Logga in
Logga in

Trollhättan

I Trollhättan pågår arbete på flera fronter med det norra alternativet.

Läs mer om hur vi jobbar med det norra alternativet här.

Vi undersöker marken

Under våren genomför vi en del markundersökningar i Trollhättan, mest på land men även ute i Göta älv. Undersökningarna gör vi för att mer i detalj ta reda på hur förutsättningarna ser ut där vi planerar att bygga de nya slussarna – finns det lera eller föroreningar och hur ser berget ut?

Vi undersöker framförallt området där vi planerar att bygga slussarna – alltså den norra sträckningen – men även områden som skulle kunna fungera som tillfälliga lagringsplatser för en del av de massor som vi kommer att behöva spränga bort när de nya slussarna börjar byggas.

Käpparna visar inte sträckningen

Vid undersökningarna placeras så kallade stakkäppar ut i området där proverna ska tas. Käpparna är en markering för undersökningarna och inte för var slussleden ska gå.

En del av undersökningarna handlar om att geotekniker tittar på jord och berg medan andra prover utförs med hjälp av en borrbandvagn, som trycker sig ner i marken för att ta upp jord- och bergprover. En borrbandvagn låter i sig ungefär som en åkgräsklippare och stör därmed inte särskilt mycket, men om den vid undersökningen stöter på berg kan ljudet bli relativt starkt. Proverna tas under dagtid på vardagar. 

Låt stakkäpparna stå

Det händer att stakkäpparna flyttas under natten, vilket medför risker för dem som ska ta proverna.

Läs mer här.

Få reda på mer om alternativ Nord

Här är en karta som visar den ungefärliga sträckningen för alternativet.

Korta fakta om alternativ Nord

 • Cirka 2,3 kilometer långt.
 • Går mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet. Ansluter till befintlig farled vid Olidebron i öster och ute i Göta älv i väster.
 • Breddas från Olidebron upp till Klaffbron.
 • Fartygen kan mötas i Göta älv och det planeras en ny mötesplats öster om slusstrappan.
 • 1 miljon m3 jord och berg måste grävas bort, vilket motsvarar ungefär 42 Edsborgsplaner fyllda sex meter upp, eller 2,5 fyllda Globen.
 • Byggtid omkring fem år.
 • Sjöfarten måste stängas av under kortare perioder vid arbeten med Bergkanalen. Omkring fem bostäder behöver lösas in.  
 • Går genom naturreservatet Älvrummet och påverkar områden med höga naturvärden.
 • Påverkar riksintresset för kulturmiljö i området intill Västergärdet, som är ett enskilt byggnadsminne, samt i den norra delen av Bergkanalen, som är en del av det statliga byggnadsminnet.
 • Alternativ Nord ger cirka 25 % lägre klimatbelastning och cirka 30 % lägre energianvändning under byggtiden jämfört med alternativ Syd.
 • Kostnad cirka 3 miljarder kronor.

Hur kan det komma att se ut?

Här nedanför kan du se två visionsbilder där tanken är att du ska få en känsla av hur det skulle kunna se ut med de nya slussarna i alternativ Nord. Tänk på att det handlar om visioner och inte exakta bilder av hur det skulle bli i verkligheten.

Ta dig en virtuell tur i alternativ Nord

Via länken kan du se dig omkring i området för alternativ Nord från tre olika punkter i 360 grader. Kom ihåg att det även här handlar om visioner och inte exakta bilder av hur det skulle bli i verkligheten.

Här finns VR-miljön

Läs och ladda ner dokument

Vanliga frågor och svar 

Här hittar du svar på många av de vanligaste frågorna om slussarna i Trollhättan.

I båda dessa leder finns 90-gradiga svängar som är omöjliga för dagens fartyg att navigera genom. De äldre slussarna utgör också statligt byggnadsminne, vilket skulle behöva upphävas för att kunna bygga här. Om man bygger om de gamla lederna försvinner möjligheten att beskåda flera generationer slussar samtidigt i Trollhättans kanal- och slussområde.

När de nya slussarna tagits i drift, oavsett placering, så kommer de befintliga slussarna stängas och säkras mot framtida dammbrott och rasrisker.

Alternativ Nords placering en bit ifrån området vid Åkers sjö bedöms ge möjligheter att utveckla och stärka det befintliga slussområdet som kulturhistoriskt besöksmål och skapa ytterligare värden för invånarna i Trollhättan.

Alternativ Nord berör naturreservatet vid Älvrummet. Reservatsbesluten säger att dispens kan ges för utvidgning och utveckling av befintlig slussled eller anläggande av ny slussled. Oftast kompenseras dock naturintrång och Trafikverket utreder möjligheten att skydda eller återskapa naturvärden på annan plats.

Den nya slussleden kommer att korsa Kärlekens stig. Vi bygger en passage förbi den nya slussen så att man fortsatt kan promenera utmed Kärlekens stig och på vägen passera den nya nedre slussen.

Allmänheten kommer att kunna korsa den nya slussleden både i dess nedre del mot Göta älv (Kärlekens stig) och i dess övre del mot Bergkanalen.

Utmed slussarna kommer allmänheten att kunna beskåda verksamheten från utsiktspunkter uppe på intilliggande berg.

Säkerhetsbestämmelserna kring hur man får bygga är hårdare i dag jämfört med för hundra år sedan, vilket gör att man inte kommer att kunna vandra utmed hela slussleden på ett nära avstånd. Man kommer inte att kunna komma lika nära fartygen som i dagens farled.

Senast Bergkanalen byggdes ut var på 1970-talet och sedan dess har storleken på fartygen ökat successivt och kanalen har nu nått sin maxkapacitet. För att säkerställa framkomligheten och öka säkerheten måste Bergkanalen, oavsett placering av slussleden, breddas/rätas ut, fast i olika omfattning. För alternativ Nord sker breddningen på sträckan mellan Olidebron och Klaffbron. Bergkanalen är i stora drag mellan 28 och 30 meter bred och vi pratar om att bredda med någonstans mellan fem och tio meter på specifika ställen. Exakt var breddningarna kommer att ske får vi återkomma till när vi gått in i det mer i detalj. Gångstråken utmed Bergkanalen är viktiga för Trollhättan och i färdigskedet ska Trollhätteborna kunna fortsätta promenera där.

Här kan du se en visionsbild som visar breddningen av Bergkanalen. Tänk på att det handlar om en vision och inte en exakt bild av hur det skulle bli i verkligheten.

Bergkanalen, vy mot Klaffbron.

För alternativ Nord bedöms byggtiden för slussleden bli cirka 5 år. Dessutom kommer förberedande arbeten att göras, till exempel ny bro över Bergkanalen. När nya slussar tagits i drift kommer de befintliga slussarna stängas och säkras mot framtida dammbrott och rasrisker.

Har du en övrig fråga om projektet?