Logga in
Logga in

Störningar under byggtiden

Här kan du läsa mer om störningarna i ditt område samt anmäla skada, anmäla störningar. Du kan också anmäla dig för att få förvarning om sprängning.

Aktuella störningar i ditt område

Byggandet av Västlänken i Göteborg medför buller. Klicka på ett område för att läsa mer om vilka störningar som pågår i respektive område. 

Störningar i deletapp Centralen

Arbete med ny tågbro över E6

Vi har rivit en tågbro som går över E6 i närheten av Gullbergsmotet och ska fram till hösten 2023 bygga en ny bro. 

Störningar och bullrande arbeten

Under andra halvan av 2023 kommer vi dra spont mellan E6 och Gullberget. Dragning av spont kommer att bullra och riskerar att störa boende i närheten. Dragningen kommer ske i omgångar och inte vara konstant. Totalt beräknas spontdragningen ske under sammanlagt 20 dagar under perioden.

Vissa helger kan riktvärdet för buller överskridas klockan 07.00-19.00, detta har vi beviljats dispens för från vår tillsynsmyndighet och kommer bara användas vid behov.

Håll dig uppdaterad om läget i trafiken och planera din resa med hjälp av Trafik Göteborg. 

Mellan Gullberg och Kombiterminalen arbetar vi med att gjuta Västlänkens huvudtunnel. Här ska betongtunnel och bergtunnel mötas. 

Störningar

Vi drar bort spont från den delen där vi har en färdiggjuten tunnel, vilket kan ge upphov till luftburet buller. Detta kommer pågå under hösten 2023. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för bullrande verksamhet utförs helgfri måndag–fredag, 07.00–19.00.

Schaktet för station Centralen sträcker sig från Kruthuslänken till en bit bortanför Nils Ericsonsterminalen. Stationen bygger vi i betong. I området pågår även byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering i närheten av Bergslagsgatan.

Störningar

Arbeten som kan upplevas som störande är spontning och pålning som ger upphov till luftburet buller. När vi gjuter tunnelns golv, väggar och tak bedömer vi inte att det är arbeten som kan upplevas som störande. 

Bullrande arbeten vid Nordstan 

Flertalet olika arbeten kommer att utföras runtom stationsområdet, Nordstans och Lilla bommens kvarter som riskerar att störa omgivningen. De arbeten som ska utföras är bland annat installation och dragning av spont, knackning och bilning av betong, schakt- och packningsarbeten samt slitsmursarbeten. Arbetena genomförs bland annat i samband med att vi bygger Västlänkens huvudtunnel. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för bullrande verksamhet utförs helgfri måndag–fredag, 07.00–19.00.

Störningar

Just nu pågår byggnationen av Västlänkens huvudtunnel i området, vilket kan ge upphov till buller. Byggnationen av tunneln kommer att fortsätta under 2022, 2023 och 2024. Vilket innebär att det med stor sannolikhet kommer att förekomma perioder av buller området under en längre tid. 

Bullrande arbeten

I området kring den gamla Göta Älvbron arbetar vi med att bygga Västlänkens huvudtunnel, samtidigt som vi anlägger en ny lastgata in till Nordstans källare vid Nils Ericsonsgatan. Under 2023 så kommer flertalet olika arbeten att utföras runtom stationsområdet, Nordstans och Lilla bommens kvarter som riskerar att störa omgivningen. De arbeten som ska utföras är bland annat schakt- och packningsarbeten, dragning av spont, knackning, slitsmursarbeten samt installation av KC-pelare.

Mellan 25–29 oktober knackar och blästrar vi sekantpålar vid Kanaltorget. Detta ger upphov till högre ljudnivåerna än de övriga arbetena som pågår i området just nu. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrningsarbeten, utförs vardagar 07–19. Sprängningsarbeten kan ske på vardagar klockan 09–15 och 17–19. Tystare arbeten som till exempel injektering kan utföras under kvällar och nätter.

