Logga in
Logga in

Störningar under byggtiden

Här kan du läsa mer om störningarna i ditt område samt anmäla skada, anmäla störningar. Du kan också anmäla dig för att få förvarning om sprängning.

Aktuella störningar i ditt område

Byggandet av Västlänken i Göteborg medför buller. Klicka på ett område för att läsa mer om vilka störningar som pågår i respektive område. 

Störningar i deletapp Centralen

Arbete med ny tågbro över E6

Vi har rivit en tågbro som går över E6 i närheten av Olskroksmotet och ska fram till sommaren 2023 bygga en ny bro.

Störningar och bullrande arbeten

Spontning och pålning för den nya bron kommer att bullra och riskerar att störa boende i närheten. Mycket av arbetet  genomförs under helgerna för att inte störa trafiken. 

Arbetstider

  • Helgerna vecka 21 och 28, två körfält i varje riktning, arbete med mittstöden
  • Helgerna vecka 29-32, två körfält i södergående riktning och tre i norrgående, arbete med västra stödet
  • Helgerna under vecka 34-37, tre körfält i södergående och två i norrgående riktning, arbete med östra stödet
  • Helgen vecka 38 två körfält i södergående och tre i norrgående riktning, arbete med västra stödet

Håll dig uppdaterad om läget i trafiken och planera din resa med hjälp av Trafik Göteborg. 

Mellan Gullberg och Kombiterminalen arbetar vi med att gjuta Västlänkens huvudtunnel. Här ska betongtunnel och bergtunnel mötas. 

Störningar

Att dra bort spont från den delen där vi har en färdiggjuten tunnel kan ge upphov till luftburet buller.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för bullrande verksamhet utförs helgfri måndag–fredag, 07.00–19.00.

Schaktet för station Centralen sträcker sig från Kruthuslänken till en bit bortanför Nils Ericsonsterminalen. Stationen bygger vi i betong. I området pågår även byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering i närheten av Bergslagsgatan.

Störningar

Arbeten som kan upplevas som störande är spontning och pålning som ger upphov till luftburet buller. När vi gjuter tunnelns golv, väggar och tak bedömer vi inte att det är arbeten som kan upplevas som störande.

Bullrande arbeten vid Nordstan 

Under perioden maj till september 2022 så kommer flertalet olika arbeten att utföras runtom stationsområdet, Nordstans och Lilla bommens kvarter som riskerar att störa omgivningen. De arbeten som ska utföras är bland annat installation och dragning av spont, knackning och bilning av betong, schakt- och packningsarbeten samt slitsmursarbeten. Arbetena genomförs bland annat i samband med att vi bygger Västlänkens huvudtunnel. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för bullrande verksamhet utförs helgfri måndag–fredag, 07.00–19.00.

Störningar

Just nu pågår byggnationen av Västlänkens huvudtunnel i området, vilket kan ge upphov till buller. Byggnationen av tunneln kommer att fortsätta under 2022, 2023 och 2024. Vilket innebär att det med stor sannolikhet kommer att förekomma perioder av buller området under en längre tid. 

Bullrande arbeten

I området kring den gamla Göta Älvbron arbetar vi med att bygga Västlänkens huvudtunnel, samtidigt som vi anlägger en ny lastgata in till Nordstans källare vid Nils Ericsonsgatan. Under perioden maj till september 2022 så kommer flertalet olika arbeten att utföras runtom stationsområdet, Nordstans och Lilla bommens kvarter som riskerar att störa omgivningen. De arbeten som ska utföras är bland annat installation och dragning av spont, knackning och bilning av betong, schakt- och packningsarbeten samt slitsmursarbeten.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrningsarbeten, utförs vardagar 07–19. Sprängningsarbeten kan ske på vardagar klockan 09–15 och 17–19. Tystare arbeten som till exempel injektering kan utföras under kvällar och nätter.

Störningar i deletapp Kvarnberget

Mellan Kanaltorget och Maritiman pågår omfattande bergschaktsarbeten. Arbeten som pågår på den här sträckan är till exempel sprängningar, borrningsarbeten och injektering. Sprängningar sker i höjd med Maritiman och Sankt Eriksgatan.

