Logga in
Logga in

Västra Götaland Slussar i Trollhätte kanal

Dagens slussar är uttjänta 2030. Nya slussar uppfyller dagens behov och skapar förutsättningar för att i framtiden frakta mer gods sjövägen, vilket avlastar järnvägen och ger färre lastbilstransporter.

Vad?

Bygga nya slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.

Varför?

Säkra Vänersjöfartens framtid och göra det möjligt att utveckla den över tid.

Nuläge

I Lilla Edet väntar samråd i vår, i Vänersborg undersöks den västra sidan och i Trollhättan pågår arbetet med alternativ Nord.

Kostnad

6,1 miljarder kronor enligt 2021 års prisnivå.

Om projektet

På länkarna här nedanför hittar du respektive orts sida där du kan läsa mer om vad som är aktuellt på de tre orterna just nu. 

Vad händer i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg?

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vanliga frågor om slussarna

Totalbudgeten för projektet, i prisnivå 2021-02, är:

  • Lilla Edet 1,7 miljarder kronor
  • Trollhättan 3,3 miljarder kronor
  • Vänersborg 1,1 miljard kronor
  • Totalt 6,1 miljarder kronor

Viktigt att komma ihåg är att vi fortfarande är i utredningsskede och det innebär alltid att kostnadsbedömningen är grov. En del kunskap kan vi inte ha förrän spaden är i marken. Vartefter utredningen fortgår samlar vi in mer kunskap om förutsättningarna och kalkylerna blir mer träffsäkra.

Exempelvis är sträckningen och den slutliga utformningen inte fastställd i början av en utredning. Geotekniska och geohydrologiska förhållanden bygger vi också upp kunskap om successivt genom undersökningar.

Kostnadsjusteringar kan också krävas längs resans gång på grund av sådant som konjunktur och marknadsläge, överklaganden, politiska beslut, lagstiftning och miljöåtgärder.

Sjötrafiken har ökat i Vänern de senaste åren och fram till 2040 beräknas den öka ytterligare med 2,5 procent per år.

Flera av de fartyg som i dag passerar i Trollhätte kanal är egentligen redan för stora; säkerhetsmarginalerna har helt enkelt blivit för små och de passerar på dispens.

Större slussar i Trollhätte kanal gör att större fartyg kan trafikera kanalen och samma mängd gods kan transporteras av färre fartyg. Det gör transporterna mer energieffektiva (mindre miljöpåverkan), mer kostnadseffektiva och det blir säkrare både för sjöfarten och slussanläggningen i sig.

Större slussar handlar alltså både om att öka kapaciteten och säkerheten samt om att utveckla Vänersjöfarten så att den blir fortsatt attraktiv som transportslag för företagen.

Via länken här nedanför kan du se en film där Trafikverkets sjöfartssamordnare Björn Garberg och Sjöfartsverkets infrastrukturdirektör Joel Smith pratar om varför sjöfart är något att satsa på inför framtiden, gröna transporter, varför nya slussar bör vara större än dagens och en hel del annat på samma tema.

Här ser du filmen

Att bygga en ny slussled i befintlig sträckning skulle leda till långa avstängningar – flera år – vilket drabbar industrierna i regionen som fraktar sitt gods på Vänern. En del får lägga ner, andra får hitta nya sätt att transportera. När företag väl ställt om går de inte tillbaka, det blir för dyrt. Om industrin som de nya slussarna byggs för överger sjöfarten blir investeringen ogjord.

Fritidssjöfarten kan heller inte trafikera kanalen under avstängningarna, vilket får negativa konsekvenser för turismen.

De alternativa transportupplägg företagen går över till innebär att deras gods går en stor del av vägen på land, vilket ökar trängseln på väg och järnväg.

En överflyttning av godstransporter till sjöfart, från väg och järnväg, är en central beståndsdel i den nationella godstransportstrategi som regeringen beslutade i juni 2018. Syftet är att utnyttja alla delar av transportsystemet och genom ökad sjöfart avlasta inte minst järnvägsnätet. Sjöfarten spelar en viktig roll i det övergripande arbetet med att åstadkomma en långsiktigt hållbar transportsektor och bidra till att uppnå Sveriges miljömål.

Tekniska undersökningar visar att betongen i dagens slusskonstruktion är i så dåligt skick att den inte går att underhålla mer. Skulle man ge sig på att försöka renovera skulle det i det närmaste handla om att byta ut konstruktionerna helt, och då rör det sig snarare om att bygga nytt i befintlig sträckning.

Inriktningen är att de nya slussarna får måtten 125 x 18 meter så att fartyg med måtten 110 x 16,5 meter ska kunna trafikera dem i framtiden. Djupgåendet på fartygen blir oförändrat. I och med de nya slussarna skapar vi förutsättningar för att både större och fler båtar ska kunna trafikera Trollhätte kanal. För att kunna trafikera kanalen med större båtar än i dag krävs dock på sikt även andra åtgärder, som inte ingår i slussprojektet.

Dagens slussar anses uttjänta 2030. Sjöfartsverket, som ansvarar för att hålla kanalens nuvarande slussar i drift, gör dock vad som krävs för att upprätthålla säkerheten tills nya slussar är på plats. Inspektioner och underhåll fortsätter och det kommer att göras åtgärder där det behövs för att slussarna ska vara i samma skick som i dag. Skulle Sjöfartsverket vid sina inspektioner bedöma att en sluss inte är säker så kommer den att repareras eller, om det behövs, stängas av tills den är åtgärdad.