Störningar i deletapp Kvarnberget

Med start i juni och fram till och med 3 november ska vi lägga om ledningar längs med Sankt Eriksgatan. För att komma åt att lägga ner ledningarna på ett säkert sätt behöver vi spärra av delar av Sankt Eriksgatan. Gatan spärras av i etapper, för att på så sätt påverka omgivningen så lite som möjligt. Det kommer alltid vara möjligt att ta sig till sin bostad eller verksamhet, följ skyltningen på plats.

Arbetet kommer i huvudsak att utföras på helgfria vardagar mellan kl. 07 och 19 och kommer periodvis att överskrida riktvärdena för buller. För mer och uppdaterad information om arbetet och framkomligheten i ditt område, besök: Ledningsomläggningar på Sankt Eriksgatan - www.trafikverket.se

Mellan Göteborgsoperan och Maritiman pågår återfyllnad kring vår färdiggjutna tunnel. Arbetena här kan pågå dygnet runt och ska inte överskrida riktvärdena för buller.

Mellan 25–29 oktober knackar och blästrar deletapp Centralen sekantpålar vid Kanaltorget. Detta ger upphov till högre ljudnivåerna än de övriga arbetena som pågår i området just nu. 

Servicetunnel
Arbetet med Kvarnbergets servicetunnel fortsätter. När vi arbetar inne i berget kommer vi att störa och periodvis även överskrida riktvärdena för bullrande arbete. Vi är nu klara med sprängningsarbetet men kommer fortsätta med att bland annat borra hål för dränmattor. Arbetet med borrningen kommer att pågå fram till slutet på september. 

Bullrande arbeten kommer även att förekomma i området vid Smedjegatan, när vi bygger servicetunnelns mynning.

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt. Arbeten som överskrider bullerriktvärdena utför vi helgfria vardagar mellan 07-19.

Strax norr om vägen som sträcker sig över vårt arbetsområde, i höjd med Casino Cosmopol, utför vi grundläggnings- och bergarbeten som i perioder kan orsaka bulleröverskridanden. Arbeten som kommer att utföras är bland annat installation av RD-pålar och bergstag.

Vid Packhusplatsen, i arbetsområdet mellan Maritiman och Stora Hamnkanalen, gjuter vi för Västlänkens huvudtunnel. Arbetena pågår mellan kl. 07-19 på vardagar och överskrider vanligtvis inte riktvärdena för buller. 

Arbetstider

Arbeten i det här området kan pågå mellan 07-19 på vardagar. Vid enstaka tillfällen på kvällar och helger kan arbeten förekomma, dock ska de normalt inte överskrida våra bullerriktvärden. Arbeten som överskrider riktvärdena för buller kan förekomma mellan 07-19 på vardagar.

Störningar i deletapp Haga

Otterhällan är en knutpunkt för det fortsatta arbetet med Västlänkens huvudtunnel mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund. Under våren har vi utfört förberedande arbeten, där vi bland annat injekterar (tätar) berget, för att under sommaren kunna påbörja arbetet med att vidga den befintliga servicetunneln till Götatunneln. 

Störningar

Vecka 30 inleder viarbetet med att vidga servicetunneln, där vi utgår från tunnelmynningen och arbetar oss inåt. När vi arbetar nära mynningen använder vi en metod där vi borrar och spräcker, längre in i berget kommer vi att vidga tunneln med en kombination av spräckning och försiktiga sprängningar. 

Under en period i augusti och fram till slutet av september kommer vi att vidga tunneln från två håll; där vi utgår dels från tunnelmynningen men även utför arbeten längre in i tunneln.

Fram till slutet av september finns det därför en fortsatt risk för buller vid tunnelmynningen, som kan påverka dig som bor eller arbetar i närområdet. 

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår när vi borrar försprängning, spräckning eller då vi borrar för de stålkärnepålar som ska bära upp bron.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Sprängningsarbeten får vi utföra helgfri måndag - lördag klockan 07.00-22.00.

Här kan ni läsa mer om de pågående och planerade arbetena vid Otterhällan

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Hävningen påverkar inte arbetet med att grundförstärka fastigheten på Kungsgatan 9C. 