Servicetunnel
I maj 2022 startar vi arbetet med Kvarnbergets servicetunnel. När vi arbetar oss in i berget kommer vi att störa och periodvis även överskrida riktvärdena för bullrande arbete. Vi kommer att borra hål, spränga och knacka loss berg. Berget behöver sedan fraktas iväg på lastbilar. Överskridanden av bullerriktvärdena är kortvariga, 1-2 timmar per dag, någon eller några dagar per vecka.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrningsarbeten, utförs vardagar 07–19. Sprängningsarbeten kan ske på vardagar klockan 09–15 och 17–19. Tystare arbeten som till exempel injektering kan utföras under kvällar och nätter.

Vid Packhusplatsen, i arbetsområdet mellan Maritiman och Stora Hamnkanalen, pågår förberedade arbeten inför gjutningen av betongtunneln. 

Störningar

Vattenbilning 
Just nu pågår det arbete med att vattenbila i området vid Packhusplatsen. Vi vattenbilar bort den översta delen av de slitsmurar som tidigare satts i området. Det gör vi för att sedan kunna gjuta Västlänkens tak där.

Under perdioden 11 april till 3 juni kommer arbetet med att knacka betong och vattenbila vid Packhusplatsen att orsaka luftburet buller och riskerar att störa.

Arbetstider

Arbeten i det här området pågår på vardagar klockan 07–19 och vid enstaka tillfällen på lördagar klockan 12–16.

Störningar i deletapp Haga

Otterhällan är en knutpunkt för det fortsatta arbetet med Västlänkens huvudtunnel mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund. På vägen mot Rosenlund kommer vi att passera ett antal underjordiska anläggningar och arbetet kommer därför att gå försiktigt fram. Vecka 17 påbörjar vi passagen av Götatunnelns norra tunnelrör. Passagen påverkar även trafiken i Götatunneln och innebär att sprängninstiderna förläggs till kvällstid. 

Störningar

Vi kommer att kombinera traditionell borr- och sprängteknik, vajersågning och hydraulisk spräckning. Sprängning ger upphov till vibrationer. Vibrationsnivån i marken dämpas med avståndet till sprängplatsen, men om du bor direkt ovanför tunnelarbetena kan en sprängsalva få det att kännas som om hela byggnaden rör sig, fast den inte gör det.

Sprängningar i våra tunnlar skapar ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning överskrider därför inte riktvärdena för stomljud kvällstid.

Borrning för sprängning, vajersågning eller hydraulisk spräckning ger upphov till stomljud som kan märkas påtagligt för de som bor närmast tunnelfronten.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering) kan utföras under kväller och nätter.

Sprängningarna för passagen av Götatunneln kommer att ske kvällstid mellan klockan 21.00-22.00. Inga sprängningar utförs efter klockan 22.00. Sprängning sker upp till tre gånger i veckan.

Jordschaktet för station Haga grävs i etapper och sträcker sig cirka 240 meter från Rosenlundsgatan över Rosenlundskanalen och slutar där tunneln återigen går in i berg, strax norr om Hagakyrkan. Här bygger vi den norra delen av station Haga i betong. Inför schaktarbeten behöver vi utföra olika markförstärkande åtgärder, skapa stödkonstruktioner för schakt, installera spont och slitsmurar. I mars påbörjar vi arbetet med att borra för och installera sekantpålar inom arbetsområdet vid f.d. Skattehuset.

Störningar

Installation av markförstärkande åtgärder, stödkonstruktioner och spont ger upphov till luftburet buller, främst när vi använder vibrohammare för att få spont på plats. Höga bullernivåer kan också uppstå tillfälligt då spontplankor slår emot sten och betong i marken.

Arbetstider

Vi arbetar i huvudsak med bullrande arbeten vardagar, 07–19. Tystare arbeten under gällande riktvärden för bullrande verksamhet kan utföras under kväller och nätter.

Strax norr om Hagakyrkan går jordschaktet för station Haga över till bergschakt. Under kyrkoplanet sträcker sig sedan stationens plattformar 250 meter söderut mot Landala. Berguttaget för själva stationen, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år.

