Logga in
Logga in

Störningar under byggtiden

Här kan du läsa mer om störningarna i ditt område samt anmäla skada, anmäla störningar. Du kan också anmäla dig för att få förvarning om sprängning.

Aktuella störningar i ditt område

Byggandet av Västlänken i Göteborg medför buller. Klicka på ett område för att läsa mer om vilka störningar som pågår i respektive område. 

Störningar i deletapp Centralen

Vi har gjutit en ny bro över E6 och utför nu markarbeten vid brofästena.

Kring Gullberget grovåterställer vi marken.

Störningar och bullrande arbeten

Under första halvan av 2024 kommer vi dra spont mellan E6 och Gullberget. Arbetet kommer att bullra. Dragningen kommer ske i omgångar och kommer inte vara konstant.

Håll dig uppdaterad om läget i trafiken och planera din resa med hjälp av Trafik Göteborg. 

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt, alla dagar i veckan. Om arbeten som överskrider bullerriktvärdena behöver utföras sker det helgfria vardagar mellan 07-19.

Mellan Gullberg och Kombiterminalen arbetar vi med att gjuta mittbarriärer i Västlänkens huvudtunnel. Markytan används framför allt till att lagra material, ställning och stål samt som grusupplag.

Störningar och bullrande arbeten

Arbetena bedöms inte överskrida riktvärdena för buller.

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt, alla dagar i veckan. Om arbeten som överskrider bullerriktvärdena behöver utföras sker det helgfria vardagar mellan 07-19.

Just nu pågår byggnationen av Västlänkens huvudtunnel samt blivande station Centralen. Vi schaktar bort lera samtidigt som vi gjuter huvudtunneln och stationsutrymmet.

Störningar och bullrande arbeten

Flertalet olika arbeten kommer att utföras runtom stationsområdet, Nordstans, Lilla bommens och Kanaltorgets kvarter som riskerar att störa omgivningen. De arbeten som ska utföras är bland annat installation och dragning av spont, knackning och bilning av betong samt schakt- och packningsarbeten.

I mars kommer vi under 1-4 dagar att dra spont utanför Hasselbladshuset. Arbetet kommer att bullra. Dragningen kommer ske i omgångar och kommer inte vara konstant.

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt, alla dagar i veckan. Om arbeten som överskrider bullerriktvärdena behöver utföras sker det helgfria vardagar mellan 07-19.

Störningar i deletapp Kvarnberget

Mellan Göteborgsoperan och Maritiman pågår arbete med gjutning och återfyllnad. Arbetena här kan pågå dygnet runt och ska inte överskrida riktvärdena för buller.

Servicetunnel
Arbetet med Kvarnbergets servicetunnel fortsätter. Vi utför nu installations- och ytskiktsarbeten och återställer området. 

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt, alla dagar i veckan. Om arbeten som överskrider bullerriktvärdena behöver utföras sker det helgfria vardagar mellan 07-19.

Vi arbetar med att gjuta och återställa området. Arbetena bedöms inte överskrida riktvärdena för buller. 

Arbetstider

Arbetena i det här området kan pågå dygnet runt, alla dagar i veckan. Om arbeten som överskrider bullerriktvärdena behöver utföras sker det helgfria vardagar mellan 07-19.

Störningar i deletapp Haga

Otterhällan är en knutpunkt för det fortsatta arbetet med Västlänkens huvudtunnel mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund. Sedan augusti 2023 arbetar vi med att vidga den befintliga servicetunneln till Götatunneln. Arbetet kommer att pågå till och med sommaren 2024. 

Störningar

För att vidga servicetunneln använder vi olika metoder beroende på om arbetet sker nära tunnelmynningen eller längre inåt berget. När vi arbetar nära mynningen använder vi en metod där vi borrar och spräcker, längre in i berget kommer vi att vidga tunneln med en kombination av spräckning och försiktiga sprängningar. 

När arbeten sker nära tunnelmynningen finns en ökad risk för buller som kan påverka boende och verksamheter ut mot Stora Badhusgatan.

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår när vi borrar för sprängning eller spräckning av berget.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Här kan ni läsa mer om de pågående och planerade arbetena vid Otterhällan

För att öka säkerheten och upprätthålla framkomligheten för trafikanter och fotgängare under tiden då vi utför schaktarbeten för den norra delen av station Haga, kommer vi under våren att installera en trafikbro utanför före detta Skattehuset. Som ett led i de förberedelser som pågår för att installera bron, behöver vi utföra ledningsomläggningar i Rosenlundsgatan. 

