Logga in
Logga in

Västra Götaland Lundbyleden, delen Brantingsmotet–Ringömotet

Lundbyleden behöver anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till nya infrastrukturprojekt.

Vad?

Området där projektet utförs är i ständig utveckling. Lundbyleden har idag delvis en annan funktion än då den byggdes. Det är ett av skälen till varför leden behöver byggas om.

Varför?

Ledens ombyggnad sker för att öka kopplingen till det lokala vägnätet, höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo.

Nuläge

Upphandling av delentreprenad E1 pågår. Byggstart planeras under 2024 och färdigställande under 2029/2030. Fastställelsebeslut av ändring av del av väg- och järnvägsplan inväntas.

Om projektet

Vi bygger vi om Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och för att göra det lättare att orientera sig mellan trafikplatsernas av- och påfarter.

Lundbyleden är utbyggd i omgångar under tider då staden kring leden hade andra funktioner än idag och har därmed brister i flera avseenden, exempelvis gällande trafiksäkerhet. Ett flertal olika åtgärder har de senaste åren genomförts på Lundbyleden. Under 2012 utfördes trafiksäkerhetsåtgärder mellan Inlandsgatan och Lindholmsmotet och ombyggnad av Lindholmsmotet har slutförts.

Lundbyleden byggs om mellan Brantingmotet och Ringömotet. På sträckan har Lundbyleden två genomgående körfält i varje riktning och det finns fyra trafikplatser: Brantingsmotet, Leråkersmotet, Brunnsbomotet och Ringömotet. Vi bygger om Leråkersmotet. Brunnsbomotet kommer att rivas och ersättas av ett nytt mot, Kvillemotet.

Söker du information om renoveringen av Tingstadstunneln?

Trafikverket renoverar Tingstadtunneln, läs mer på projektsidan trafikverket.se/tingstadstunneln
Trafikinformation, kartor och restider hittar du på trafikgoteborg.se/tingstadstunneln.

Den 18 maj 2024 öppnades Tingstadstunnelns båda rör efter renoveringen, som har pågått sedan 2022. Trafiken flyter sedan dess på i båda tunnelrören med två körfält i varje riktning, söderifrån och norrifrån.

Trafikföring

Relationerna med Lundbyleden hålls fortsatt stängda eftersom projektet som omfattar ombyggnation av trafikplatserna mellan Brantingsmotet och Ringömotet startar senare i år. I och med att Ringömotet förblir stängt får trafiken till Lundbyleden välja Marieholmstunneln, detta gäller både trafik från E45 centrum och E45 norr. Tillfarterna från E45 kan öppnas vid behov då Marieholmstunneln är stängd för till exempel tvättning och service av tunneln. Trafiken som vill till Lundbyleden får då vända i Tingstadsmotet.

I ett tidigt skede av projekt Lundbyleden rivs Brunnsbomotet och därefter rivs Bohusbanans bro. En ny järnvägsbro och en trafikplats – Kvillemotet, som ska ersätta Brunnsbomotet – ska byggas. Lundbyleden blir då starkt påverkad och det finns inte utrymme för att hantera trafik till/från Tingstadstunneln.

Vi bygger om Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet

Lundbyleden sträcker sig från Bräckemotet i väst till Ringömotet i öst på Hisingen i Göteborg. Leden är en betydelsefull korridor för både godstransporter och arbetspendling och är en av Göteborgs mest trafikerade leder.

Lundbyleden är en av Sveriges äldsta motorvägar och länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö kommun. Idag upplevs Lundbyleden som svåröverskådlig och det är svårt att hinna orientera sig mellan trafikplatsernas av- och påfarter. Leden är dessutom hårt trafikerad, vilket periodvis innebär framkomlighetsproblem.

Lundbyleden behöver anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till nya infrastrukturprojekt

Ombyggnaden av Lundbyleden består av flera olika delar. Du kan läsa övergripande information om de olika delarna nedan. Mer detaljerad information finns att hämta i Plan- och miljöbeskrivningen, som är en del av väg- och järnvägsplanen, se Aktuella handlingar på sidan Dokument.

Vi bygger om trafikplatser för ökad tillgänglighet

Projektet omfattar bland annat ombyggnad av trafikplatser på Lundbyleden. På sträckan mellan Brantingsmotet och Ringömotet har Lundbyleden två genomgående körfält i varje riktning och det finns fyra trafikplatser: Brantingsmotet, Leråkersmotet, Brunnsbomotet och Ringömotet.

Brantingsmotet – behålls med nuvarande utformning

Brantingsmotet kommer att behållas med nuvarande utformning och det skapas två genomgående körfält i båda riktningar. Kollektivtrafik går i blandtrafik tillsammans med övrig trafik.

Leråkersmotet – får ny och förbättrad utformning

Leråkersmotet får en ny och förbättrad utformning för trafiken i båda riktningar, med två körfält samt en påfartsramp i vardera riktningen. Leråkersmotet utformas som en trumpetkorsning vilket medför att trafikströmmarna ansluter och avgrenas till och från Lundbyleden utan att behöva korsa varandra. Trafik i västlig riktning från Tingstadsmotet mot Backaplan passerar via Kvillemotet eller Brantingsmotet.

