Logga in
Logga in

Störningar under byggtiden

Här kan du läsa mer om störningarna i ditt område samt anmäla skada, anmäla störningar. Du kan också anmäla dig för att få förvarning om sprängning.

Aktuella störningar i ditt område

Byggandet av Västlänken i Göteborg medför buller. Klicka på ett område för att läsa mer om vilka störningar som pågår i respektive område. 

Störningar i deletapp Centralen

Vi har gjutit en ny bro över E6 och utför nu markarbeten vid brofästena.

Kring Gullberget grovåterställer vi marken.

Störningar och bullrande arbeten

Under första halvan av 2024 kommer vi dra spont mellan E6 och Gullberget. Arbetet kommer att bullra. Dragningen kommer ske i omgångar och kommer inte vara konstant.

Håll dig uppdaterad om läget i trafiken och planera din resa med hjälp av Trafik Göteborg. 

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt, alla dagar i veckan. Om arbeten som överskrider bullerriktvärdena behöver utföras sker det helgfria vardagar mellan 07-19.

Mellan Gullberget och Kombiterminalen används markytan framför allt till att lagra material, ställning och stål samt som grusupplag.

Vi kommer från maj - juli att sätta spont och påla för en sadelbrunn samt knacka betong från betongplattor. 

Störningar och bullrande arbeten

Arbetena med att knacka betong bedöms kunna överskrida riktvärderna för buller.

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt, alla dagar i veckan. Arbeten som överskrider bullerriktvärdena utförs helgfria vardagar mellan 07-19.

Just nu pågår byggnationen av Västlänkens huvudtunnel samt blivande station Centralen. I samband med det utför vi flera olika bullrande arbeten så som knackning, fräsning, packning, spontsättning och spontdragning (vid enstaka tillfällen).

Störningar och bullrande arbeten

Flertalet olika arbeten kommer att utföras runtom stationsområdet, Nordstans, Lilla bommens och Kanaltorgets kvarter som riskerar att störa omgivningen. 

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt, alla dagar i veckan. Om arbeten som överskrider bullerriktvärdena behöver utföras sker det helgfria vardagar mellan 07-19.

Störningar i deletapp Kvarnberget

Arbeten pågår i hela deletappen med att återställa ytorna och slutföra de sista arbetena för att kunna lämna över markytorna till Göteborgs stad under sommaren. 

Arbetstider

Arbetena kan pågå dygnet runt men ska inte överskrida riktvärdena för buller.

Arbeten pågår i hela deletappen med att återställa ytorna och slutföra de sista arbetena för att kunna lämna över markytorna till Göteborgs stad under sommaren. 

Arbetstider

Arbetena kan pågå dygnet runt men ska inte överskrida riktvärdena för buller.

Störningar i deletapp Haga

Otterhällan är en knutpunkt för det fortsatta arbetet med Västlänkens huvudtunnel mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund. Sedan augusti 2023 arbetar vi med att vidga den befintliga servicetunneln till Götatunneln. Arbetet kommer att pågå till och med sommaren 2024. 

Störningar

För att vidga servicetunneln använder vi olika metoder beroende på om arbetet sker nära tunnelmynningen eller längre inåt berget. När vi arbetar nära mynningen använder vi en metod där vi borrar och spräcker, längre in i berget kommer vi att vidga tunneln med en kombination av spräckning och försiktiga sprängningar. 

När arbeten sker nära tunnelmynningen finns en ökad risk för buller som kan påverka boende och verksamheter ut mot Stora Badhusgatan.

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår när vi borrar för sprängning eller spräckning av berget.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Här kan ni läsa mer om de pågående och planerade arbetena vid Otterhällan

Förberedande arbeten i Rosenlund under sommaren

Under sommaren, med start i slutet av juni, kommer vi utföra förberedande grundläggningsarbeten inför full produktion i Rosenlund. Arbetena inkluderar att förbereda arbetsytorna av temporära stödkonstruktioner samt ett omfattande test av jet-grouting, en avancerad markförbättringsteknik som används för att stärka och stabilisera marken med kolumner förstärkt material i marken. Detta förbättrar markens egenskaper och möjliggör säkrare och mer hållbara konstruktioner. 

När man jet-groutar låter det på ett speciellt sätt, det är ett stadigt brusande ljud och låter ungefär som när man hårt trycker på en vattenstråle genom marken. Ljudet kommer när vatten och cementblandning sprutas ut snabbt genom en öppning och tränger in i marken. Ljudet kan vara ganska högt och kan höras på långt håll från där arbetet pågår.