Grundförstärkningen gör vi från markplan, både i och utanför huset. Totalt ska vi borra ned 63 stålpålar ned i det underliggande berget. Arbetet med att få pålarna på plats är nu avslutat. Återstående arbeten handlar bland annat om att återställa lokalerna på bottenvåningen. 

Störningar

För att kunna utföra grundförstärkningen har vi etablerat ett arbetsområde utanför Kungsgatan 9C. För att säkerställa arbetsområdet sätter vi upp avgränsningar i befintlig trottoar samt i ett körfält i Kungsgatan. Under arbetets gång kommer gående och cyklister att ledas förbi platsen, var uppmärksam på skyltningen i området.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Störningar

Under juli och augusti pågår det vissa förberedande arbeten för att till hösten kunna bygga en kabelbrygga för de ledningar som ligger i marken under Rosenlundsgatan.

Förberedelser innebär bland annat att vi behöver jämna till tidigare gjutna sekantpålar och förankra dessa med hjälp av topphammarborrning. På sekantpålarna gjuter vi sedan krönbalk, på vilken kabelbryggan ska vila under planerade schaktarbeten. 

Vissa arbetsmoment riskerar att överskrida riktvärdet för buller, främst under vecka 34 då vi utför topphammarborrningen. Störst påverkan ser vi på fastigheterna vid f.d. Skattehusets södra och västra sida, samt universitetets fastighet på Hvitfeldtsplatsen 6. 

Arbetstider

Vi arbetar i huvudsak med bullrande arbeten vardagar, 07.00–19.00.

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Hävningen påverkar arbetet med bergschakten vid bergpåslaget vid Haga Kyrkoplan. 

Störningar

Under den period som skyddsentprenören finns på plats sker inget berguttag vid Haga kyrkoplan.

Störningar

Under vecka 33 och 35 ska vi utföra sänkhammarborrning vid vårt arbetsområde i Allén. Vi gör detta för att täta tidigare gjutna konstruktioner. Sänkhammarborrningen riskerar att överskrida riktvärdet för buller. 

Arbetstider

Vi arbetar i huvudsak med bullrande arbeten vardagar, 07.00–19.00.

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Den pågående byggnationen vid Handelshögskolan påverkas inte av Trafikverkets beslut att häva kontraktet för E04 Haga. 

Störningar

På platsen utför Akademiska hus jord- respektive bergschakt, cirka 20 meter ned i marken för att skapa en av de tre uppgångarna till station Haga. Projektet har nu nått fram till sprängomgång två som löper från juni fram till november 2023. 

Parallellt med bergschakten pågår arbeten där man borrar för botteninjektering (tätning) samt vajersågning. Detta gör vi för att minska att vibrationer från sprängningen påverkar omgivningen i allt för stor grad. Vi utför också systembultning för att säkra berget för ras. 

Arbetet för att bygga stationsuppgången följer de riktvärden för bullrande arbete som har fastställt i projekt Västlänkens miljödom. Projektet ser regelbundet över rutiner och genomför åtgärder för att minska störande ljud. Mätningar på ljudnivån utförs löpande. 

Arbetstider

Sprängning omgång två planerar att utföras under perioden juni - november. Spränging kan ske helgfria vardagar mellan kl 9.00-10.00 och kl 13.00-14.00. I projektet räknar man med att spränga cirka 3-4 gånger per vecka.

Från och med vintern 2022/2023 är arbetstiderna 07.00-19.30.  Från klockan 19.00 gäller en lägre bullergräns som projektet håller sig inom. 

I och med hävningen av kontraktet med AGN Haga avstannade våra arbeten i Haga strax efter årsskiftet.  I och med hävningen har vi cirka 70 meter av servicetunneln och 200 meter i spårtunneln kvar innan vi når entreprenadgränsen mot Korsvägen. 

Från och med vecka 32 återupptar vi drivning av Västlänkens tunnlar mot Landala torg.

Störningar

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår när vi borrar för tätning eller
sprängning,

När vi spränger sprids seismiska vågor genom marken, som kan kännas i hus och byggnader i form av skakningar. Varje salva är anpassad för att sprängningarna inte ska skada hus och människor. Vi mäter kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

I höjd med Föreningsgatan 8 ska vi under hösten och vintern påbörja vi arbetet med att bygga en pumpstation. Utrymmet ligger på ett djup av 50-60 meter och tas ut med traditonell borr- och sprängteknik.