Leråkersmotet sett från öster

Brunnsbomotet rivs – Kvillemotet byggs

Brunnsbomotet kommer att rivas och istället byggs ett nytt mot – Kvillemotet.

Nya Kvillemotet med anslutning till Kvilleleden utformas som en trumpetkorsning, vilket medför att trafikströmmarna ansluter och avgrenas till och från Lundbyleden utan att behöva korsa varandra. Bron över Lundbyleden utformas med två körfält från Kvilleleden, som övergår till ett körfält för påfart österut på Lundbyleden via en trumpetutformning. Trumpetkorsningen anläggs mellan Lundbyleden och Hamnbanan. På bron inryms även ett körfält för motriktad trafik norrut mot Kvilleleden från Frihamnen och Brantingsmotet. Trafik från Tingstadstunneln och Ringömotet i västlig riktning kör via vänsteravfart på en rampbro med anslutning till Kvilleleden. Trafik från Marieholmstunneln och E6 norrifrån kör via högeravfart och ansluter till Kvilleleden eller det senare Leråkersmotet via en parallellramp.

Även Kungälvsleden (E6), som ligger i höjd med Brunnsbo, kommer att stängas och rivas och marken återställas efter att byggnationen är klar. I samband med att en ny bro för Bohusbanan anläggs kommer all trafik från Lundbyleden att ledas under denna. Detta skapar förutsättningar för längre vävningssträckor och innebär en effektivare trafiklösning.

Kvillemotet sett från öster

Ringömotet – behålls med nuvarande utformning

Mindre anpassningar mot Lundbyleden.

Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelväg anläggs söder om Lundbyleden. Denna kommer att ansluta till den gång- och cykelväg som finns idag. I väst kommer den att gå i höjd med Frihamnsmotet och i öst i höjd med Brunnsbo. Gående och cyklister separeras och leds över Lundbyleden via en gång- och cykelbro vid Brunnsbo. Den nya gång- och cykelvägen blir överlag fem meter bred. I passagen förbi Leråkersmotet och Kvillemotet blir gång- och cykelvägen ungefär fyra meter bred.

Nytt trafikledningssystem med bättre information om störningar

Lundbyleden har i dagsläget ett antal trafikledningssystem men inget som är sammanhängande. Systemet klarar därför inte av att hantera trafiken under större störningar.

I samband med ombyggnaden kommer Lundbyleden att förses med ett heltäckande trafikledningssystem som stödjer både trafikanter och väghållaren i samband med störningar, kösituationer samt drift och underhållsåtgärder. Där kameratäckning saknas kommer vi att komplettera med nya kameror. På avfarten ned mot Tingstadstunneln, vid delningen mellan Marieholms- och Tingstadstunneln, placerar vi bommar och avstängningssignaler. Inför denna avstängningsplats kommer Lundbyledens trafikledningssystem att kompletteras med omställbara vägvisningsskyltar som hänvisar trafiken till annan väg vid en tunnelavstängning.

Nytt belysningssystem för tryggare miljö och bättre orienterbarhet

Den belysningsanläggning som finns idag på och kring Lundbyleden är föråldrad och har brister ur miljösynpunkt.

Belysningen för Lundbyleden kommer istället utformas som en modern och hållbar belysningsanläggning som belyser Lundbyleden så att den på ett naturligt sätt knyter an till anslutande vägar, avfarter, påfarter och angränsande stadsrum.

Gång- och cykelvägen belyses separat för att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö för gång- och cykeltrafikanterna och utrymmen under broarna belyses även underifrån.

Trafiken efter ombyggnationen

Grundprincipen efter utbyggnad är två körfält per riktning för den genomgående trafiken på Lundbyleden samt att därutöver med körfält och ramper bemöta den nya trafiken från Marieholmstunneln och leda trafik till och från det lokala vägnätet.

Busstrafiken på leden föreslås gå i blandtrafik, det vill säga inte i ett separat busskörfält och bussar kommer även gå i lokalgatusystemet i Brunnsbo och vid Backaplan.

Det kommer även att byggas en gång- och cykelbana utmed sträckan med bättre standard än idag.

Karta och skissbilder

Kartan nedan visar de åtgärder vi planerar för vid Brunnsbo på Lundbyleden och Bohusbanan.

1 Brantingsmotet behålls med nuvarande utformning
2 Leråkersmotet byggs om
3 Nytt mot "Kvillemotet" byggs med anslutning till Kvilleleden
4 Ny järnvägsbro för Bohusbanan
5 Ny bro för gång- och cykeltrafik
6 Brunnsbomotet rivs och ersätts av Kvillemotet, se nummer 3
7 Ny järnvägsbro separerar gång, cykel och biltrafik från tågtrafik
8 Bohusbanan byggs ut till dubbelspår
9 Framtida pendelstation
10 Befintlig gång- och cykelväg byggs om och breddas
11 Två genomgående körfält i båda riktningar
12 Bullerskyddsvall med bullerskyddsplank byggs
13 Spårnära bullerskydd byggs utmed Bohusbanan.

Kontakt

Mikael Kristoferson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 78 97