Logga in
Logga in

E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station Samarbeten med företag gav goda resultat gällande förändrade resvanor

I området kring Lundbyleden pågår och kommer fortsatt att pågå omfattande byggnationer under flera år framöver. För att trafiken ska kunna flyta på behöver motorfordonstrafiken minska.

Målsättning

Målet för arbetet sattes till 15 % minskad personbilstrafik för arbetspendling under maxtimmen i högtrafikperioderna under förmiddag och eftermiddag, vilket motsvarar 900 fordon.

Arbetssätt

Tolv större företag, som både är påverkade av och som påverkar trafiken på Lundbyleden, valdes ut att ingå i förändringsarbetet. Arbetet har utformats och genomförts gemensamt av Trafikverket, Göteborgs Stad, Västtrafik och de tolv företagen.

Företagen inledde arbetet med att göra resvaneundersökningar för att få en nulägesbild, därefter togs handlingsplaner fram med åtgärder för att minska alternativt ändra sitt resande. Företagen har fått rådgivning och stöd för att minska pendlandet med bil, framförallt under rusningstrafik. Rådgivningen har bland annat bestått i återkommande gemensamma träffar samt tre arbetsgrupper med olika fokus:

 • Cykel och gång
 • Kollektivtrafik
 • Dynamiska restider.

– Företagens representanter i samarbetsprojektet lyfter fram den stora nyttan med inte bara resvaneundersökningar, som är ett etablerat tillvägagångssätt sedan länge, utan även den så kallade trippelhelixmodellen. Det är en innovationsmodell som nyttjar vetenskapligt förankrad metodik och innebär ett samspel mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, säger Marcus Hellblad, Trafikverkets produktionsledare i projekt Lundbyleden.

Resultat

Målet var att minska personbilstrafiken med 900 fordon under maxtimmarna under förmiddag och eftermiddag. Resultatet enligt analyserna visar på en minskning av fordonstrafiken med 1488 fordon under maxtimmarna.

Pandemin påverkade många av företagen när det gäller sättet att arbeta. De insåg att verksamheten fungerar lika bra med mer flexibel arbetsplats och hemarbete i högre grad – moderna synsätt och arbetssätt som är här för att stanna och vidareutvecklas.

Några viktiga framgångsfaktorer

 • Utveckling av flexibelt arbete/arbetsplats
 • Separata pendelbusslinjer för större företag
 • Främja pendling med cykel: Exempelvis bättre parkeringsmöjligheter, laddmöjligheteter, omklädningsrum, återkommande åtgärder för cykelvård
 • Cykelevenemang/-tävlingar har visat sig vara en stark drivkraft till förändring
 • Ändrad resepolicy: Färre resor, fler digitala möten, fler electric vehicles (EV) och laddhybrider, förändrade reseförmåner exempelvis förmånscykel och kollektivtrafikbiljetter
 • Nära samarbete med fastighetsägare
 • Färre bilparkeringar och avgifter för parkeringsplatser påverkar resandet med bil
 • Avtal för tjänsteresor med carsharing-företag i närheten.

En annan positiv effekt är minskade koldioxidutsläpp.

– Vi hoppas att utvecklingen och den positiva beteendeförändringen gällande resandet blir bestående och fortsätter att förbättras ytterligare, avslutar Marcus Hellblad.

Projektet vill tacka samtliga deltagare som har bidragit till det goda resultatet.

Kontakt

Behnam Shahriari

Projektledare

Telefon: +46 10-123 16 08