Logga in
Logga in

Så hanterar vi omledningvägarna då E6 Stenungsund öppnar

När trafikmängderna återgår till normala måste vi överväga hur vi hanterar alla de åtgärder som gjorts på omledningsvägnätet sedan skredet. Planeringen för återställandet påbörjades tidigt i våras.

Direkt efter skredet i september 2023 påbörjades en mängd åtgärder för att öka framkomlighet och säkerhet på de vägar som användes som omledningsvägar. De 20 000 bilar som normalt körde på E6 förbi Stenungsund hittade andra vägar där vi gjorde olika förbättringar för att kunna hantera trafikökningen så bra som möjligt. Boende och trafikanter längs de mindre vägarna fick ändå en besvärlig situation. För dem och alla andra har vårt största fokus varit att få E6 klar så snabbt som möjligt.

Standarden och skötselnivån på våra vägar bygger på bland annat trafikmängder. Vägar med mycket trafik har hög standard och säkerhet. Därför gjorde vi en del omklassningar av vägar som fick markant ökad trafik efter skredet. Nu när trafikmängderna återgår till de som var tidigare måste vår klassning justeras. Vi vill ändå försöka behålla vissa åtgärder som kan främja till exempel säkerheten.

Här beskrivs vad vi gjort, vad som händer då vi öppnar E6 och eventuell bakgrund till beslutet:

Hastighet och säkerhet

Hastigheten är sänkt förbi skolorna (fr 50 till 40 km/h) och mellan Ucklum och Sköllunga (70 till 60 km/h). Dessa lägre hastigheter kommer att vara kvar. Besluten är tagna av kommunen respektive Länsstyrelsen Västra Götaland. Trafikverket, som remissinstans, har inget att erinra mot att dessa begränsningar blir kvar.

Hastigheten på väg 167 i korsningen med väg 650 sänktes under vintern till 60 km/h. Den kommer att vara kvar. Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat och Trafikverket, som remissinstans, har inget att erinra mot att begränsningen blir kvar.  

Den sänkta hastighet som angetts på E6 där trafiken har letts av kommer att återställas i samband med öppnandet. Trafikverket beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80–120 kilometer i timmen på de statliga vägarna

Ytterligare hastighetsbegränsningar ska utvärderas efter öppning av E6, justeringar i utbredning kan ske framöver.

Hastighetspåminnare är utplacerade vid skolorna. Dessa är kvar tills vidare.

Tillfälliga hastighetskameror vid skolorna. Tas bort under sommarlovet. Var främst till för att minska hastigheten vid skolorna då trafiken ökade. 

Betongbarriär mot gång- och cykelbana mellan Spekeröds skola och nedre Gössby (väg 639) + mot gångbana i centrala Ucklum är monterad, totalt över 3 km. Ersätts av räcke där det är möjligt (ej vid övergångsställe tex).

Vägassistans och bärgare har varit på plats för snabb hantering vid störningar. En av dessa är kvar under juli, därefter är det inte möjligt att ha kvar denna typ av extra resurs vid en lågtrafikerad väg.

Beläggningar

Vi har lagt ny asfalt på flera sträckor, detta för att lättare kunna hantera vägen under vintern samtidigt som det har minskat buller och vibrationer. Den nya beläggningen gjorde också vägarna mer hållbara under trafikökningen.
Följande vägar fick helt eller delvis ny beläggning under hösten: Väg 650, väg 167/650 och väg 660. Även väg 659 (mellan korsning med väg 658 och korsning med väg 650) har fått ny beläggning, delvis för att hantera sättningar. Söder om korsning med väg 658 har vi inte gjort några åtgärder på vägen under denna perioden. Fläckvisa åtgärder kan ske där 2024 eller 2025.

Väg 656 åtgärdades på en sträcka av 600 meter runt en bro där sättningar uppstått och förvärrats sedan trafiken ökade efter skredet.

Nu pågår en inventering av vilka vägar som behöver ny beläggning efter slitaget som den ökade och tunga trafiken medfört. Åtgärder kan utföras under hösten men en del kan även kvarstå för åtgärd 2025. 

Flöde och framkomlighet

I av- och påfarter (trafikplats 91 Stenungsundsmotet och trafikplats 90 Stora Höga) gjordes tidigt åtgärder för bättre flöde och säkerhet. Dessa kommer nu att öppnas i sin helhet. Vissa tillfälliga anordningar vid den dubbelriktade påfartsrampen kommer dock att stå kvar tills efter sommaren då vi kommer att färdigställa en permanentlösning, med framtida möjlighet att nyttja överledningen och rampen vid planerade eller oplanerade händelser.

Plankorsning väg 656 med Bohusbanan – Då det blivit sättningar vid plankorsningen gör vi åtgärder för att ta bort risken att lastbilar kör fast vid övergången innan Bohusbanan öppnar. Detta genomförs i sommar.

Väg 649/Ucklumsvägen – fortsatt stängd, Stenungsunds kommun hanterar den. 

Skyltar

Den omfattande vägvisning som sattes upp för att leda trafiken via E45 tas ner i direkt anslutning till öppnandet av E6. Fokus kommer inledningsvis att vara på de nödvändiga skyltarna, vissa andra kan kvarstå en kortare tid och plockas ner vid senare tillfälle. I samband med nedtagningen undersöker vi behovet av eventuella förbättringar. 

Blinkande viltvarningsskyltar – väg 650 söder om Grinneröd. Dessa kommer att vara kvar tills vidare.

Tillfälliga kameramaster för trafikövervakning i Stenungsundsmotet tas bort. 

Klassificeringar och standarder 

Väg 650 och väg 167 klassades om till klass 1 vilket innebär vår snabbaste åtgärdstid vid vinterväglag. Även vägar som normalt endast sandas vid halka, fick efter skredet förebyggande halkbekämpning med salt. När E6 åter öppnas återgår klassificeringen till det normala för den trafikmängd som förväntas.