Klimatscenarier från SMHI pekar på att förhållandena i Vänern och Göta älv i slutet av seklet kan påverkas betydligt av det generellt varmare klimatet med mer extrema väderförhållanden som kraftig nederbörd eller torka.

Vattenfall styr i dag vattennivåerna i Vänern och Göta älv inom ramen för gällande miljötillstånd. Det sker genom att reglera dammluckorna i de fyra vattenkraftverken vid Vargön, Trollhättan respektive Lilla Edet. Vid utformningen av den färdiga slussanläggningen kommer vi att ta hänsyn till dessa förutsättningar oavsett val av alternativ. Slussar och dammvallar dimensioneras enligt branschens riktlinjer, RIDAS, och i dem vägs klimatförändringar in.

Överskottsmassorna kan användas i andra projekt, säljas eller läggas på en uppläggningsplats. Hur massorna transporteras från byggplatsen beror på vart de ska ta vägen. Om de ska fraktas av lastbil på väg används oftast befintliga gator och vägar, i kombination med tillfälliga byggvägar till den nya slussen och längs arbetsområdet. Ett möjligt alternativ till lastbil är sjötransporter, vilket kräver anslutning till en hamn och ett hamntillstånd. När vi utrett närmare vilka slutdestinationer som kan bli aktuella för överskottsmassorna kommer vi att veta mer om hur transporterna kan ske.

Slussar i Trollhätte kanal är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga de nya slussanläggningarna. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna och ansvarar därmed för driften av slussarna. Tillsammans nyttjar vi varandras olika kompetenser, Trafikverkets vana att driva och bygga infrastrukturprojekt och Sjöfartsverkets maritima kompetens.

Har du frågor om sjöfart eller om öppettider och avstängningar för Trollhätte kanal?

Vänd dig till Sjöfartsverket med din fråga. 

Här hittar du Sjöfartsverkets webbplats

Tidslinje

Så här ser processen framåt ut.

Vi undersöker olika alternativ för var de nya slussarna kan byggas och vilka konsekvenser de olika placeringarna får på sin omgivning.

Samrådsunderlaget görs tillgängligt och allmänheten kan framföra synpunkter.

De inkomna synpunkterna sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse.

Vi – Trafikverket och Sjöfartsverket – väljer ett alternativ för de nya slussarna som vi tror är genomförbart och som vi vill utreda vidare. Detta görs i ett ställningstagande.

Parallellt med miljödomsprocessen löper detaljplaneprocessen. Detaljplanen för den plats där vi ska bygga kan behöva ändras eftersom vi inte kan få miljödomstolstillstånd om detaljplanen säger att platsen ska användas till något annat, som en park eller bostäder. Det är kommunen som ansvarar för framtagandet av ny detaljplan och den processen genomförs i samråd med närboende och andra berörda innan den fastställs.

När vi är klara med utredningarna ansöker vi om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen som håller en huvudförhandling och prövar om vi kan få det tillstånd vi sökt. Det sker genom en dom som kan överklagas.

Domstolen kungör ansökan i olika tidningar och skickar ut information till myndigheter, kommuner och dem som betraktas som sakägare, oftast fastighetsägare i närheten av bygget. I detta skede går det att skicka in synpunkter skriftligen till domstolen.

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling – det görs alltid i så här stora mål. Vid dessa kan sakägare muntligen framföra synpunkter och ställa frågor till Trafikverket och Sjöfartsverket.

Efter huvudförhandlingen prövar mark- och miljödomstolen om vi får det tillstånd vi sökt. Det sker genom en dom som kan överklagas.

Slussarna börjar byggas.

De nya slussarna är färdiga och börjar användas. De befintliga slussarna tas ur drift.

För dig i branschen

I april håller vi marknadsdialog om transport och mottagning av bergmaterial från slussområdet i Trollhättan. 

Läs mer och anmäl dig här.

I mars håller vi marknadsdialog av mer allmän art om hela slussprojektet. Du kan läsa mer om det på länken nedan, observera dock att anmälningstiden har gått ut.

Läs mer här.

  • Marknadsdialoger inför kommande entreprenader planeras till första kvartalet 2024
  • Upphandlingar 2024–2026
  • Byggnation 2026–2032
  • Antalet entreprenader och entreprenadform är i dagsläget ej fastställt.

Till Trafikverkets planerade upphandlingar

Till Trafikverkets aktuella upphandlingar

I tidiga leverantörsdialoger i januari/februari 2023 diskuterade nio leverantörer projektet tillsammans med oss.

Klicka på länken här nedanför för att läsa vad som sades samt ta del av det bildspel som utgjorde utgångspunkten för diskussionerna. 

Läs mer om leverantörsdialogerna (pdf-fil, 4,3 MB)

Film: Vad händer om inget görs?

Utan nya slussar blir det ingen Vänersjöfart eller sjötrafik i Trollhätte kanal – varken handelssjöfart eller fritidssjöfart. I den här filmen förklarar Sjöfartsverkets infrastrukturdirektör Joel Smith varför.

Fler filmer om projektet