Logga in
Logga in

Störningar under byggtiden

Här kan du läsa mer om störningarna i ditt område samt anmäla skada, anmäla störningar. Du kan också anmäla dig för att få förvarning om sprängning.

Aktuella störningar i ditt område

Byggandet av Västlänken i Göteborg medför buller. Klicka på ett område för att läsa mer om vilka störningar som pågår i respektive område. 

Störningar i deletapp Centralen

Arbete med ny tågbro över E6

Vi har rivit en tågbro som går över E6 i närheten av Gullbergsmotet och ska fram till sommaren 2023 bygga en ny bro.

Störningar och bullrande arbeten

Spontning och pålning för den nya bron kommer att bullra och riskerar att störa boende i närheten.

Vissa helger kan riktvärdet för buller överskridas klockan 07.00-19.00, detta har vi beviljats dispens för från vår tillsynsmyndighet och kommer bara användas vid behov.

Håll dig uppdaterad om läget i trafiken och planera din resa med hjälp av Trafik Göteborg. 

Mellan Gullberg och Kombiterminalen arbetar vi med att gjuta Västlänkens huvudtunnel. Här ska betongtunnel och bergtunnel mötas. 

Störningar

Att dra bort spont från den delen där vi har en färdiggjuten tunnel kan ge upphov till luftburet buller.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för bullrande verksamhet utförs helgfri måndag–fredag, 07.00–19.00.

Schaktet för station Centralen sträcker sig från Kruthuslänken till en bit bortanför Nils Ericsonsterminalen. Stationen bygger vi i betong. I området pågår även byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering i närheten av Bergslagsgatan.

Störningar

Arbeten som kan upplevas som störande är spontning och pålning som ger upphov till luftburet buller. När vi gjuter tunnelns golv, väggar och tak bedömer vi inte att det är arbeten som kan upplevas som störande.

Bullrande arbeten vid Nordstan 

Flertalet olika arbeten kommer att utföras runtom stationsområdet, Nordstans och Lilla bommens kvarter som riskerar att störa omgivningen. De arbeten som ska utföras är bland annat installation och dragning av spont, knackning och bilning av betong, schakt- och packningsarbeten samt slitsmursarbeten. Arbetena genomförs bland annat i samband med att vi bygger Västlänkens huvudtunnel. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för bullrande verksamhet utförs helgfri måndag–fredag, 07.00–19.00.

Störningar

Just nu pågår byggnationen av Västlänkens huvudtunnel i området, vilket kan ge upphov till buller. Byggnationen av tunneln kommer att fortsätta under 2022, 2023 och 2024. Vilket innebär att det med stor sannolikhet kommer att förekomma perioder av buller området under en längre tid. 

Bullrande arbeten

I området kring den gamla Göta Älvbron arbetar vi med att bygga Västlänkens huvudtunnel, samtidigt som vi anlägger en ny lastgata in till Nordstans källare vid Nils Ericsonsgatan. Under perioden maj 2022 till juni 2023 så kommer flertalet olika arbeten att utföras runtom stationsområdet, Nordstans och Lilla bommens kvarter som riskerar att störa omgivningen. De arbeten som ska utföras är bland annat schakt- och packningsarbeten, dragning av spont, knackning, slitsmursarbeten samt installation av KC-pelare.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrningsarbeten, utförs vardagar 07–19. Sprängningsarbeten kan ske på vardagar klockan 09–15 och 17–19. Tystare arbeten som till exempel injektering kan utföras under kvällar och nätter.

Störningar i deletapp Kvarnberget

I mitten av mars inleder vi arbetet med att lägga om den så kallade Operapassagen; den gång- och cykelväg som löper längs med Operastråket mellan Operan och Nordstan. Anledningen är att vi ska lägga om ledningar, vilket innebär att passagen måste flyttas österut. Arbetet består av att riva befintlig asfalt och ledningar, schakta ur fyllnadsmassor, återfylla samt lägga ny asfalt. Arbetet kommer att generera luftburet buller som periodvis kommer att överskrida riktvärdena.

I slutet av april kommer vi att installera bergstag vid Kanaltorget. Bergstagen ska förankra tunneln på plats och undvika en vertikal rörelse. Arbetet kommer periodvis att överskrida riktvärdena för stomljud och luftburet buller och beräknas pågå i ungefär två dagar.