Störningar

En av de mest påtagliga störningarna från våra bergarbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår då vi borrar för tätning eller spränging. 

Under fyra dagar i vecka 36 kommer vi att borra för injektering (tätning). Vi planerar att påbörja själva sprängningsarbetet i november. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

I september 2021 kunde vi avsluta borrningsarbetet för det cirka 65 meter djupa ventilationsschaktet vid Föreningsgatan. Med start i april 2023 ska vi nu slutföra arbetet med schaktet och förse det med betonglining.

Störningar

Med betongliningen på plats är nästa steg i arbetet är att riva den befintliga betongplattan. För att underlätta rivningen kärnborrar vi först ett antal hål i plattan, för att sedan kunna dela upp den i mindre ”sockerbitar” med hjälp av vajersågning.

Under vecka 31 och 32 fraktas den rivna betongplattan bort, varför antalet transporter till och från arbetsområdet kan öka under denna period.

Vissa av de planerade arbetena kan komma att orsaka buller i omgivningen, främst när vi sågar bort den befintliga betongplattan. För att dämpa bullret monterar vi ljudisolerande mattor på det befintliga byggstängslet.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Från och med vecka 22 och cirka tre månader framåt behöver vi utföra så kallad efterinjektering, tätning,  inom en begränsad del av servicetunneln. Vi gör det för att skydda anläggningen mot inläckage av grundvatten

Störningar

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår till exempel när vi borrar för att täta berget.

Sommarens planerade arbeten kan därför komma att orsaka ett visst stomljud i omgivningen.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Störningar i deletapp Korsvägen

Mellan Landala Torg och Korsvägen ska vi spränga ut en tågtunnel och den västra halvan av station Korsvägen under de närmaste åren. I Västlänkens interaktiva karta kan du se hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Sprängningar och borrning i bergtunnlarna ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Sprängningar kan ske vardagar 7–22 och lördagar 9–18.  Själva tunnelbygget pågår under Renströmsparken och Johanneberg. Olof Wijksgatan är avstängd mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan för arbetet med Västra entrén. 

Den västra entrén vid Artisten grävs och sprängs ut under hösten och vintern. En stödkonstruktion har pålats som blir ett schakt på mellan 10 och 20 meter djupt. De fortsatta arbetena kommer medför buller och störningar efter sommaren med bland annat borrningar och sprängningar och där de mest berörda erbjudas tillfällig vistelse.

Samtidigt bygger Skanska Nya konst för Akademiska hus. De har rivit ett parkeringshus och två andra byggnader längs med Johannebergsgatan som idag är en del av Artisten för att kunna bygga de nya husen som blir en del av framtida Konstnärliga. Trafikverkets och Skanskas byggen kommer båda att påverka de som bor och vistas i området samtidigt. 

Ventilationsschaktet vid Fågelsången och Artisten kommer att sprängas klart under hösten med start måndag vecka 34 kl. 18:15. Efter det har vi ungefär 4 veckor sprängningar. Dagarna kommer variera men sprängtiderna är fasta kl 14:45 och 18:15.

Som förvarning hörs upprepade signaler innan själva sprängningen samt ihållande signal vid avslutad sprängning. Följ vakternas instruktioner som spärrar av området vid sprängning. Förutom att ingen får gå ut, öppna fönster eller uppehålla sig inom sprängområdet får heller inga bilar vara parkerade inom området av säkerhetsskäl.

Senare i höst kommer arbeten med bultning att pågå för att färdigställa själva ventilationsschaktet. Arbetena kommer att generera buller av olika slag över hela perioden.

Samtidigt som dessa arbeten pågår på marken fortsätter tunnelsprängningarna för stationen under marken.

Arbetstider
Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet i våra bergtunnlar, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena och är tillåtna fram till klockan 22 på vardagar. Vid enstaka tillfällen spränger vi även lördagar 9-15.