Störningar

För att minska bullerniverna för boende och verksamheter i närområdet kommer vi att ljuddämpa borrmaskinen. Mätningar på ljudnivån utförs också löpande under arbetets gång. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte överstiga 35 dBA inomhus. 

På platsen har Akademiska Hus utfört en jord och bergschakt cirka 20 meter ned i marken, för att skapa en av de tre uppgångarna till station Haga. 

För den pågående bergschakten utfördes de sista sprängningarna januari 2024. I och med detta kan betongarbetena påbörjas för Västlänkens entré och Handelshögskolans nya skolbyggnad. 

Störningar

Arbetet för att bygga stationsuppgången följer de riktvärden för bullrande arbete som har fastställt i projekt Västlänkens miljödom. Projektet ser regelbundet över rutiner och genomför åtgärder för att minska störande ljud. Mätningar på ljudnivån utförs löpande. 

Arbetstider

Under våren 2024 kommer arbetstiderna att vara 07.00-23.00 då man kommer att arbeta i 2-skift. Från klockan 19.00 gäller en lägre bullergräns som projektet håller sig inom. 

Nu återvänder vi till området kring Haga kyrkogata och Vasagatan för att fortsätta spränga ut den service- och räddningstunnel som löper parallellt med det blivande stationsutrymmet. Arbetet planeras att pågå till oktober 2024.

Störningar

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår när vi borrar för tätning eller
sprängning,

När vi spränger sprids seismiska vågor genom marken, som kan kännas i hus och byggnader i form av skakningar. Varje salva är anpassad för att sprängningarna inte ska skada hus och människor. Vi mäter kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Sprängningsarbeten får vi utföra helgfri måndag - lördag klockan 07.00-22.00

Mellan station Haga och entreprenadgränsen mot Västlänkens deletapp Korsvägen, vid Landala torg, fortsätter berguttaget för vår spårtunnel. 

Störningar

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår när vi borrar för tätning eller
sprängning,

När vi spränger sprids seismiska vågor genom marken, som kan kännas i hus och byggnader i form av skakningar. Varje salva är anpassad för att sprängningarna inte ska skada hus och människor. Vi mäter kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Sprängningsarbeten får vi utföra helgfri måndag - lördag klockan 07.00-22.00

Störningar i deletapp Korsvägen

Mellan Landala Torg och Korsvägen ska vi spränga ut en tågtunnel och den västra halvan av station Korsvägen under de närmaste åren. I Västlänkens interaktiva karta kan du se hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Sprängningar och borrning i bergtunnlarna ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Sprängningar kan ske vardagar 7–22 och lördagar 9–18.  Själva tunnelbygget pågår under Renströmsparken och Johanneberg. Olof Wijksgatan är avstängd mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan för arbetet med Västra entrén som är ett öppet schakt.

Vid Västra entrén borrar och spränger vi i schaktet vid Artisten fram till slutet av juni. Därefter arbeten som bullrar mindre fram till mitten av juli. För ett tag sedan hade vi ett så kallat genomslag där tunneln i berget och schaktet för Västra entrén möttes. Det innebär att det finns ett öppet hål ner till tunnlarna från det öppna schaktet. När vi fortsätter att spränga ut stationen nere i berget så kommer både ljud och spränggaser att ta sig ut den vägen. Vi har sprängmattor för att minska dessa störningar.

Vid sprängningarna för Västra entrén får ingen gå ut, öppna fönster eller uppehålla sig inom markerat område av säkerhetsskäl. Vi kommer att arbeta vardagar 09.00 – 19.00 med reservtid mellan kl. 07.00 – 09.00. Som förvarning hörs upprepade signaler innan själva sprängningen samt ihållande signal vid avslutad sprängning. Följ vakternas instruktioner som spärrar av området vid sprängning.

I slutet av augusti påbörjas arbete med borrning för något som heter upplyftsankare och som planeras hålla på ett par veckor framåt.

Samtidigt bygger Skanska Nya konst för Akademiska hus. De har rivit ett parkeringshus och två andra byggnader längs med Johannebergsgatan som idag är en del av Artisten för att kunna bygga de nya husen som blir en del av framtida Konstnärliga. Trafikverkets och Skanskas byggen kommer båda att påverka de som bor, verkar och vistas i området.

Ventilationsschaktet i Fågelsången är färdigsprängt och där pågår skrotning av berg, bultning och sprutbetong för att färdigställa själva ventilationsschaktet. Arbetena kommer att generera buller av olika slag fram till sommaren.

Samtidigt som dessa arbeten pågår på marken fortsätter som sagt tunnelsprängningarna för stationen i berget under mark. 

Arbetstider
Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet i våra bergtunnlar, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena och är tillåtna fram till klockan 22 på vardagar. Vid enstaka tillfällen spränger vi även lördagar 9-15.