Servicetunnel
Nu pågår arbetet med Kvarnbergets servicetunnel. När vi arbetar inne i berget kommer vi att störa och periodvis även överskrida riktvärdena för bullrande arbete. Vi är nu klara med sprängningsarbetet men kommer fortsätta med att bland annat borra hål och knacka loss berg. 

Bullrande arbeten kommer även att förekomma i området vid Smedjegatan, när vi bygger servicetunnelns mynning.

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt. Arbeten som överskrider bullerriktvärdena utför vi helgfria vardagar mellan 07-19.

Strax norr om vägen som sträcker sig över vårt arbetsområde, i höjd med Casino Cosmopol, utför vi markarbeten och schakter. I samband med det utför vi grundläggnings- och bergarbeten som i perioder kan orsaka bulleröverskridanden.

Vid Packhusplatsen, i arbetsområdet mellan Maritiman och Stora Hamnkanalen, gjuter vi för Västlänkens huvudtunnel. Arbetena pågår mellan kl. 07-19 på vardagar och överskrider vanligtvis inte riktvärdena för buller. När en gjutning har inletts måste den slutföras samma dag för att ge ett lyckat resultat. Därför är det viktigt att vi inte avbryter en påbörjad gjutning. Risken för oförutsedda händelser som skulle försinka en gjutning är liten, men gjutningsarbetet kan om så är fallet fortsätta även efter klockan 19 på vardagar, eller om det är nödvändigt på dagtid under helger, vilket länsstyrelsen har beviljat. Arbete på kvällar och helger kommer troligtvis förekomma ytterst sällan eller inte alls.

Arbetstider

Arbeten i det här området kan pågå mellan 07-19 på vardagar. Vid enstaka tillfällen på kvällar och helger kan arbeten förekomma, dock ska de normalt inte överskrida våra bullerriktvärden. Arbeten som överskrider riktvärdena för buller kan förekomma mellan 07-19 på vardagar, samt vid ett fåtal tillfällen på vardagskvällar efter kl. 19.

Störningar i deletapp Haga

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Kortsiktigt innebär beslutet att häva kontraktet att viktiga arbeten kommer att hållas igång, men under en period under ledning av Trafikverket.  

Störningar

Vissa förstärkningsarbeten kommer att utföras i området.Berget förstärks med bergbultar och sprutbetong. Bergbult består vanligen av armeringsstål som förankras i borrhål. Borrning för förstärkningsarbeten kan ge upphov till stomljud som kan märkas påtagligt för de som bor närmast tunnelfronten.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Hävningen påverkar inte arbetet med att grundförstärka fastigheten på Kungsgatan 9C. 

Grundförstärkningen gör vi från markplan, både i och utanför huset. Totalt ska vi borra ned 63 stålpålar ned i det underliggande berget. 

Störningar

Att borra de nya pålarna kommer att medföra störande buller och stomljud. Boende i de fastigheter där våra beräkningar visar att vi riskerar att överskrida riktvärdet för buller, har fått ett erbjudande om tillfällig vistelse. 

För att kunna utföra grundförstärkningen har vi etablerat ett arbetsområde utanför Kungsgatan 9C. För att säkerställa arbetsområdet sätter vi upp avgränsningar i befintlig trottoar samt i ett körfält i Kungsgatan. Under arbetets gång kommer gående och cyklister att ledas förbi platsen, var uppmärksam på skyltningen i området.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Arbeten utomhus
Jord- och bergsondering, vecka 8
Borrning vecka 7-9, 10-11 samt 14-15
Pålning vecka 9 samt i etapper vecka 13-18

Arbeten inomhus
Borrning vecka 8-9 samt 12-13
Pålning vecka 10-13 samt 15-16

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Kortsiktigt innebär beslutet att häva kontraktet att viktiga arbeten kommer att hållas igång, men under en period under ledning av Trafikverket. 

Störningar

Utanför f.d. Skattehuset fortsätter de markförstärkande åtgärderna under våren. Med start i mars påbörjar vi arbetet med att injektera, täta, det underliggande berget. Berget tätas för att förhindra skadlig påverkan på grundvattennivåerna i området. 