Störningar

För att kunna utföra de planerade ledningsomläggningarna behöver vi ta bort berg som ligger nära markytan i området. Det mest bullrande arbetsmomentet som ska utföras är bergborrning för att sedan kunna spräcka bort berget. Bergborrningen utförs med en borrmaskin. 

För att minska bullerniverna för boende och verksamheter i närområdet kommer vi att ljuddämpa borrmaskinen. Mätningar på ljudnivån utförs också löpande under arbetets gång. 

Arbetstider

Arbetet påbörjas i slutet av vecka 5 och pågår till slutet av mars. 

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte överstiga 35 dBA inomhus. 

På platsen har Akademiska Hus utfört en jord och bergschakt cirka 20 meter ned i marken, för att skapa en av de tre uppgångarna till station Haga. 

För den pågående bergschakten utfördes de sista sprängningarna januari 2024. I och med detta kan betongarbetena påbörjas för Västlänkens entré och Handelshögskolans nya skolbyggnad. 

Störningar

Arbetet för att bygga stationsuppgången följer de riktvärden för bullrande arbete som har fastställt i projekt Västlänkens miljödom. Projektet ser regelbundet över rutiner och genomför åtgärder för att minska störande ljud. Mätningar på ljudnivån utförs löpande. 

Arbetstider

Under våren 2024 kommer arbetstiderna att vara 07.00-23.00 då man kommer att arbeta i 2-skift. Från klockan 19.00 gäller en lägre bullergräns som projektet håller sig inom. 

Mellan station Haga och entreprenadgränsen mot Västlänkens deletapp Korsvägen, vid Landala torg, fortsätter berguttaget för vår spårtunnel. 

Störningar

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår när vi borrar för tätning eller
sprängning,

När vi spränger sprids seismiska vågor genom marken, som kan kännas i hus och byggnader i form av skakningar. Varje salva är anpassad för att sprängningarna inte ska skada hus och människor. Vi mäter kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna. 

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Sprängningsarbeten får vi utföra helgfri måndag - lördag klockan 07.00-22.00

Enligt preliminär tidplan kommer vi att kunna avsluta våra arbeten med ventilationsschaktet i mitten av januari 2024. Slutbesiktning är planerad till vecka 6.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Under vecka 50 inleder vi arbeten med en pumpstation, som ska anläggas i berget i höjd med Föreningsgatan 4.

Störningar

Arbetet med pumpstationen innebär dels att vi behöver borra för injektering (tätning). Den här typen av borrningsarbeten innebär längre och mer ihållande stomljud, upp till 12 timmar varannan dag. Detta arbetsmoment tar cirka 4 dagar och avslutas enligt nuvarande tidplan under vecka 2 2024.  

Efter tätning inleds nästa arbetsmoment då vi ska borra för sprängning. När vi borrar för att kunna förbereda en sprängning, gör vi det i sekvenser på 3-4 timmar.

När vi spränger sprids seismiska vågor genom marken, som kan kännas i hus och byggnader i form av skakningar. Varje salva är anpassad för att sprängningarna inte ska skada hus och människor. Vi mäter kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna. 

Enligt nuvarande tidplan beräknar vi att samtliga arbeten är slutförda i slutet av februari 2024.

Arbetstider

Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs vardagar, 07.00–19.00.  Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte
överstiga 35 dBA inomhus. Arbeten under gällande riktvärden kan utföras under kväller och nätter. 

Sprängningsarbeten får vi utföra helgfri måndag - lördag klockan 07.00-22.00.

Störningar i deletapp Korsvägen

Mellan Landala Torg och Korsvägen ska vi spränga ut en tågtunnel och den västra halvan av station Korsvägen under de närmaste åren. I Västlänkens interaktiva karta kan du se hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Sprängningar och borrning i bergtunnlarna ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Sprängningar kan ske vardagar 7–22 och lördagar 9–18.  Själva tunnelbygget pågår under Renströmsparken och Johanneberg. Olof Wijksgatan är avstängd mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan för arbetet med Västra entrén. 

Vid den västra entrén kommer vi i slutet av februari påbörja sprängningarna i schaktet och kommer hålla på fram till slutet av maj/juni. Vid sprängning får ingen gå ut, öppna fönster eller uppehålla sig inom markerat område av säkerhetsskäl.

Vi kommer att arbeta vardagar 09.00 – 19.00 med reservtid mellan kl. 07.00 – 09.00. Som förvarning hörs upprepade signaler innan själva sprängningen samt ihållande signal vid avslutad sprängning. Följ vakternas instruktioner som spärrar av området vid sprängning.