Markarbetena i Renströmsparken sker vardagar 07–19.

På Korsvägen ska vi bygga den östra delen av station Korsvägen i betong. Vi både gräver och spränger i schaktet och är snart klara med stödkonstruktionen. Därefter kommer vi att börja med gjutningarna i botten av schaktet drygt 20 meter ner.

Störningar
Sprängningar fortsätter inne i berget på den västra sidan av Korsvägen vilket kan innebära buller ut i Korsvägen. Dessa sprängningar hörs och kan upplevas som mycket obehagliga utanför berget då den luftstöt som bildas går ut och runt i schaktet och förstärks av schaktets väggar. Först efter flera sekunder klingar den av. Vi beklagar detta men det är ofarligt. Dessa sprängningar sker olika vardagar med tider på eftermiddagen och kvällen.

Vecka 24 och 27 kommer bron över Korsvägen att behöva repareras nattetid. Det är ytskiktet av betong i spårvägsområdet som är skadat och behöver tas bort och ersättas.

Arbetet sker i ett spårvägsområde och därför måste bron stängas av nattetid när inga spårvagnar går där. Arbetet kommer att förläggas mellan 22.00 – 05.00 under veckorna 24 och 27. Det handlar om maximalt 12 nätter med som mest 4 nätter i rad och som mest 5 nätter under en 10-dagarsperiod. De bullrande momenten kommer endast pågå under en kortare period av arbetet. Det mest bullrande arbetsmomentet är sågning i betong.

Under dagtid kommer bussar inte att kunna köra i spårvagnsspåren utan vakter kommer dirigera dem att köra där övrig biltrafik kör på bron.

Vid Södra vägen och Chalmerstunneln har vi en tunnelmynning till en servicetunnel för de västra tunnlarna mot Landala och Haga och bergstationen i Korsvägen. Där finns tre fläktar som används för att kunna förse tunnlarna med luft och ventilera ut spränggaser vid sprängningar. De är till för att tillgodose en bra arbetsmiljö i tunnlarna.

Avlastning av byggnadsmaterial kan ibland ske nattetid av trafiksäkerhetsskäl, när transporterna är långa. Avlastningen kan generera kortvarigt buller.

Arbetstider
Markarbetena sker vardagar 7–19. Transporter kan förkomma på andra tidpunkter.

I berget under Liseberghjulet spränger vi ut den östra änden av station Korsvägen och tågtunneln. 

Störningar
Vissa transporter till och från byggområdet bakom Rondo kan ge lokala störningar. När vi spränger i berget kan de uppstå buller ut i schaktet i Korsvägen.

Sofierogatan kommer att byggas på en tillfällig bro över schaktet och längs med E6:an vid midsommar. Vi kommer även att dra spont och påla som kan störa i området.

Arbetstider
Arbeten i bergdriften som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Sprängning kan ske vardagar 07–22 och enstaka lördagar 9–18. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, utlastning, injektering) kan utföras under kvällar och nätter.

 

Pålningen öster om ån mot Jakobsdal är klar liksom spontningen. Det kommer byggas en bro för att leda Sofierogatan över det schakt som kommer att byggas.

Störningar
Vissa transporter med leverans och avlastning av stort gods kan ske nattetid, av trafiksäkerhetsskäl i området. 

Arbetstider
Arbetena utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten och även vissa transporter kan utföras under kvällar och nätter.

I berget under Jakobsdal spränger vi ut tågtunneln och en parallell servicetunnel. Vi planerar att vara klara med bergarbetena 2024. I Västlänkens interaktiva karta kan du se hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Norr över sprängs spårtunneln som just har passerat Gårdatunneln och fortsätter under E6:an. Det arbetet planeras vara klart till sommaren.

Efter det att tunnlarna är sprängda kommer flera olika typer av efterarbeten vid olika tidpunkter som kan orsaka buller och störningar. Det vanligaste är rensning av sten och olika typer av borrningar i tunneltaket. 
 
I Jakobsdal och Skår har det varit och är många borrningar för efterinjektering som görs för att stoppa inflöde av vatten i tunnlarna. Då måste det borras nya hål där det redan har borrats sedan tidigare.

Just nu är det borrningarna i området Laboratoriegatan och Pipblåsaregatan. Vi kommer borra vecka 27 och vecka 28 sedan är det uppehåll vecka 29 och 30. Sedan återupptas borrningen i detta område igen vecka 31 och pågår troligen en månad till just där. Sedan har vi mera borrning i anslutning till området men som troligen kommer att märkas mindre. 

