Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Nu går vi vidare med alternativ Nord i Trollhättan

Samrådsredogörelsen är klar liksom det därpå följande ställningstagandet: Trafikverket och Sjöfartsverket vill bygga nya slussar i Trollhättan enligt alternativ Nord.

Under samrådet i Trollhättan kom det in totalt 346 synpunkter från såväl privatpersoner som organisationer, företag och myndigheter. Nu har vi ställt samman alla yttranden och bemött dem i en samrådsredogörelse.

– Vi har tagit del av alla synpunkter och de finns med oss i vårt arbete framåt. Vi står fast vid att den norra dragningen är den som är bäst ur ett helhetsperspektiv, säger Trafikverkets projektchef Mikael Nummedal.

Ställningstagandet påskrivet

Trafikverket och Sjöfartsverket har nu skrivit på ett ställningstagande som klargör att vi alltså vill gå vidare med alternativ Nord, som också är det förslag som Trollhättans stad står bakom.

– Det norra alternativet innebär en kortare ombyggnadssträcka, vilket ger mindre överskottsmassor att transportera bort genom Trollhättan. Klimatbelastningen blir lägre, byggtiden kortare, kostnaden lägre och färre hus måste lösas in, säger projektledare Mikael Rintala på Trafikverket.

Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith ser alternativ Nord som den bästa lösningen även för sjöfarten:

– Med nya slussar i norr påverkas sjöfarten och näringslivet väsentligt mycket mindre eftersom det krävs få korta avstängningar då sträckningen ligger skild från dagens slussar, säger Joel Smith.

Miljötillstånd nästa steg

Nästa steg i processen är att vi ska ansöka om tillstånd i mark- och miljödomstolen för att få bygga slussarna där vi vill. Innan det görs måste vi ta reda på många fler detaljer om vad slussbygget får för konsekvenser för människa och natur. Det handlar till exempel om masshantering, buller, geoteknik, klimatanpassning och artskydd.

Innan vi söker miljötillstånd kommer vi att hålla ett nytt samråd i Trollhättan där vi presenterar våra mer exakta planer. Det hoppas vi kunna göra under nästa år.

På vår dokumentsida hittar du både samrådsredogörelsen och ställningstagandet.