Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan – vi bygger dubbelspår och pendeltågsstation vid Brunnsbo

På Bohusbanan bygger vi dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten i järnvägssystemet och en pendeltågsstation som gör det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och till övriga Göteborg.

Vad?

Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår, anlägger en järnvägsstation med två perronger vid Brunnsbo och bygger planskilda korsningar utmed Bohusbanan för ökad trafiksäkerhet.

Varför?

För att minska störningskänsligheten på både Bohusbanan och Hamnbanan. En pendeltågsstation ger nya trafikeringsmöjligheter och god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

Nuläge

Enligt beslut i mars månad 2022 har projektet har valt att detaljprojektera för en utförandeentreprenad. Vi planerar för byggstart under 2024 och färdigställande under 2029/2030.

Om projektet

Dubbelspår på Bohusbanan vid Brunnsbo

Bohusbanan är en 180 kilometer lång, i huvudsak enkelspårig järnväg i Bohuslän med sträckningen Göteborg–Strömstad. Banan trafikeras i huvudsak av regionaltåg och av viss godstransport.

För att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan byggs Bohusbanan ut till dubbelspår förbi Brunnsbo. Sträckan är 1,5 kilometer lång och sträcker sig från Hamnbanan i söder till strax norr om Minelundsvägen i norr. Idag består denna del av Bohusbanan av en enkelspårig järnväg.

Pendeltågsstation vid Brunnsbo

Utbyggnaden av Bohusbanan tillsammans med en pendeltågsstation vid Brunnsbo skapar nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken vilket bidrar till en bättre miljö – det blir enkelt att pendla till och från Hisingen, och vidare in till centrala Göteborg eller norrut på Bohusbanan.

Göteborgs Stads planerade stadsutveckling för området innefattar bland annat Bytespunkt Brunnsbo, som ger nya samband i trafiken, blir en bra knutpunkt på Hisingen och till centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig kommer det också att gå smidigare att ta sig från Brunnsbo till andra delar av Göteborg.

Planskilda korsningar utmed Bohusbanan vid Backavägen och Lillhagsvägen

Den befintliga järnvägsbron med ett järnvägsspår över Lundbyleden kommer att rivas. Den kommer att ersättas av en ny längre och högre bro med två järnvägsspår.

Vi bygger även två nya järnvägsbroar:

En ny järnvägsbro med två järnvägsspår byggs för Bohusbanan över Backavägen. Backavägen kommer att sänkas och gå under Bohusbanan för att sedan fortsätta bort till Brunnsbo. Järnvägsbrons utformning anpassas för spårvagnstrafik, gång- och cykelväg på båda sidor samt ett körfält i vardera riktningen under bron.

En ny järnvägsbro med två järnvägsspår byggs för Bohusbanan över vad som blir Lillhagsvägen. Minelundsvägen kommer sluta tidigare i väster i en cirkulationsplats där sedan Lillhagsvägen tar vid och fortsätter under Bohusbanan och längs spårets östra sida i riktning mot norr. Järnvägsbron anpassas för ett körfält i vardera riktningen samt en gång- och cykelväg under bron.

Länsstyrelsen tillstyrkte järnvägsplanen 20 juni 2022 och därefter har den skickats till Juridik och planprövning på Trafikverket för fastställelse. Prövningstiden är cirka sex månader.

Järnvägsplanen skickades i början av juli 2022 till Juridik och planprövning på Trafikverket för fastställelse. 

Ett fastställelsebeslut omfattar det som redovisas på plankartan samt de villkor som tas upp i beslutet. Beslutet kan överklagas till regeringen. Järnvägsplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen. Entreprenaden för byggande kan starta när planen är fastställd utan att överenskommelse om ersättning med direkt berörda träffats. Eventuella tvister om ersättning avgörs i domstol.

Fastställelsebeslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar, direkt berörda meddelas per brev.

Brunnsbo station ingår som en av flera åtgärder i projekt E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station och byggnation av stationen planeras samtidigt som övriga åtgärder i projektet. Byggstart för hela projektet är planerad till 2024.

Ett samrådsunderlag för järnvägsplanen togs fram våren 2018 och skickades ut till berörda med information om att material fanns att läsa på projektsidan på Trafikverkets webbplats, information om samråd gick även ut till två ortstidningar. Inga synpunkter på samrådsunderlaget inkom. Länsstyrelsen i Västra Götalands län tog 2018-06-14 beslut om att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan (BMP). Eftersom projektet inte innebar BMP påbörjades en kombinerad plan- och miljöbeskrivning där länsstyrelsens synpunkter har beaktats.

En samrådshandling med utformningsförslag togs fram 2019 och under november månad samma år hölls samråd med särskilt berörda, kommun och berörda myndigheter. Samrådshandlingen fanns även tillgänglig för allmänheten på projektsidan på Trafikverkets webbplats. Stationens utformning har till viss del anpassats efter de synpunkter som inkom under samrådsskedet. Bland annat har slänten längs norra plattformen ersatts av en stödmur. Uppställningsytan för räddningstjänst på stationens södra sida har utökats till att även fungera som ramp för servicefordon upp till plattform. Gemensamma projekteringsmöten har hållits med Göteborgs Stad trafikkontoret (projekt Genomförandestudie Bytespunkt Brunnsbo) för att få fram en bra helhetslösning för stationen och de angränsande ytorna som ägs av Göteborgs Stad.

De samråd som har genomförts samt de synpunkter som har inkommit under samrådet har sammanställs i en samrådsredogörelse, som är ett eget dokument, där också redovisning sker av hur synpunkterna har beaktats i projektet.

Efter samrådsfasen färdigställdes den slutgiltiga utformningen av planförslaget och handlingar som exempelvis Plan- och Miljöbeskrivningen uppdaterades. Järnvägsplanen med status granskningshandling kungjordes för granskning under mars 2022. Granskningsperioden var mellan 15 mars till 15 april 2022. Järnvägsplanen ställdes ut på Trafikverkets regionkontor Göteborg, Stadsbyggnadskontoret Göteborg samt Älvrummet i Göteborg. Planen fanns även tillgänglig för gransknings på projektets hemsida.  

Under granskningsperioden inkom totalt fem yttrande som Trafikverket har kommenterats i ett granskningsutlåtande. Av de yttrande som kom in så har Trafikverket gjort bedömningen att inga ändringar i planen är nödvändiga. 

Tidplan – När kan du påverka gällande pendeltågsstationen vid Brunnsbo

Här finns information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

1 Samråd April 2018

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Juni 2018

3 Samråd planförslag November 2019

4 Granskning Mars 2022

5 Begäran om länsstyrelsens yttrande Maj 2022

I samband med att järnvägsplanen skickas för begäran om fastställelse skickar Trafikverket även ut ett kommunikationsbrev till de som lämnat yttrande under granskningstiden och tillfälle ges att ta del av de nämnda handlingarna och möjlighet att framföra ytterligare synpunkter innan beslut fattas. Kommunikationstiden är normalt 3 veckor.

Efter beslut från Trafikverket att fastställa järnvägsplanen ges tid för överklagan till regeringen i normalt tre veckor.

Kontakt

Behnam Shahriari

Projektledare

Telefon: +46 10-123 16 08