Arbetet riskerar att överskrida riktvärdet för buller. Störst påverkan ser vi på fastigheterna vid f.d. Skattehusets södra och västra sida, samt universitetets fastighet på Hvitfeldtsplatsen 6.

Arbetstider

Vi arbetar i huvudsak med bullrande arbeten vardagar, 07.00–19.00.

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Hävningen påverkar de pågående arbetena med station Haga i området. 

Trafikverket utför de arbeten som krävs för att kunna öppna Rosenlundskanalen 1 april. Förberedelserna innebär bland annat jordschakt och dragning av spont. Dragning av spont utför vi under vecka 13. Arbetet kommer att utföras med frihängande vibrohammare. 

Störningar

På grund av dess höga höjd är det inte möjligt att avskärma en frihängande vibrohammare. Arbetet riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet. Dragningen utför vi på vardagar klockan 07.00-19.00. 

 

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Kortsiktigt innebär beslutet att häva kontraktet att viktiga arbeten kommer att hållas igång, men under en period under ledning av Trafikverket.  

Störningar

Pågående arkeologiska undesökningar i Allén fortsätter enligt plan under våren 2023, dessa ger inte upphov till något störande buller.

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Hävningen påverkar arbetet med bergschakten vid bergpåslaget vid Haga Kyrkoplan. 

Kortsiktigt innebär beslutet att häva kontraktet att viktiga arbeten kommer att hållas igång, men under en period under ledning av Trafikverket. 

Störningar

Under den period som skyddsentprenören finns på plats sker inget berguttag vid Haga kyrkoplan.

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Den pågående byggnationen vid Handelshögskolan påverkas inte av Trafikverkets beslut att häva kontraktet för E04 Haga. 

Störningar

På platsen utför Akademiska hus jord- respektive bergschakt, cirka 20 meter ned i marken för att skapa en av de tre uppgångarna till station Haga. Bergschakt inleds vecka 51 2022.

Parallellt med bergschakten pågår arbeten där man borrar för botteninjektering (tätning) samt vajersågning. Detta gör vi för att minska att vibrationer från sprängningen påverkar omgivningen i allt för stor grad.

Arbetet för att bygga stationsuppgången följer de riktvärden för bullrande arbete som har fastställt i projekt Västlänkens miljödom. Projektet ser regelbundet över rutiner och genomför åtgärder för att minska störande ljud. Mätningar på ljudnivån utförs löpande. 

Arbetstider

Sprängning för bergschakt under vårenplaneras att utföras under perioden februari - mars. Spränging kan ske helgfria vardagar mellan kl 9.00-10.00 och kl 13.00-14.00. I projektet räknar man med att spränga cirka 3-4 gånger per vecka.

Från och med vintern 2022/2023 är arbetstiderna 07.00-19.30.  Från klockan 19.00 gäller en lägre bullergräns som projektet håller sig inom. 

Den 24 januari hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som fram tills dess har haft kontrakt för deletapp Haga i Västlänken. Kortsiktigt innebär beslutet att häva kontraktet att viktiga arbeten kommer att hållas igång, men under en period under ledning av Trafikverket.  

Störningar

Vissa förstärkningsarbeten samt injekteringsarbeten kommer att utföras i området. Berget förstärks med bergbultar och sprutbetong. Borrning för förstärkningsarbeten kan ge upphov till stomljud som kan märkas påtagligt för de som bor närmast tunnelfronten.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Störningar i deletapp Korsvägen

Mellan Landala Torg och Korsvägen ska vi spränga ut en tågtunnel och den västra halvan av station Korsvägen under de närmaste åren. I Västlänkens interaktiva karta kan du se hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Sprängningar och borrning i bergtunnlarna ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Sprängningar kan ske vardagar 7–22 och lördagar 9–18.  Själva tunnelbygget pågår i Johanneberg. Olof Wijksgatan är avstängd mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan. 

Den västra entrén vid Artisten ska grävas och sprängas ut under året. En stödkonstruktion har pålats som blir ett schakt på mellan 10 och 20 meter djupt. De medför buller och störningar där de mest berörda kommer erbjudas tillfällig vistelse. Samtidigt bygger Skanska Nya konst för Akademiska hus. De river ett parkeringshus och två andra byggnader längst Johannebergsgatan som idag är en del av Artisten för att kunna bygga de nya husen som blir en del av framtida Konstnärliga. Trafikverkets och Skanskas byggen kommer båda att påverka de som bor och vistas i området samtidigt.