Haga kyrkoplan – bergpåslag

Strax norr om Hagakyrkan går jordschaktet för station Haga över till bergschakt. Innan vi kan utföra några bergarbeten för stationen ska vi schakta oss ned 27 meter under Parkgatans nivå. 

Störningar

Våra arbeten med jord- och bergschakten vid Haga kyrkoplan kommer att ge upphov till både stomljud (till exempel när vi borrar ankarstag för spont, injektering och inför vajersågning) och vibrationer (sprängning). 

Arbetstider

Sprängningarna vid Haga kyrkoplan sker i korta intervaller två gånger måndag - torsdag, klockan 10.00 - 10.30 och 13.00–13.30. På fredagar har vi ett sprängningstillfälle. Genom ett signalhorn förvarnas omgivningen och trafikanter om att en sprängning kommer att ske, all trafik stoppas då av vakter inom en utsedd säkerhetszon.

Störningar

På platsen kommer man att utföra jord- respektive bergschakt, cirka 20 meter ned i marken för att skapa en av de tre uppgångarna till station Haga. Jordschaktet sker i etapper om cirka tre meter. För att det ska fungera byggs stödkonstruktioner i form av hammarband och stämp för att stötta spontväggen. Sponten kommer också att förstärkas genom dubb och förlängas med hjälp av glesspont.

Arbetet för att bygga stationsuppgången följer de riktvärden för bullrande arbete som har fastställt i projekt Västlänkens miljödom. Projektet ser regelbundet över rutiner och genomför åtgärder för att minska störande ljud. Mätningar på ljudnivån utförs löpande. 

Arbetstider

På grund av logistiksvårigheter i området i samband med pågående schaktarbeten har projektet fått tillåtelse att starta upp klockan 06.00. Arbeten mellan 06.00 - 07.00 utförs dock enbart vid behov och inte generellt.

Arbetena har tillstånd att pågå fram till klockan 22.30 på vardagskvällarna. Från klockan 19 gäller en lägre bullergräns som projektet håller sig inom.  Sista halvtimmen utförs städning på och invid arbetsområdet.

Helgarbeten utförs enbart om behov uppstår och då främst arbeten som inte låter så mycket som till exempel svetsning och isolering.

Borrningsarbetet och förstärkningsarbetet för schaktet är nu avstlutat. Under våren kommer vi att utföra betonglining av schaktet. 

Störningar

Våra efterarbeten vid Föreningsgatan kan ge upphov till visst luftburet buller och stomljud, till exempel när vi borrar för att förstärka berget i schaktet. 

Arbetstider

Bullrande arbeten utförs vardagar 07.00-19.00. Visar våra mätningar att de fortsatta arbetena inte överskrider riktvärdet för buller, kan de utföras även under kväller och helger. 

Vid årsskiftet 2020/2021 nådde servicetunnel Linné Västlänkens huvudtunnel. Härifrån arbetar vi vid flera tunnelfronter och spränger ut huvudtunneln i riktning mot station Haga och österut mot Korsvägen. Samtidigt drivs den parallella räddnings- och servicetunnel som löper längs med huvudtunneln mellan de två stationerna. I dagsläget pågår arbeten under Fogelbergsparken och Södra Viktoriagatan/Malmstensgatan.

Störningar

För att bygga Västlänkens bergtunnel mellan station Haga och Korsvägen använder vi traditionell borr- och sprängteknik. Sprängning ger upphov till vibrationer. Vibrationsnivån i marken dämpas med avståndet till sprängplatsen, men om du bor direkt ovanför tunnelarbetena kan en sprängsalva få det att kännas som om hela byggnaden rör sig, fast den inte gör det.

Borrning för sprängning ger upphov till stomljud som kan märkas påtagligt för de som bor närmast tunnelfronten. Sprängningar i våra tunnlar skapar ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning överskrider därför inte riktvärdena för stomljud kvällstid.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07.00–19.00 Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering) kan utföras under kväller och nätter.