I spårtunneln sätts så kallade dränmattor upp i tunneltaket för att förhindra att det kommer ner vatten på de framtida spåren. Bultborrningen för dränmattorna orsakar bullrande arbeten för fastigheterna ovan jord. Hur det olika borrningarna upplevs beror på om fastigheten ligger direkt på berget eller om det finns jord och lera emellan. 

Ett tredje arbetsmoment av efterarbeten är att bottenrensa sten i tunnlarna. Då står vi och hackar i berget och det kan upplevas som störande. Framförallt om det har varit tyst ett tag.

De här olika efterarbetena kommer vid olika tidpunkter av olika anledningar och är svåra att säga exakt när och hur mycket de kommer att störa. Arbeten kommer att pågå hela hösten med injekteringsborrning i servicetunneln och spårtunneln.

Vi gör en samlad bedömning om det kan innebära att vi får erbjuda tillfällig vistelse igen på fastigheter som vi redan gått förbi och som har haft det sedan tidigare. 

Arbeten i våra tunnlar som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs främst vardagar, 07–19. Om vi anser att det är tystare arbeten kan de utföras under kvällar och nätter som till exempel urlastning och sprutbetong.

Arbetstider
Arbeten i våra tunnlar som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter. 

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Sprängning sker vardagar 7–22 och enstaka lördagar 9–18. 

I Almedal ska vi bygga Västlänkens södra infart i betong. Schaktning och sprängning är klara och just nu gjuts det golv, väggar och tak till betongtunneln och den del som inte har tak och som kallas tråg.

Störningar
Inga störningar just nu när betongarbetena fortsätter. Det tas bort järnrör sk stämp för den stödkonstruktion som finns längs med hela schaketet i takt med att vi gjuter och inte behöver dem längre. Det arbetet görs på nätterna och kan innebära att en fil stängs av.

Arbetstider
7–19 vardagar. Ibland måste vi arbeta nära tågspåren och då sker det arbetet nattetid, vardagar och helger, när tågtrafiken ligger nere, av säkerhetsskäl.

Anmälan skada och störning

Här kan du anmäla skada som uppstått på fast egendom, lös egendom i din bostad eller rörelseskada i näringslivsverksamhet till följd av våra arbeten med Västlänken.

Så här anmäler du skada på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada
Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas) eller på en verksamhet (intäktsbortfall i rörelse). Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan. Alla skador ska anmälas genom att du fyller i formuläret nedan.

OBS! Då du gör anspråk på ersättning bör ni kontakta ert försäkringsbolag för fortsatt hantering av ert ärende. 

Anmäl skada på på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada 

Skada på fordon eller person
Om du eller ditt fordon har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Anmäl skada på fordon eller person

Om du inte är nöjd med beskedet
Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Besked går inte att överklaga eftersom det är ett myndighetsbeslut. Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR.
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Du skicka in en anmälan om du upplever att du blivit störd av våra arbeten.
Här kan du anmäla störning

Vi kontaktar dig via mail så snart vi kan. 

Förvarning om sprängningar

Vi erbjuder en tjänst som innebär att du som bor eller har verksamhet inom 300 meter ifrån Västlänkens byggarbete blir förvarnad cirka 30 minuter innan vi spränger. Du som är närboende kan anmäla att du vill få en sådan förvarning.

Du kan få förvarningen på tre olika sätt:

  • sms
  • e-post
  • uppringning på telefon.

Om du störs av våra sprängningar trots att du bor eller har verksamhet mer än 300 meter ifrån vårt arbete, vänligen hör av dig till Trafikverket. Se Kontaktuppgifter på denna sida.

Anmäl dig här
Anmäl att du vill bli förvarnad innan vi spränger genom att fylla i formuläret ”Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning”. Ange namn, adress och välj vilket sätt du vill bli förvarnad på. Du kan bara välja ett alternativ. 

Om du vill bli förvarnad för mer än en adress, behöver du göra en separat anmälan för varje adress.

Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning

Om du tidigare fått förvarningen och upplever att du inte längre får den, så kan det bero på att tunneldrivningen gått framåt i tunneln och att du därför fallit ur radien på 300 meter. Om du fortfarande upplever att du påverkas när vi spränger och vill ha en förvarning, kan du göra en ny anmälan till tjänsten. Uppge då en adress som ligger närmare våra sprängningar. I vår interaktiva karta kan du se sprängsymboler som visar var vi spränger just nu.

Västlänkens interaktiva karta

Avanmäl dig via de instruktioner för avregistrering som finns i varje sms och e-postmeddelande.

Har du telefonuppringning avanmäler du via Trafikverket, ring oss på tel: 0771-921 921