Logga in
Logga in

Så arbetar vi med skredet utanför Stenungsund

Sedan skredet utanför Stenungssund inträffade arbetar Trafikverket intensivt med två inriktningar. Dels med fokus på trafiksituationen och de frågor som omledningarna innebär, och dels fokus på att återställa vägarna.

Det var natten till den 23 september som jordskredet på E6 utanför Stenungsund inträffade. Stora delar av E6 rasade och vägen är avstängd, även andra kommunala gator i området påverkas av skredet.

Fokus på en robust omledning av trafiken

När E6 och andra mindre vägar i området påverkas gäller det att hitta lösningar för att få trafiken att flyta, trots allt. Här arbetar vi med att hela tiden se över trafiksituationen, skyltar för hänvisning, trafiksäkerhetsåtgärder samt övervakning av trafiken med kameror och mätpunkter för att på bästa sätt kunna följa läget i trafiken och kunna mäta trafikflödet. Vi kommer kontinuerligt fortsätta att följa trafiken och utreda åtgärder för ett säkert och framkomligt omledningsvägnät.

– Vi har en mycket speciell situation där vi ska hantera trafik som normalt trafikeras på en av våra europavägar, säger Anneli Amft, chef underhåll Väst. E6 trafikeras varje dygn av 20 000 fordon och är en viktig del av infrastrukturen i regionen. Vi arbetar för att hitta säkra och framkomliga lösningar, men vi kan inte helt uppnå den kapacitet på omledningsvägarna som vi hade på E6 innan skredet.

Arbetet i området sker i nära samarbete med flera andra parter såsom Stenungsunds kommun men också Polisen som etablerat mobila fartkameror längs med omledningsvägarna. Utpekade bärgare och vägassistans är på plats på väg 650 för att det ska gå snabbt att åtgärda stopp och störningar i trafiken.

För att förbättra trafikflödet och framkomligheten för tung trafik och farligt gods som ska till industrier i Stenungsund har vi dubbelriktat Stenungsundsmotet till en av- och påfartsramp. Detta avlastar trafiken genom Stenungsunds centrum och underlättar för trafikanter som kör genom Stora Högamotet.

Stenungsundsmotets av- och påfartsramp.

Vi jobbar just nu med att underlätta framkomligheten vid Stora Höga genom att utöka till två filer. Vi planerar att öppna för trafik under vecka 42.

Arbetet med att återställa E6 kommer ta tid och därför behöver vi också planera för att omledningsvägarna klarar belastningen från trafiken under en längre period och över vintern. Därför klassar vi om flera mindre vägar så vi kan höja vinterstandarden samt utför beläggningsarbeten på väg 650 för att rusta inför vintern. Det blir då lättare att ploga samtidigt som den nya asfalten minskar buller och vibrationer. Se den här nyhetens länklista för mer information om beläggningsarbetet av väg 650.

Utpekade omledningsvägar för fjärrtrafik är just nu E45, 44 och 678. Se den här nyhetens länklista för mer information om omledningsvägar.

Planering av återuppbyggnad av E6

Ett skred av den här omfattningen innebär stora utmaningar för den del av verksamheten som arbetar med att återställa området. Strax efter att skredet inträffat var Trafikverkets geotekniker på plats för att tidigt kunna bilda sig en uppfattning om skredets omfattning. Efter det har Trafikverket påbörjat arbetet med provborrningar för geotekniska undersökningar.

Området är fortsatt avstängt och det är endast särskilt utpekad personal som får vistas där.  Resultaten från provborrningarna kommer att ge oss en bra bild av vilka grundläggningsmetoder vi kommer använda när vi bygger den nya vägen.

Redan första veckan efter att skredet skedde inrättade Trafikverket en projektorganisation som kommer att arbeta med återuppbyggnaden av E6 förbi Stenungsund. Innan entreprenadarbeten kan ta vid i området måste Trafikverket se till så att personal kan arbeta på ett säkert sätt.

Grundläggande är också att minimera riskerna för kommande vägbyggnation. Vi planerar först och främst för hur området ska kunna skredsäkras. Det innebär att vi först ska undersöka hur vi ska flacka av de branta jordformationer som uppstått efter skredet och som utgör en risk för ytterligare skred.

Projektet arbetar med att knyta leverantörer till återuppbyggnadsuppdraget och när de är på plats kommer arbetet inom området igång i större omfattning. Därefter kommer vi arbeta vidare med att sätta en preliminär tidplan för återuppbyggnaden, där E6 har högsta prioritet.

Länkar