Sprängningsarbeten får vi utföra helgfri måndag - lördag 07-22. Tiderna för sprängning styrs av polistillstånd som entreprenören söker.

Störningar i deletapp Korsvägen

Mellan Landala Torg och Korsvägen ska vi spränga ut en tågtunnel och den västra halvan av station Korsvägen under de närmaste tre åren. I Västlänkens interaktiva karta kan du se exakt, dag för dag, hur långt vi har kommit med arbetet.

Arbetet med att bygga den västra entrén till stationen i Renströmsparken är igång. Vi lägger om ledningar och förbereder för schaktet där uppgången når marknivå. Efter sommaren kommer det att börja pålas i området vilket kommmer ge upphov till buller för de närboende.

Störningar
Sprängningar och borrning i bergtunnlarna ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Sprängningar kan ske vardagar 7–22 och lördagar 9–18.  Själva tunnelbygget pågår i Johanneberg. Olof Wijksgatan är avstängd mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan. 

Borrningarna som ska förstärka och täta berget för ventilationsschaktet vid Fågelsången är igång. Själva schaktet byggs sedan med den sprängfria metoden raiseborrning från augusti och enligt tidplan kommer arbetet vara klart hösten 2022. Borrningsarbetena kan stundtals skapa höga bullernivåer. För att dämpa bullret sätter vi upp ett bullerdämpande skydd runt maskinen.

Arbetstider
Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet i våra bergtunnlar, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena och är tillåtna fram till klockan 22 på vardagar. Vid enstaka tillfällen spränger vi även lördagar 9-15.

Markarbetena i Renströmsparken sker vardagar 07–19.

På Korsvägen ska vi bygga den östra delen av station Korsvägen i betong. Vi har påbörjat utgrävningen av schaktet.

Störningar
Vi spränger i schaktet på Korsvägen på vardagar. Vi kan spränga mellan 10.00 och 10.30 samt mellan 12.30 och 13.00.

Sprängningarna förvarnas med sedvanlig ljudsignal. Vid de allra flesta sprängningarna kommer vi behöva stänga av delar av Korsvägen för all trafik med hjälp av vakter i cirka 10 minuter. Följ deras instruktioner. Sprängningarna planeras fortgå till våren 2023.

Från den 21 mars sprängs det på båda sidor om bron. På den västra sidan lastas sten på lastbilar som körs ut från Korsvägen och på den östra tas massorna ut via servicetunneln.

Borrning pågår i schaktet, kan skapa visst buller. Antalet lastbilar ökar när vi transporterar jordmassor från schaktet. 

Avlastning av byggnadsmaterial kan ibland ske nattetid av trafiksäkerhetsskäl, när transporterna är långa. Avlastningen kan generera kortvarigt buller.

Arbetstider
Markarbetena sker vardagar 7–19. Transporter kan förkomma på andra tidpunkter.

I berget under Liseberghjulet spränger vi ut den östra änden av station Korsvägen och tågtunneln.  Vi förbereder för övergången mot tågtunneln i betong som ska byggas i området bakom Rondo. Bakom Rondo byggs slitsmurar som bildar väggar i det schakt där vi ska bygga betongtunneln.

Störningar
Just nu är det uppehåll i sprängningar och borrning i berget på Liseberg. Vissa transporter till och från byggområdet bakom Rondo kan ge lokala störningar.

Arbetstider
Arbeten i bergdriften som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Sprängning kan ske vardagar 07–22 och enstaka lördagar 9–18. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, utlastning, injektering) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Just nu är det uppehåll i sprängningar och borrning i berget på Liseberg.

Schaktarbetena bakom Rondo sker vardagar 07–19.

Arbeten med borrning av mindre pålar vid Mölndalsån pågår.

Störningar
De pålningar som pågår nu genererar mindre bullernivåer. Pålningsarbetena pågår vardagar 7–19. Vissa transporter med leverans och avlastning av stort gods kan ske nattetid, av trafiksäkerhetsskäl. 

Arbetstider
Arbetena utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten och även vissa transporter kan utföras under kvällar och nätter.

