Logga in
Logga in

Västra Götaland Slussar i Trollhätte kanal

Dagens slussar är uttjänta 2030. Nya slussar uppfyller dagens behov och skapar förutsättningar för att i framtiden frakta mer gods sjövägen, vilket avlastar järnvägen och ger färre lastbilstransporter.

Vad?

Bygga nya slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.

Varför?

Säkra Vänersjöfartens framtid och göra det möjligt att utveckla den över tid.

Nuläge

I Trollhättan väntar ett nytt samråd. I Vänersborg och Lilla Edet undersöks de framtida slussområdena.

Om projektet

I Trollhättan blir det mellan 11 september och 15 oktober ett nytt samråd om placeringen av slussarna, där vi kommer att förorda ett alternativ. I Lilla Edet har vi nu bestämt mer exakt var den nya slussleden ska ligga och omkring årsskiftet väntar samråd om de konsekvenser slussbygget får för människa och natur. I Vänersborg undersöks natur, kultur, utformning och tekniska lösningar för att ta reda på var och hur vi kan bygga den nya slussleden.

Vad händer i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg?

Film: Varför sjöfart? Sjöfartssamordnaren och infrastrukturdirektören ger sin syn på saken

Varför är sjöfart något att satsa på inför framtiden? Och varför behövs det sjöfart just i Vänern? Det avhandlar Trafikverkets Björn Garberg och Sjöfartsverkets Joel Smith i den här filmen, liksom huruvida sjöfarten kan bidra till gröna transporter och varför nya slussar måste vara större än dagens – bland annat.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om projektet

Inriktningen är att de nya slussarna får måtten 125 x 18 meter så att fartyg med måtten 110 x 16,5 meter ska kunna trafikera dem i framtiden. Djupgåendet på fartygen blir oförändrat. I och med de nya slussarna skapar vi förutsättningar för att både större och fler båtar ska kunna trafikera Trollhätte kanal. För att kunna trafikera kanalen med större båtar än i dag krävs dock på sikt även andra åtgärder, som inte ingår i slussprojektet.

Målet är att kanalen ska kunna trafikeras under huvuddelen av byggtiden. I samband med kritiska arbeten kan kanalen behöva stängas under kortare perioder.

Byggandet av nya slussar kommer att generera överskottsmassor som behöver transporteras bort. Massorna kommer troligen att tillfälligt lagras nära byggplatsen innan de transporteras vidare till den slutliga uppläggningsplatsen – vart utreds i senare skeden. Platser för mellanlager, transportvägar och eventuella möjligheter att återanvända massorna inom projektet eller i närliggande projekt utreds också senare.

En plan för vad som kommer att hända med de gamla slussarna och slussområdena kommer att tas fram tillsammans med Sjöfartsverket och respektive kommun – Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet – under projekteringstiden.

Varför går det inte att renovera dagens slussar i stället för att bygga nya?

Dagens slussar har renoverats och förstärkts många gånger under de drygt hundra år de varit i bruk. Men nu är det inte längre tekniskt möjligt att renovera dem på ett sätt som ger långsiktig hållbarhet. Betongkonstruktionen har i stora delar urlakats över tid och går inte att förstärka så att slussarna uppnår dagens krav på hållfasthet och därmed kan fungera som de ska.

Att flytta fler godstransporter från väg och järnväg till sjöfart är en central del i den nationella godstransportstrategi som regeringen beslutade i juni 2018. Syftet är att utnyttja alla delar av transportsystemet, och genom ökad sjöfart avlasta inte minst järnvägsnätet.

Trafikverkets basprognos för 2040 om godstransporter visar att godsmängden till och från Vänern kan komma att uppgå till 3,9 miljoner ton per år, vilket skulle innebära en dryg fördubbling jämfört med dagens nivåer. En ökning till 2040 kan antingen ske inom de former som finns i dag (främst export och import inom traditionell basindustri som pappersindustri, skogsprodukter eller gruvnäring) och/eller genom att etablera nya transportupplägg. Det senare kan ske inom till exempel bränsletransporter eller containertransport.

För att åstadkomma en betydande ökning inom Vänersjöfarten krävs bland annat ett samarbete mellan näringsliv, kommuner och myndigheter för att gemensamt skapa förståelse för sjöfartens förutsättningar i stråket och hur en överflyttning till ökad sjöfart kan genomföras.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga de nya slussanläggningarna. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna och ansvarar därmed för driften av slussarna. Tillsammans nyttjar vi varandras olika kompetenser, Trafikverkets vana att driva och bygga infrastrukturprojekt och Sjöfartsverkets maritima kompetens.

Har du frågor om sjöfart eller om öppettider och avstängningar för Trollhätte kanal?

Vänd dig till Sjöfartsverket med din fråga. 

Här hittar du Sjöfartsverkets webbplats

Tidslinje

Så här ser processen framåt ut.

Vi undersöker olika alternativ för var de nya slussarna kan byggas och vilka konsekvenser de olika placeringarna får på sin omgivning.

Samrådsunderlaget görs tillgängligt och allmänheten kan framföra synpunkter.

De inkomna synpunkterna sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse.

Vi – Trafikverket och Sjöfartsverket – väljer ett alternativ för de nya slussarna som vi tror är genomförbart och som vi vill utreda vidare. Detta görs i ett ställningstagande.

Parallellt med miljödomsprocessen löper detaljplaneprocessen. Detaljplanen för den plats där vi ska bygga kan behöva ändras eftersom vi inte kan få miljödomstolstillstånd om detaljplanen säger att platsen ska användas till något annat, som en park eller bostäder. Det är kommunen som ansvarar för framtagandet av ny detaljplan och den processen genomförs i samråd med närboende och andra berörda innan den fastställs.

När vi är klara med utredningarna ansöker vi om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen som håller en huvudförhandling och prövar om vi kan få det tillstånd vi sökt. Det sker genom en dom som kan överklagas.

Domstolen kungör ansökan i olika tidningar och skickar ut information till myndigheter, kommuner och dem som betraktas som sakägare, oftast fastighetsägare i närheten av bygget. I detta skede går det att skicka in synpunkter skriftligen till domstolen.

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling – det görs alltid i så här stora mål. Vid dessa kan sakägare muntligen framföra synpunkter och ställa frågor till Trafikverket och Sjöfartsverket.

Efter huvudförhandlingen prövar mark- och miljödomstolen om vi får det tillstånd vi sökt. Det sker genom en dom som kan överklagas.

Slussarna börjar byggas.

De nya slussarna är färdiga och börjar användas. De befintliga slussarna tas ur drift.

Film: Varför nya slussar i Trollhätte kanal?

Fler filmer om projektet

För dig i branschen

Ta del av material och inspel från tidiga leverantörsdialoger

I de tidiga leverantörsdialogerna diskuterade nio leverantörer projektet tillsammans med oss.

Klicka på länken här nedanför för att läsa vad som sades samt ta del av det bildspel som utgjorde utgångspunkten för diskussionerna.  

Läs mer om leverantörsdialogerna

 

Tidplan för upphandlingar

  • Marknadsdialoger inför kommande entreprenader planeras till 2023.
  • Upphandlingar 2025–2026.
  • Byggnation 2026–2032.
  • Antalet entreprenader och entreprenadform är i dagsläget ej fastställt.

Till Trafikverkets planerade upphandlingar

Till Trafikverkets aktuella upphandlingar

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Stein Kleiven
Kommunikatör
Susanne Gebauer