Markarbetena i Renströmsparken sker vardagar 07–19.

På Korsvägen ska vi bygga den östra delen av station Korsvägen i betong. Vi både gräver och spränger i schaktet och är snart klara med stödkonstruktionen. Därefter kommer vi att börja med gjutningarna i botten av schaktet drygt 20 meter ner.

Störningar

Sprängningarna i schaktet på Korsvägen är snart klara liksom de avstängningar av trafiken som har funnits sedan februari 2022. Sprängningarna fortsätter dock inne i berget under Johanneberg med buller ut i Korsvägen.

Det finns tre så kallade pilottunnlar från västra bergsstationsutrymmet som mynnar ut i schaktet i Korsvägen. I den mittersta pilottunneln spränger vi oss just nu längre in i berget.

Dessa sprängningar hörs och kan upplevas som mycket obehagliga utanför berget då den luftstöt som bildas går ut och runt i schaktet och förstärks av schaktets väggar. Först efter flera sekunder klingar den av. Vi beklagar detta men det är ofarligt. Dessa sprängningar sker olika vardagar med tider på eftermiddagen och kvällen.

Med start vecka 42 kommer bron över Korsvägen att behöva repareras nattetid under ett par veckor. Det är ytskiktet av betong i spårvägsområdet som är skadat och behöver tas bort och ersättas.

Arbetet sker i ett spårvägsområde och därför måste bron stängas av nattetid när inga spårvagnar går där. Arbetet kommer att förläggas mellan 02.00 – 05.00 under veckorna 42 till vecka 44.

Det handlar om maximalt 12 nätter med som mest 4 nätter i rad och som mest 5 nätter under en 10-dagarsperiod. De bullrande momenten kommer endast pågå under en kortare period av arbetet. Det mest bullrande arbetsmomentet är sågning i betong.

Avlastning av byggnadsmaterial kan ibland ske nattetid av trafiksäkerhetsskäl, när transporterna är långa. Avlastningen kan generera kortvarigt buller.

Arbetstider
Markarbetena sker vardagar 7–19. Transporter kan förkomma på andra tidpunkter.

I berget under Liseberghjulet spränger vi ut den östra änden av station Korsvägen och tågtunneln.  Vi förbereder för övergången mot tågtunneln i betong som ska byggas i området bakom Rondo. Bakom Rondo byggs slitsmurar som bildar väggar i det schakt där vi ska bygga betongtunneln.

Störningar
Vissa transporter till och från byggområdet bakom Rondo kan ge lokala störningar.

Arbetstider
Arbeten i bergdriften som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Sprängning kan ske vardagar 07–22 och enstaka lördagar 9–18. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, utlastning, injektering) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Just nu är det uppehåll i sprängningar och borrning i berget på Liseberg.

Schaktarbetena bakom Rondo sker vardagar 07–19.

Pålning öster om ån mot Jakobsdal i höst. Sofierogatan har flyttats och pålningen kommer återupptas för sista biten in mot berget vid E6.

Vecka 38 kommer det sättas upp containrar längs med E6 nattetid för att skydda mot stänk från pålningen. Själva arbetet med containrarna på natten kan upplevas som bullrigt.

Störningar
Pålningen mot Jakobsdal kommer bullra och vara störande för boende i Jakobsdal. De som kommer att störas mest kommer bli erbjudna tillfällig vistelse. Vissa transporter med leverans och avlastning av stort gods kan ske nattetid, av trafiksäkerhetsskäl i området. 

Arbetstider
Arbetena utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten och även vissa transporter kan utföras under kvällar och nätter.

I berget under Jakobsdal spränger vi ut tågtunneln och en parallell servicetunnel. Vi planerar att vara klara med bergarbetena våren 2024. I Västlänkens interaktiva karta kan du hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Sprängningar och borrning ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Just nu är det störningar på Jakobsdalsgatan, Jättegrytsgatan, Påskbergsgatan och Kronhjortsgatan där både spårtunnel och servicetunneln befinner sig fast på lite olika avstånd.

