Logga in
Logga in

Västra Götaland E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station

Vi bygger om tre trafikplatser på E6.21 Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet. Vi bygger om vissa gator vid Backaplan. Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår och bygger en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Vad?

Vi bygger om tre trafikplatser på E6.21 Lundbyleden. Vi bygger om vissa gator vid Backaplan. Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår och bygger en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och orientering mellan trafikplatsernas av- och påfarter. Möjliggöra stadsutveckling i området. Minska störningar på Bohusbanan och Hamnbanan.

Nuläge

Fortsatt arbete med befintlig konsult för att ta fram ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Vi planerar för byggstart under 2024 och färdigställande under 2029/2030.

Om projektet

Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse. Den länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö. Lundbyleden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs som svårorienterad.

Vi bygger om och anpassar E6.21 Lundbyleden, sträckan mellan Brantingsmotet och Ringömotet, till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till andra infrastrukturprojekt. Öppningen av Marieholmstunneln förutsätter också en anpassning av Lundbyleden för utökad kapacitet och förbättrad orienterbarhet.

I ett samarbete med Göteborgs Stad bygger vi om vissa gator vid Backaplan, för att förbättra trafikflödet och möjliggöra stadsutvecklingen i området vilket ökar trafiksäkerheten och kopplingen till det lokala vägnätet.

Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår förbi Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Vi bygger en pendeltågsstation med två perronget, vilken innebär nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggör en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

Söker du information om renoveringen av Tingstadstunneln?

Trafikverket renoverar Tingstadtunneln, läs mer på projektsidan trafikverket.se/tingstadstunneln
Trafikinformation, kartor och restider hittar du på trafikgoteborg.se/tingstadstunneln.

Den 18 maj 2024 öppnades Tingstadstunnelns båda rör efter renoveringen, som har pågått sedan 2022. Trafiken flyter sedan dess på i båda tunnelrören med två körfält i varje riktning, söderifrån och norrifrån.

Relationerna med Lundbyleden hålls fortsatt stängda eftersom projektet som omfattar ombyggnation av trafikplatserna mellan Brantingsmotet och Ringömotet startar senare i år. I och med att Ringömotet förblir stängt får trafiken till Lundbyleden välja Marieholmstunneln, detta gäller både trafik från E45 centrum och E45 norr. Tillfarterna från E45 kan öppnas vid behov då Marieholmstunneln är stängd för till exempel tvättning och service av tunneln. Trafiken som vill till Lundbyleden får då vända i Tingstadsmotet.

I ett tidigt skede av projekt Lundbyleden rivs Brunnsbomotet och därefter rivs Bohusbanans bro. En ny järnvägsbro och en trafikplats – Kvillemotet, som ska ersätta Brunnsbomotet – ska byggas. Lundbyleden blir då starkt påverkad och det finns inte utrymme för att hantera trafik till/från Tingstadstunneln.

Lundbyleden i ett större sammanhang

Ombyggnaden av Lundbyleden är en del av Västsvenska paketet. Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar ungefär fram till 2028 för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Satsningarna bidrar till att Västsverige utvecklas på ett hållbart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, kollektivtrafiken blir mer attraktiv, transporter för näringslivet blir mer tillförlitliga och det skapar utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.

I Västsvenska paketet ingår bland annat Marieholmstunneln som är en vägtunnel 600 meter öster om Tingstadstunneln. Marieholmstunneln länkar samman E20, E6, E45 och Lundbyleden.

Nyheter

Tidplan

I tidplanen ser du projektets historik och milstolpar samt vägen framåt.

2004 presenterade dåvarande Vägverket en idéstudie för Lundbyleden från Ringömotet till Lundbytunneln. Här gjordes en åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen, som då var helt ny.

2008 tog dåvarande Vägverket fram en förstudie för sträckan Eriksbergsmotet–Ringömotet.

Flera alternativa lösningar för trafiksituationen på Lundbyleden studerades, men slutligen landade det i fyra delprojekt: Trafiksäkerhetsåtgärder Ättestupan, Ombyggnad Lindholmsmotet, Ny trafikplats Kville och Ombyggnad av Inlandsgatan.

2010 gjordes en genomförbarhetsstudie för delen Brantingsmotet–Ringömotet där olika utformningar av en ny trafikplats studerades. Ett inriktningsbeslut fattades i samråd med Göteborgs Stad.

2012 skickades förfrågningsunderlag för upprättande av arbetsplan ut och tilldelning skedde 2012 i november. Upphandlingen överklagades i två omgångar och kontrakt kunde tecknas först i februari 2014.

2014–2018 togs flera viktiga steg i projektet.

Inledande projektering
Vägplan tas fram eftersom lagen förändrats och samrådshandling för ny trafikplats arbetades fram med en något förändrad utformning beroende på att kapaciteten i genomförbarhetsstudiens förslag var för låg.

Det konstaterades att järnvägsbron var en begränsning för att få till en bra lösning.

Förslag lyftes fram om att bygga ny dubbelspårsbro istället för att använda befintlig bro och bygga tillfälligt förbigångsspår över Lundbyleden.

Västsvenska paketet skjuter till pengar för att bygga dubbelspårsbro.

Brunnsbo Station
I och med beslutet om att bygga dubbelspår öppnas också möjligheten att bygga en station vid Brunnsbo.

Projektet lyfter frågan inför att väg- och järnvägsplan ska gå ut på samråd, men det saknas då finansiering.