Ventilationsschaktet vid Fågelsången och Artisten kommer att sprängas klart under våren.

Samtidigt som dessa arbeten pågår på marken fortsätter tunnelsprängningarna för stationen under marken.

Arbetstider
Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet i våra bergtunnlar, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena och är tillåtna fram till klockan 22 på vardagar. Vid enstaka tillfällen spränger vi även lördagar 9-15.

Markarbetena i Renströmsparken sker vardagar 07–19.

På Korsvägen ska vi bygga den östra delen av station Korsvägen i betong. Vi både gräver och spränger i schaktet och har kommit ner till nivå 3 med stödkonstruktionen.

Störningar
Vi spränger i schaktet på Korsvägen på vardagar. Vi kan spränga mellan 10.00 och 10.30 samt mellan 12.30 och 13.00. Under en period från 17 januari kan vi även att spränga vid 15.00 då vi kommer spränga igenom berget mot västra station via tre pilottunnlar mot schaktet.

Sprängningarna förvarnas med sedvanlig ljudsignal. Vid de allra flesta sprängningarna kommer vi behöva stänga av delar av Korsvägen för all trafik med hjälp av vakter i cirka 10 minuter. Följ deras instruktioner. Sprängningarna planeras fortgå till sommaren 2023.

Det sprängs på båda sidor om bron. På den västra sidan lastas sten på lastbilar som körs ut från Korsvägen och på den östra tas massorna ut via servicetunneln.

Borrning pågår i schaktet, kan skapa visst buller. Antalet lastbilar ökar när vi transporterar jordmassor från schaktet. 

Avlastning av byggnadsmaterial kan ibland ske nattetid av trafiksäkerhetsskäl, när transporterna är långa. Avlastningen kan generera kortvarigt buller.

Arbetstider
Markarbetena sker vardagar 7–19. Transporter kan förkomma på andra tidpunkter.

I berget under Liseberghjulet spränger vi ut den östra änden av station Korsvägen och tågtunneln.  Vi förbereder för övergången mot tågtunneln i betong som ska byggas i området bakom Rondo. Bakom Rondo byggs slitsmurar som bildar väggar i det schakt där vi ska bygga betongtunneln.

Störningar
Vissa transporter till och från byggområdet bakom Rondo kan ge lokala störningar.

Arbetstider
Arbeten i bergdriften som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Sprängning kan ske vardagar 07–22 och enstaka lördagar 9–18. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, utlastning, injektering) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Just nu är det uppehåll i sprängningar och borrning i berget på Liseberg.

Schaktarbetena bakom Rondo sker vardagar 07–19.

Pålning öster om ån mot Jakobsdal påbörjas igen i april. Montering och byggande av akvedukt inne på området påverkar transporter till och från området.

Störningar
Pålningen mot Jakobsdal kommer bullra och vara störande för boende i Jakobsdal. De som kommer att störas mest kommer bli erbjudna tillfällig vistelse. Vissa transporter med leverans och avlastning av stort gods kan ske nattetid, av trafiksäkerhetsskäl i området. 

Arbetstider
Arbetena utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten och även vissa transporter kan utföras under kvällar och nätter.

I berget under Jakobsdal spränger vi ut tågtunneln och en parallell servicetunnel. Vi planerar att vara klara med bergarbetena våren 2024. I Västlänkens interaktiva karta kan du hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Sprängningar och borrning ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Just nu är det störningar mellan Jakobsdalsgatan, Pipblåsaregatan och Laboratoriegatan och norr ut där både spårtunnel och servicetunneln befinner sig.

Arbetena går långsammare än beräknat på grund av bergets kvalitet. De som störs mest i området får erbjudande om tillfällig vistelse. Flerbostadshusen i Jakobsdal ligger direkt mot berg vilket gör att vi anpassar sprängsalvorna för att inte gå över våra tillåtna riktvärden.  Fastigheterna närmast motorvägen och Liseberg kommer även att störas av pålningen från det hållet. Projektet beklagar att arbetena har dragit ut på tiden och har full förståelse att det fortsättningsvis kommer vara störande under en längre tid.

Arbetstider
Arbeten i våra tunnlar som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter. 

