbeten påverkar även trafiken på andra ställen. Även parkeringar påverkas.

I nedre Johanneberg vid Renströmsparken pågår arbetet med den västra entrén till station Korsvägen. Detta påverkar trafiken på följande sätt.

Olof Wijksgatan är avstängd för all trafik mellan Renströmsgatan och Johannebergsgatan. Fordonstrafik som ska till Universitetsbiblioteket, Humanisten eller Artisten får köra in via Berzeliigatan, Viktor Rydbergsgatan och Ekmansgatan. Ekmansgatan enkelriktas och utgående trafik kör via Lyckans väg till Viktor Rydbergsgatan. På grund av andra arbeten i området är Johannebergsgatan enkelriktad från Olof Wijksgatan fram till Berzeliigatan.

Cyklister och fotgängare hänvisas till Curt Weibulls gångväg.

Under 2021 togs parkeringsplatser bort på Olof Wijksgatan och på Johannebergsgatan. I stället öppnades drygt 30 nya parkeringsplatser på Södra vägen för att kompensera för parkeringar som stängts.

En del parkeringar justeras för att skapa bättre framkomlighet omkring vårt byggområde på Olof Wijksgatan. De nya parkeringarna på Södra vägen blir tillåtna för boendeparkering nattetid. På Lyckans väg har vi utökat en parkering från fyra till sex platser. De skyltas om för boendeparkering för område M i stället för område S som tidigare.

Västlänkens station Korsvägen kommer att ligga under knutpunkten Korsvägen. Här gräver och spränger vi ut ett stort och djupt schakt.

Med start februari 2022 påbörjades sprängningarna i Korsvägen. Vi har två tidsfönster på vardagar då vi kan spränga; 10.00 - 10.30 och 12.30 -13.00. Ambitionen är att spränga varje dag, men det kan förekomma undantag. 

Av säkerhetsskäl måste vi stänga av trafiken vid sprängningarna. 

Exakt var vi behöver stänga av varierar, men försök att planera din resa till andra tidpunkter eller räkna med en förlängd restid. Det gäller även för resor med kollektivtrafiken. Aktuell information finns i Västtrafiks app Togo.

Avstängningar sker med hjälp av vakter. Följ deras instruktioner! 

Sprängningarna och avstängningarna planeras pågå till sommaren 2023.

 

Hösten 2021 inleddes utgrävningen av schaktet på Korsvägen. Det innebär ökade masstransporter med lastbilar från Korsvägen. Vi håller efter nedsmutsningen på vägarna med sopmaskiner och tvättning.

Vi leder ut lastbilar och andra arbetsfordon till de stora lederna där de blandas med övrig trafik. Större delen av byggtrafiken från byggområdet på Korsvägen går via Södra vägen söderut mot Mölndal till trafiklederna. Transporter från det östra byggområdet går via Södra Vägen och Örgrytevägen.

Totalt finns det fyra in- och utfarter från det västra arbetsområdet. Två på norra sidan samt två på södra sidan i korsningen mellan Eklandagatan och Södra vägen. All trafik från arbetstunnlarna i Johanneberg och i berget på Liseberg går in och ut via Södra vägen.

Det ska gå att ta sig fram till fots eller med cykel i Korsvägen på ett trafiksäkert och smidigt sätt under hela byggtiden. Men för att vi ska kunna bygga station Korsvägen på ett så effektivt sätt som möjligt så innebär det en hel del förändringar för gång- och cykeltrafiken fram tills det vi är klara.

Cykelbanan löper på den östra sidan av bron över schaktet. Fotgängarna når resecentrum från såväl Örgrytevägen som Södra vägen.

Mynningarna till våra arbetstunnlar ligger vid Världskulturmuseet och norr om Chalmerstunneln.

Utfart vid Världskulturmuseet
Söder om Världskulturmuseet finns ut- och överfart med trafikljus för att lastbilarna ska kunna vända här och åka tillbaka söderut. Gång- och cykelbanan har flyttats något västerut, samtidigt som den blivit något smalare än tidigare. 

Parkeringar som berörs
Vårt arbete vid arbetstunnlarnas mynningar påverkar parkeringsplatser under hela byggtiden. Parkeringsplatserna vid Södra vägen 77-81 och även nästan alla platser på parkeringen bredvid Världskulturmuseet har tagits bort.

Byggtrafik
Alla bergmassor från stationen och spårtunneln fram till Landala tas ut via dessa arbetstunnlar. Transporterna kör både in och ut via Mölndalsvägen och E6. Betong och installationsmaterial kommer senare att tas in via arbetstunnlarna.

Mölndalsvägen trafikeras även av byggtrafiken till och från Korsvägens schakt där transporterna från schaktet även kör ut till E6 via Örgrytevägen.

Den mest intensiva perioden för byggtrafik på Mölndalsvägen är nu. För att smuts från arbetsplatsen inte ska sprida sig kommer vi att ha hjultvättar och sopmaskiner som håller rent.

Byggtrafiken från schaktet inne på Liseberg går ut både via Sofierogatan och Örgrytevägen till E6. Det finns en byggutfart till Örgrytevägen intill Rondo.

En fil österut på Örgrytevägen
Besökare till Liseberg kan nu gå antingen via gångbanan längs Örgrytevägen till huvudentrén eller ta trappan upp till Lisebergsallén. Därav är det numera en fil på Örgrytevägen, från Korsvägen fram till Mölndalsån.

Sofierogatan
Västlänken kommer att passera under Sofierogatan. De södergående ramperna i Örgrytemotet är rivna. Gång- och cykelvägen öster om Mölndalsån stängs av och hänvisas till Sofierogatan. 

 

Västlänken kommer att passera under E6 vid Örgrytemotet och de västra av- och påfartsramperna i södergående riktning revs 2020. Busstrafiken prioriteras och kommer upprätthållas via den norra delen av Örgrytemotet. Biltrafiken leds om på alternativa vägar till Gårdamotet.

All byggtrafik till och från arbetstunneln i Jakobsdal går via den lokala gatan parallellt med Sankt Sigfridsgatan, via rondellen och ut till Kallebäcksmotet och därefter till väg 40 och E6. Från arbetstunneln vid parkeringen tar vi den närmaste vägen ut till de stora lederna.

Vi har flyttat järnvägen till tillfälliga spår som byggts på Almedalsvägen. Almedalsvägen är därför avstängd för trafik.