Samtidigt bygger Skanska Nya konst för Akademiska hus. De har rivit ett parkeringshus och två andra byggnader längs med Johannebergsgatan som idag är en del av Artisten för att kunna bygga de nya husen som blir en del av framtida Konstnärliga. Trafikverkets och Skanskas byggen kommer båda att påverka de som bor och vistas i området samtidigt. 

Ventilationsschaktet i Fågelsången är färdigsprängt och där pågår bultning att för att färdigställa själva ventilationsschaktet. Arbetena kommer att generera buller av olika slag över hela perioden.

Samtidigt som dessa arbeten pågår på marken fortsätter tunnelsprängningarna för stationen under marken.

Arbetstider
Arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet i våra bergtunnlar, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena och är tillåtna fram till klockan 22 på vardagar. Vid enstaka tillfällen spränger vi även lördagar 9-15.

Markarbetena i Renströmsparken sker vardagar 07–19.

På Korsvägen ska vi bygga den östra delen av station Korsvägen i betong. Vi både gräver och spränger i schaktet och är snart klara med stödkonstruktionen. Därefter kommer vi att börja med gjutningarna i botten av schaktet drygt 20 meter ner.

Störningar

Sprängningarna i schaktet på Korsvägen är klara liksom de avstängningar av trafiken som har funnits sedan februari 2022. Sprängningarna fortsätter dock inne i berget på både den östra och västra sidan som kan innebära buller ut i Korsvägen.

Dessa sprängningar hörs och kan upplevas som mycket obehagliga utanför berget då den luftstöt som bildas går ut och runt i schaktet och förstärks av schaktets väggar. Först efter flera sekunder klingar den av. Vi beklagar detta men det är ofarligt. Dessa sprängningar sker olika vardagar med tider på eftermiddagen och kvällen.

Bron över Korsvägen repareras i höst. Det är ytskiktet av betong i spårvägsområdet som är skadat och behöver tas bort och ersättas. Dnt arbeten som bullrar mest kommer inte att göras nu utan är planerat att utföras våren 2024.

Avlastning av byggnadsmaterial kan ibland ske nattetid av trafiksäkerhetsskäl, när transporterna är långa. Avlastningen kan generera kortvarigt buller.

Arbetstider
Markarbetena sker vardagar 7–19. Transporter kan förkomma på andra tidpunkter.

I berget under Liseberghjulet spränger vi ut den östra änden av station Korsvägen och tågtunneln.  Vi förbereder för övergången mot tågtunneln i betong som ska byggas i området bakom Rondo. Bakom Rondo byggs slitsmurar som bildar väggar i det schakt där vi ska bygga betongtunneln.

Störningar
Vissa transporter till och från byggområdet bakom Rondo kan ge lokala störningar.

Arbetstider
Arbeten i bergdriften som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs vardagar, 07–19. Sprängning kan ske vardagar 07–22 och enstaka lördagar 9–18. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, utlastning, injektering) kan utföras under kvällar och nätter.

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Just nu är det uppehåll i sprängningar och borrning i berget på Liseberg.

Schaktarbetena bakom Rondo sker vardagar 07–19.

Pålning öster om ån mot Jakobsdal som är klart i början av februari. Pålningen kommer därefter att ersättas av spontning som också är bullrande. De containrar som idag finns som skydd mot E6:an kommer att tas bort under vecka 6, natten mellan den 8-9 februari.

Störningar
Pålningen mot Jakobsdal kommer bullra och vara störande för boende i Jakobsdal. De som kommer att störas mest kommer bli erbjudna tillfällig vistelse. Vissa transporter med leverans och avlastning av stort gods kan ske nattetid, av trafiksäkerhetsskäl i området. 

Arbetstider
Arbetena utförs vardagar, 07–19. Tystare arbeten och även vissa transporter kan utföras under kvällar och nätter.

I berget under Jakobsdal spränger vi ut tågtunneln och en parallell servicetunnel. Vi planerar att vara klara med bergarbetena våren 2024. I Västlänkens interaktiva karta kan du hur långt vi har kommit med arbetet.

Störningar
Sprängningar och borrning ger upphov till buller som kan märkas påtagligt hos de som bor närmast tunnelarbetet. Just nu är det störningar på Påskbergsgatan och Kronhjortsgatan där både spårtunnel och servicetunneln befinner sig fast på lite olika avstånd. Vi har även störningar längre söder vid Pipblåsaregatan där vi har sprängt klart men har rensat berg vilket har gjort att vi bullrar. Arbetena är snart klara och vi kommer inte att arbete under mellandagarna.

