Logga in
Logga in

E6 Nordreälvbron Tack alla tålmodiga trafikanter! Nu öppnar busskörfälten på nyrenoverade Nordreälvbron.

Nu är arbetet klart med anläggning av busskörfält som ger utökad framkomlighet hela vägen mellan Kungälv och Göteborg. Renovering och underhållsåtgärder ger bron ökad bärighet och sänkta bullernivåer.

I veckan besiktigades entreprenaden Nordreälvbron. Kvar är bara en mindre restlista med arbeten som bli klara till semestern, arbetena kommer utföras på tider anpassade efter trafiken. 

-För boende väster om bron kan det vara bra att känna till  att det kommer bli ytterligare 50 meter bullerskärm, det är leveransproblem som ställt till det, berättar projektledare Andreas Hellström.

-Vi vill rikta ett stort tack till alla trafikanter, för erat tålamod och för att ni har anpassat er och gjort så att vi har kunnat arbeta säkert på bron, säger Andreas. Nu blir Nordreälvbron en säkrare, tryggare och tystare bro både för dig som trafikant och för dig som bor nära. Och för dig som pendlar ges stora möjligheter till en bussresa med utökad framkomlighet. Sträckan har nu också fått ny belysning, räcken, bullerskydd och asfaltsbeläggning.

Så har vi arbetat från start till mål

I november 2019 gjordes omläggningen och arbetet med Nordreälvbron kunde börja.  Det blev en senare start än planerat beroende på överklaganden kring upphandlingen.

Under arbetstiden har säkerhet och framkomlighet prioriterats. Det har använts variabla hastighetsaskyltar och beräknad geometri som för en permanent väg för att underlätta för trafikanterna. Arbeten som inneburit inskränkningar i framkomligheten för trafikanterna har utförts nattetid.

Säkerheten har haft hög prioritet, både för trafikanter och de som arbetat på bron, där kör ju både tung trafik och farligt gods. För att ytterligare öka säkerheten har betongskydd använts vid räcken och arbetsplats, de har också haft en bullerskyddande effekt. Nu finns det helt nya bullerskydd som hjälpt till att sänka bullernivån på och kring bron.

  • Sträckan har fått ny belysning, räcke och bullerskydd. Vi har asfalterat på och omkring Nordreälvbron.
  • Anlagt busskörfält över bron som sträcker sig från Kungälv till Göteborg.
  • Bullernivån har sänkts då de enorma klaffarna under bron tagits bort, på sträckan har en tystare fog använts och nya bullerskydd har monterats längs bron.
  • Montering av två  långa brodelar som fraktades med pråm på älven och gjutningsarbeten av övriga brobaneplattan.
  • Vi har utfört vattenskyddsåtgärder, om något ämne skulle läcka på bron och ner i vattnet finns anlagda dammar som samlar upp farligt avfall.

För dig som cyklar

Istället för att cykla över Nordreälvbron kan du nu cykla nedanför Bohus fästning. Om du kommer söderifrån Ellesbovägen cyklar du över Bohusbron, nedanför fästningen och cyklar via Strandgatan in i Kungälv. Den bana som tidigare gick att cykla eller gå på, på östra sidan om bron togs bort under renoveringen.