Arbetena går långsammare än beräknat på grund av bergets kvalitet. De som störs mest i området får erbjudande om tillfällig vistelse. Flerbostadshusen i Jakobsdal ligger direkt mot berg vilket gör att vi anpassar sprängsalvorna för att inte gå över våra tillåtna riktvärden. 

Fastigheterna närmast motorvägen och Liseberg kommer även att störas av pålningen från det hållet. Projektet beklagar att arbetena har dragit ut på tiden och har full förståelse att det fortsättningsvis kommer vara störande under en längre tid.

Arbetstider
Arbeten i våra tunnlar som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter. 

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Sprängning sker vardagar 7–22 och enstaka lördagar 9–18. 

I Almedal ska vi bygga Västlänkens södra infart i betong. Schaktning och sprängning är klara och just nu gjuts det golv, väggar och tak till betongtunneln och den del som inte har tak som kallas tråg.

Störningar
Inga störningar just nu när betongarbetena fortsätter. Genomslag från bergtunneln från Jakobsdal/Skår mot schaktet i Almedal pågår men kommer inte att störa.

Arbetstider
7–19 vardagar. Ibland måste vi arbeta nära tågspåren och då sker det arbetet nattetid, vardagar och helger, när tågtrafiken ligger nere, av säkerhetsskäl.

Anmälan skada och störning

Här kan du anmäla skada som uppstått på fast egendom, lös egendom i din bostad eller rörelseskada i näringslivsverksamhet till följd av våra arbeten med Västlänken.

Så här anmäler du skada på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada
Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas) eller på en verksamhet (intäktsbortfall i rörelse). Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan. Alla skador ska anmälas genom att du fyller i formuläret nedan.

OBS! Då du gör anspråk på ersättning bör ni kontakta ert försäkringsbolag för fortsatt hantering av ert ärende. 

Anmäl skada på på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada 

Anmäl annan skada 
Alla skador som inte avser fast egendom eller lös egendom i din bostad eller rörelseskada på näringslivsverksamhet ska anmälas till Trafikverket centralt. Det kan exempelvis vara personskador och fordonsskador. 

Anmäl annan skada

Om du inte är nöjd med beskedet
Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Besked går inte att överklaga eftersom det är ett myndighetsbeslut. Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR.
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Du skicka in en anmälan om du upplever att du blivit störd av våra arbeten.
Här kan du anmäla störning

Vi kontaktar dig via mail så snart vi kan. 

Förvarning om sprängningar

Vi erbjuder en tjänst som innebär att du som bor eller har verksamhet inom 300 meter ifrån Västlänkens byggarbete blir förvarnad cirka 30 minuter innan vi spränger. Du som är närboende kan anmäla att du vill få en sådan förvarning.

Du kan få förvarningen på tre olika sätt:

  • sms
  • e-post
  • uppringning på telefon.

Om du störs av våra sprängningar trots att du bor eller har verksamhet mer än 300 meter ifrån vårt arbete, vänligen hör av dig till Trafikverket. Se Kontaktuppgifter på denna sida.

Anmäl dig här
Anmäl att du vill bli förvarnad innan vi spränger genom att fylla i formuläret ”Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning”. Ange namn, adress och välj vilket sätt du vill bli förvarnad på. Du kan bara välja ett alternativ. 

Om du vill bli förvarnad för mer än en adress, behöver du göra en separat anmälan för varje adress.

Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning

Om du tidigare fått förvarningen och upplever att du inte längre får den, så kan det bero på att tunneldrivningen gått framåt i tunneln och att du därför fallit ur radien på 300 meter. Om du fortfarande upplever att du påverkas när vi spränger och vill ha en förvarning, kan du göra en ny anmälan till tjänsten. Uppge då en adress som ligger närmare våra sprängningar. I vår interaktiva karta kan du se sprängsymboler som visar var vi spränger just nu.

Västlänkens interaktiva karta

Avanmäl dig via de instruktioner för avregistrering som finns i varje sms och e-postmeddelande.

Har du telefonuppringning avanmäler du via Trafikverket, ring oss på tel: 0771-921 921

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ulf Angberg
Kommunikatör
Anna Skoglund