De som störs mest i området får erbjudande om tillfällig vistelse. Flerbostadshusen i Jakobsdal ligger direkt mot berg vilket gör att vi anpassar sprängsalvorna för att inte gå över våra tillåtna riktvärden. 

Fastigheterna närmast motorvägen och Liseberg kommer även att störas av pålningen från det hållet. Projektet beklagar att arbetena har dragit ut på tiden och har full förståelse att det fortsättningsvis kommer vara störande under en längre tid.

Arbetstider
Arbeten i våra tunnlar som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet, till exempel borrning och hammarskrotning, utförs främst vardagar, 07–19. Tystare arbeten (exempelvis bultsättning, sprutbetong, injektering, utlastning) kan utföras under kvällar och nätter. 

Sprängningar i våra tunnlar skapar visserligen ett högt buller, men under en mycket kort tid. Bullret från en sprängning går därför inte över riktvärdena för stomljud kvällstid och sprängningar är alltså tillåtna fram till klockan 22. Sprängning sker vardagar 7–22 och enstaka lördagar 9–18. 

I Almedal ska vi bygga Västlänkens södra infart i betong. Schaktning och sprängning är klara och just nu gjuts det golv, väggar och tak till betongtunneln och den del som inte har tak som kallas tråg.

Störningar
Inga störningar just nu när betongarbetena fortsätter. Genomslag från bergtunneln från Jakobsdal/Skår mot schaktet i Almedal.

Arbetstider
7–19 vardagar. Ibland måste vi arbeta nära tågspåren och då sker det arbetet nattetid, vardagar och helger, när tågtrafiken ligger nere, av säkerhetsskäl.

Anmälan skada och störning

Här kan du anmäla skada som uppstått på fast egendom, lös egendom i din bostad eller rörelseskada i näringslivsverksamhet till följd av våra arbeten med Västlänken.

Så här anmäler du skada på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada
Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas) eller på en verksamhet (intäktsbortfall i rörelse). Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan. Alla skador ska anmälas genom att du fyller i formuläret nedan.

OBS! Då du gör anspråk på ersättning bör ni kontakta ert försäkringsbolag för fortsatt hantering av ert ärende. 

Anmäl skada på på fast egendom, lös egendom samt rörelseskada 

Skada på fordon eller person
Om du eller ditt fordon har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Anmäl skada på fordon eller person

Om du inte är nöjd med beskedet
Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Besked går inte att överklaga eftersom det är ett myndighetsbeslut. Däremot kan Trafikverket på begäran göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till.

Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR.
Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Du skicka in en anmälan om du upplever att du blivit störd av våra arbeten.
Här kan du anmäla störning

Vi kontaktar dig via mail så snart vi kan. 

Förvarning om sprängningar

Vi erbjuder en tjänst som innebär att du som bor eller har verksamhet inom 300 meter ifrån Västlänkens byggarbete blir förvarnad cirka 30 minuter innan vi spränger. Du som är närboende kan anmäla att du vill få en sådan förvarning.

Du kan få förvarningen på tre olika sätt:

  • sms
  • e-post
  • uppringning på telefon.

Om du störs av våra sprängningar trots att du bor eller har verksamhet mer än 300 meter ifrån vårt arbete, vänligen hör av dig till Trafikverket. Se Kontaktuppgifter på denna sida.

Anmäl dig här
Anmäl att du vill bli förvarnad innan vi spränger genom att fylla i formuläret ”Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning”. Ange namn, adress och välj vilket sätt du vill bli förvarnad på. Du kan bara välja ett alternativ. 

Om du vill bli förvarnad för mer än en adress, behöver du göra en separat anmälan för varje adress.

Västlänken – tjänst som förvarnar om sprängning

Om du tidigare fått förvarningen och upplever att du inte längre får den, så kan det bero på att tunneldrivningen gått framåt i tunneln och att du därför fallit ur radien på 300 meter. Om du fortfarande upplever att du påverkas när vi spränger och vill ha en förvarning, kan du göra en ny anmälan till tjänsten. Uppge då en adress som ligger närmare våra sprängningar. I vår interaktiva karta kan du se sprängsymboler som visar var vi spränger just nu.

Västlänkens interaktiva karta

Avanmäl dig via de instruktioner för avregistrering som finns i varje sms och e-postmeddelande.

Har du telefonuppringning avanmäler du via Trafikverket, ring oss på tel: 0771-921 921

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa