Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan – vi bygger dubbelspår och pendeltågsstation vid Brunnsbo

På Bohusbanan bygger vi dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten i järnvägssystemet och en pendeltågsstation som gör det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och till övriga Göteborg.

Vad?

Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår, anlägger en järnvägsstation med två perronger vid Brunnsbo och bygger planskilda korsningar utmed Bohusbanan för ökad trafiksäkerhet.

Varför?

För att minska störningskänsligheten på både Bohusbanan och Hamnbanan. En pendeltågsstation ger nya trafikeringsmöjligheter och god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

Nuläge

Enligt beslut i mars månad 2022 har projektet har valt att detaljprojektera för en utförandeentreprenad. Vi planerar för byggstart under 2024 och färdigställande under 2029/2030.

Om projektet

Dubbelspår på Bohusbanan vid Brunnsbo

Bohusbanan är en 180 kilometer lång, i huvudsak enkelspårig järnväg i Bohuslän med sträckningen Göteborg–Strömstad. Banan trafikeras i huvudsak av regionaltåg och av viss godstransport.

För att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan byggs Bohusbanan ut till dubbelspår förbi Brunnsbo. Sträckan är 1,5 kilometer lång och sträcker sig från Hamnbanan i söder till strax norr om Minelundsvägen i norr. Idag består denna del av Bohusbanan av en enkelspårig järnväg.

Pendeltågsstation vid Brunnsbo

Utbyggnaden av Bohusbanan tillsammans med en pendeltågsstation vid Brunnsbo skapar nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken vilket bidrar till en bättre miljö – det blir enkelt att pendla till och från Hisingen, och vidare in till centrala Göteborg eller norrut på Bohusbanan.

Göteborgs Stads planerade stadsutveckling för området innefattar bland annat Bytespunkt Brunnsbo, som ger nya samband i trafiken, blir en bra knutpunkt på Hisingen och till centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig kommer det också att gå smidigare att ta sig från Brunnsbo till andra delar av Göteborg.

Planskilda korsningar utmed Bohusbanan vid Backavägen och Lillhagsvägen

Den befintliga järnvägsbron med ett järnvägsspår över Lundbyleden kommer att rivas. Den kommer att ersättas av en ny längre och högre bro med två järnvägsspår.

Vi bygger även två nya järnvägsbroar:

En ny järnvägsbro med två järnvägsspår byggs för Bohusbanan över Backavägen. Backavägen kommer att sänkas och gå under Bohusbanan för att sedan fortsätta bort till Brunnsbo. Järnvägsbrons utformning anpassas för spårvagnstrafik, gång- och cykelväg på båda sidor samt ett körfält i vardera riktningen under bron.

En ny järnvägsbro med två järnvägsspår byggs för Bohusbanan över vad som blir Lillhagsvägen. Minelundsvägen kommer sluta tidigare i väster i en cirkulationsplats där sedan Lillhagsvägen tar vid och fortsätter under Bohusbanan och längs spårets östra sida i riktning mot norr. Järnvägsbron anpassas för ett körfält i vardera riktningen samt en gång- och cykelväg under bron.

Ändring av laga kraftvunnen väg- och järnvägsplan

I samband med framtagandet av bygghandling har det uppkommit behov av förändringar i delar av den laga kraftvunna väg- och järnvägsplanen. Detta innebär att vi behöver upprätta en ny väg- och järnvägsplan som endast innehåller de ändringar som blivit nödvändiga.

För E6.21 Lundbyleden berör ändringarna:

  • Mindre ändringar av markbehov för vägen avseende både tillfällig nyttjanderätt och vägrätt.

För Bohusbanan berör ändringarna:

  • Fastställda spårnära bullerskyddsåtgärder (SK1) planerar vi att ta bort och ersätta med andra skyddsåtgärder för att klara riktvärdena för påverkan från trafikbuller.
  • Fastställd skyddsåtgärd för urspårning (SK7) på Bohusbanan planerar vi att ta bort då den kommer i konflikt med en planerad växel. Nytt utredningsmaterial pekar på att behovet av denna skyddsåtgärd inte längre är motiverat ur ett kostnad-/nyttoperspektiv (där även säkerhetsaspekten ingår).
  • Instängsling av Bohusbanan i syfte att hindra obehöriga i spårområde vilket innebär att ytterligare markanspråk kan behövas.
  • Spårjustering av Bohusbanan i anslutning till Kville bangård vilket innebär att ytterligare markanspråk kan behövas.

Planprocessen för upprättande av ändring av del av väg- och järnvägsplan E6.21 Lundbyleden, delen Brantingsmotet–Ringömotet kommer att vara densamma som för en vanlig väg- eller järnvägsplan. Vi har nu tagit fram ett samrådsunderlag och går ut på tidigt samråd för de ändringar som är aktuella.

Samrådsperioden för det tidiga samrådet pågår 19 december 2022–17 januari 2023. Information om samråd har skickats med post till särskilt berörda samt har även annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 16 december och Göteborgs-Posten den 17 december 2022 i syfte att nå ut till en bredare samrådskrets.

Du hittar dokument som berör ändring av väg- och järnvägsplanen under "Aktuella dokument" på denna sida: Dokument för E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan och Brunnsbo station

Aktuella ändringar i väg-och järnvägsplanen ingår som en av flera åtgärder i projekt E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station. Byggnation av åtgärderna planeras samtidigt som övriga åtgärder i projektet.
I nuläget bedöms ändringarna inte påverka varken tidplan eller budget för projektet.
Byggstart för hela projektet är planerad till 2024 och projektet antas vara färdigt i slutet av 2029.

Vi har nu tagit fram ett samrådsunderlag och går ut på tidigt samråd för de ändringar som är aktuella. 

Syftet med det tidiga samrådet är att särskilt berörda, allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer sedan att utgöra ett underlag för Länsstyrelsens beslut om eventuell betydande miljöpåverkan.

Efter det tidiga samrådet sammanställer Trafikverket de synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen svarar även Trafikverket på de frågor som inkommit. 

Samrådsunderlaget och tillhörande samrådsredogörelse kommer sedan att utgöra ett underlag för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Efter att Länsstyrelsen tagit beslut om betydande miljöpåverkan eller inte kommer Trafikverket att arbeta vidare med en samrådshandling med ett utformningsförslag för de ändringar som är aktuella. Samrådshandlingen kommer att vara underlag för vidare samråd med särskilt berörda, myndigheter och kommunen. 

Efter samrådsfasen färdigställs den slutgiltiga utformningen av planförslaget och handlingar som exempelvis Plan- och miljöbeskrivningen och plankarta uppdateras. Det slutgiltiga förslaget kommer sedan att kungöras för granskning. Granskningsperioden är cirka 30 dagar och då finns tillfälle att yttra sig om det slutgiltiga förslaget. Under granskningsperioden kommer planhandlingarna att ställas ut fysiskt på olika platser i Göteborg samt finnas tillgänglig på projektsidan på Trafikverkets webbplats.

Efter att Länsstyrelsens beslut om väg- och järnvägsplanen kan tillstyrkas skickas sedan planen för begäran om fastställelse till Juridik och planprövning på Trafikverket. Prövningstiden är cirka sex månader. Ett fastställelsebeslut omfattar det som redovisas på plankartan samt de villkor som tas upp i beslutet. Det innebär att den ”gamla” väg-och järnvägsplanen fortsätter att vara gällande för de delar som inte berörs av ändringarna.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Väg- och järnvägsplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen. Fastställelsebeslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar och Göteborg-Posten, direkt berörda meddelas per brev.

Kontakt

Mikael Kristoferson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 78 97

Ida Johansson

Delprojektledare plan

Telefon: +46 10-123 21 34