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Sprängning sker vardagar 7–22 och enstaka lördagar 9–18. 

I Almedal ska vi bygga Västlänkens södra infart i betong. Schaktning och sprängning är klara och just nu gjuts det golv, väggar och tak till betongtunneln och den del som inte har tak som kallas tråg.

Störningar
Inga större störningar just nu. Under sommaren mellan den 19 juni och den 21 augusti stängs tågtrafiken av helt på sträckan då vi kommer ta upp befintliga spår, göra olika markförstärkningar med bland annat pålning för att sedan lägga tillbaka spåren igen. Arbetena kommer att generera olika buller under olika tider på dygnet. De som störs mest kommer att erbjudas tillfällig vistelse.

Arbetstider
7–19 vardagar. Ibland måste vi arbeta nära tågspåren och då sker det arbetet nattetid, vardagar och helger, när tågtrafiken ligger nere, av säkerhetsskäl.

Störningar i Mölndal

Under hösten och kommande vinter utför Trafikverket flera arbeten intill Mölndals station. Spårarbetet görs för att möjliggöra vändmöjlighet vid Mölndals station. Entrprenör för arbetet är NRC Group. 

Störningar

Arbetet överskrider inte våra riktvärden för bullrande arbete, men kan tidvis uppfattas som störande. 

Arbetstider

Spårarbetet kommer utföras dagtid under vardagar mellan 07:00-19:00 enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

Anmälan skada och störning

Här kan du anmäla skada som uppstått på fast egendom, lös egendom i din bostad eller rörelseskada i näringslivsverksamhet till följd av våra arbeten med Västlänken.

Så här anmäler du skada på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada
Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas) eller på en verksamhet (intäktsbortfall i rörelse). Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan. Alla skador ska anmälas genom att du fyller i formuläret nedan.

OBS! Då du gör anspråk på ersättning bör ni kontakta ert försäkringsbolag för fortsatt hantering av ert ärende. 

Anmäl skada på på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada 

Anmäl annan skada 
Alla skador som inte avser fast egendom eller lös egendom i din bostad eller rörelseskada på näringslivsverksamhet ska anmälas till Trafikverket centralt. Det kan exempelvis vara personskador och fordonsskador. 

Anmäl annan skada

Om du inte är nöjd med beskedet
Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Besked går inte att överklaga eftersom det är ett myndighetsbeslut. Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR.
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Du skicka in en anmälan om du upplever att du blivit störd av våra arbeten.
Här kan du anmäla störning

Vi kontaktar dig via mail så snart vi kan. 

Förvarning om sprängningar

Vi erbjuder en tjänst som innebär att du som bor eller har verksamhet inom 300 meter ifrån Västlänkens byggarbete blir förvarnad cirka 30 minuter innan vi spränger. Du som är närboende kan anmäla att du vill få en sådan förvarning.

Du kan få förvarningen på tre olika sätt:

  • sms
  • e-post
  • uppringning på telefon.

Om du störs av våra sprängningar trots att du bor eller har verksamhet mer än 300 meter ifrån vårt arbete, vänligen hör av dig till Trafikverket. Se Kontaktuppgifter på denna sida.

Anmäl dig här
Anmäl att du vill bli förvarnad innan vi spränger genom att fylla i formuläret ”Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning”. Ange namn, adress och välj vilket sätt du vill bli förvarnad på. Du kan bara välja ett alternativ. 

Om du vill bli förvarnad för mer än en adress, behöver du göra en separat anmälan för varje adress.

Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning

Om du tidigare fått förvarningen och upplever att du inte längre får den, så kan det bero på att tunneldrivningen gått framåt i tunneln och att du därför fallit ur radien på 300 meter. Om du fortfarande upplever att du påverkas när vi spränger och vill ha en förvarning, kan du göra en ny anmälan till tjänsten. Uppge då en adress som ligger närmare våra sprängningar. I vår interaktiva karta kan du se sprängsymboler som visar var vi spränger just nu.

Västlänkens interaktiva karta

Avanmäl dig via de instruktioner för avregistrering som finns i varje sms och e-postmeddelande.

Har du telefonuppringning avanmäler du via Trafikverket, ring oss på tel: 0771-921 921

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ulf Angberg
Kommunikatör
Anna Skoglund