Ett år efter plansamråd återkommer Västra Götalandsregionen och meddelar att nu finns pengar för en station.

Projektet kan inte ta in stationen i pågående planprocess utan omfattande tidsförlust och beslutar därför att göra en separat järnvägsplan för Brunnsbo station.

Sammanslagning av flera projekt till ett
Beslut fattas av Trafikverkets generaldirektör att Trafikverket inte tillåter annan att bygga järnvägsanläggning.

För projektet innebär det att tänkt korsning med Backavägen kommer att inrymma två byggherrar med minst var sitt kontrakt och ett antal underentreprenörer som skall samsas på 200 kvadratmeter med fyra broar, spårväg och station.

Beslut fattas om att slå samman projekten Gator vid Backaplan och Lundbyleden delen Brantingsmotet–Ringömotet samt att ett medfinansierings- och samverkansavtal skall tecknas

2018 tecknades ett medfinansierings- och samverkansavtal mellan Trafikverket och Göteborgs Stad.

Förfrågningsunderlag för en TEM-entreprenad (Tidig EntreprenörsMedverkan) skickades ut.

2019 vann den kombinerade väg- och järnvägsplanen laga kraft.

Samma år tilldelades en TEM-entreprenör (Tidig EntreprenörsMedverkan) och arbetet med Fas 1 – vilket i stort innebar att ta fram en kostnadsbedömning för detaljprojektering och byggnation samt utföra nödvändiga optimeringar och utredningar – påbörjades.

Även en del tidskritiska Fas 2-arbeten – detaljprojektering och byggnation – med ledningsomläggningar påbörjades.

2020 togs ett beslut att inte avropa detaljprojektering och produktion (som var en option i TEM-entreprenaden, Tidig EntreprenörsMedverkan) då priset inte inrymdes inom projektets dåvarande budget och inte accepterades av beställaren.

TEM-entreprenören slutförde sina arbeten med ledningsomläggningar.

Projektet i stort påbörjade en omstart med en översyn av tid, kostnad och innehåll.

Under 2021 har projektet gjort en omstart, under vilken en uppdaterad kostnadsbedömning, fördjupad kunskap kring såväl geotekniska förhållanden som hantering av överskottsmassor, exempelvis berg-, jord- och lermassor, samt en ny tidplan har tagits fram.

Det reviderade medfinansierings- och samverkansavtalet mellan Trafikverket och Göteborgs Stad undertecknades av båda parter under mars månad.

Upphandling av totalentreprenad påbörjades i maj och avslutades i slutet av december 2021.

I början av 2022 var totalentreprenaden beräknad att starta, men vid anbudsöppningen strax före jul 2021 kunde projektet konstatera att inga anbud hade kommit in.

Under januari och februari 2022 har projektet haft dialoger med entreprenörer på marknaden och gjort ett omfattande analysarbete. Den samlade bilden har lett till att projektet väljer att ändra entreprenadform till utförandeentreprenad.

Projektet arbetar sedan dess med detaljprojektering och förbereder inför entreprenörsupphandling avseende projektets fyra entreprenader. Vi planerar för byggstart under 2024 och färdigställande under 2029/2030.

11 Järnvägsplanen för Brunnsbo station vann laga kraft 2022

Upphandling

Upphandling gällande E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station.

På denna sida samlar vi information inför kommande upphandling av utförandeentreprenader.

Översiktlig tidplan för upphandling

Det första kontraktet, E1, startar: Q4 2024.
Det andra kontraktet, E2, startar: Q1 2025.
Det fjärde kontraktet, E4, startar: Q1 2025.
Det tredje kontraktet, E3, startar: Q2 2026.

Upphandling 2023–2024

E1 Utförandeentreprenad mark- och anläggningsarbeten för gator, ledningar, järnvägsmark och broar.
Entreprenaden omfattar arbeten som ligger norr om Lundbyleden.

Upphandling 2023–2025

E2 Utförandeentreprenad mark- och anläggningsarbeten för väg, järnvägsmark och broar.
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet samt arbeten med järnvägsmark mellan Lundbyleden och Kville bangård.

Upphandling 2024–2025

E4 Utförandeentreprenad förberedande anläggningsarbeten BEST (bana, el, signal, telekommunikation) för provisorier, provisoriskt spår och flytt av plankorsningar.

Upphandling 2025–2026

E3 Utförandeentreprenad anläggningsarbeten BEST för dubbelspår Bohusbanan samt byte av växlar inom Kville bangård.

Upphandlingsinformation

E1: Ansökningsinbjudan planeras att publiceras Q4 2023.
E2: Ansökningsinbjudan planeras att publiceras Q4 2023.
E4: Förfrågningsunderlag planeras att publiceras Q3 2024.
E3: Förfrågningsunderlag planeras att publiceras Q4 2024.

E1: Sista anbudsdag Q3 2024.
E2: Sista anbudsdag Q1 2025.
E4: Sista anbudsdag Q1 2025.
E3: Sista anbudsdag Q2 2026.

Kontrakten kommer att upphandlas i flera utförandeentreprenader under 2023–2026.

Trafikverkets inköpstidplan

För mer information gällande kommande upphandling, se Trafikverkets inköpstidplan på sidan Planerade upphandlingar.

 

Närliggande projekt

Kontakt

Mikael Kristoferson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 78 97

Ida Johansson

Delprojektledare plan

Telefon: +46 10-123 21 34