I berget under Jakobsdal spränger vi ut tågtunneln och en parallell servicetunnel. Vi planerar att vara klara med bergarbetena 2023. I Västlänkens interaktiva karta kan du hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Sprängningar och borrning ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Vissa transporter av sprängsten kan ske nattetid.

Arbetstider
Arbeten i våra tunnlar som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter. 

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Sprängning sker vardagar 7–22 och enstaka lördagar 9–18. 

I Almedal ska vi bygga Västlänkens södra infart i betong. Schaktningen av den grop där vi ska bygga den södra tunnelmynningen på Västlänken pågår och vi spränger även bort berg som ligger i vägen. Ledningsomläggningar och pålning pågår också i området.

Störningar
Borrning i berg sker i den norra delen av schaktet, vid Lyckholms bryggeri. Det orsakar buller. Vi spränger vardagar vid 11.20-tiden.  I samband med sprängningarna stängs E6 för all trafik i cirka 10 minuter.  

Vi genomför omfattande pålningar i Almedal. Dessa kommer att generera buller på vardagar, dagtid. Även andra arbeten nattetid kan generera visst buller på vardagar.

Arbetstider
7–19 vardagar. Ibland måste vi arbeta nära tågspåren och då sker det arbetet nattetid, vardagar och helger, när tågtrafiken ligger nere, av säkerhetsskäl.

Anmälan skada och störning

Här kan du anmäla skada som uppstått på fast egendom, lös egendom i din bostad eller rörelseskada i näringslivsverksamhet till följd av våra arbeten med Västlänken.

Så här anmäler du skada på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada
Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas) eller på en verksamhet (intäktsbortfall i rörelse). Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan. Alla skador ska anmälas genom att du fyller i formuläret nedan.

OBS! Då du gör anspråk på ersättning bör ni kontakta ert försäkringsbolag för fortsatt hantering av ert ärende. 

Anmäl skada på på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada 

Anmäl annan skada 
Alla skador som inte avser fast egendom eller lös egendom i din bostad eller rörelseskada på näringslivsverksamhet ska anmälas till Trafikverket centralt. Det kan exempelvis vara personskador och fordonsskador. 

Anmäl annan skada

Om du inte är nöjd med beskedet
Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Besked går inte att överklaga eftersom det är ett myndighetsbeslut. Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR.
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Du skicka in en anmälan om du upplever att du blivit störd av våra arbeten.
Här kan du anmäla störning

Vi kontaktar dig via mail så snart vi kan. 

Förvarning om sprängningar

Vi erbjuder en tjänst som innebär att du som bor eller har verksamhet inom 300 meter ifrån Västlänkens byggarbete blir förvarnad cirka 30 minuter innan vi spränger. Du som är närboende kan anmäla att du vill få en sådan förvarning.

Du kan få förvarningen på tre olika sätt:

  • sms
  • e-post
  • uppringning på telefon.

Om du störs av våra sprängningar trots att du bor eller har verksamhet mer än 300 meter ifrån vårt arbete, vänligen hör av dig till Trafikverket. Se Kontaktuppgifter på denna sida.

Anmäl dig här
Anmäl att du vill bli förvarnad innan vi spränger genom att fylla i formuläret ”Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning”. Ange namn, adress och välj vilket sätt du vill bli förvarnad på. Du kan bara välja ett alternativ. 

Om du vill bli förvarnad för mer än en adress, behöver du göra en separat anmälan för varje adress.

Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning

Om du tidigare fått förvarningen och upplever att du inte längre får den, så kan det bero på att tunneldrivningen gått framåt i tunneln och att du därför fallit ur radien på 300 meter. Om du fortfarande upplever att du påverkas när vi spränger och vill ha en förvarning, kan du göra en ny anmälan till tjänsten. Uppge då en adress som ligger närmare våra sprängningar. I vår interaktiva karta kan du se sprängsymboler som visar var vi spränger just nu.

Västlänkens interaktiva karta

Avanmäl dig via de instruktioner för avregistrering som finns i varje sms och e-postmeddelande.

Har du telefonuppringning avanmäler du via Trafikverket, ring oss på tel: 0771-921 921

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa