Logga in
Logga in

Trollhättan

Samrådet i Trollhättan är avslutat och nu ställs synpunkterna samman i en samrådsredogörelse.

När den är färdig publiceras den på vår dokumentsida. Där hittar du också samrådsunderlaget med lokaliseringsutredningen i sin helhet samt övriga samrådsdokument.

Läs och ladda ner dokument

Nu under våren genomför vi en utredning om att bygga i befintlig sträckning.

Här kan du läsa mer om utredningen.

Frågor och svar

Det exakta läget för slussleden inom den aktuella korridoren är inte bestämt. Mer utförliga undersökningar och utredningar kommer nu att tas fram som visar hur stort bygget kommer att bli och vilken mark och vilka fastigheter som berörs. Vår ambition är att så få fastigheter som möjligt ska beröras.

Vi bedömer för alternativ Norr 1–3 fastigheter och för alternativ Syd 25–35 fastigheter. Övriga fastigheter som kan komma att beröras i alternativ Syd ägs i huvudsak av Sjöfartsverket.

När den framtida lokaliseringen är beslutad kommer vi att ta kontakt och ha en dialog med alla som blir direkt berörda av projektet.

Trafikverket och Sjöfartsverket har studerat vad som behöver göras i Trollhätte kanal för att upprätthålla Vänersjöfarten i en så kallad åtgärdsvalsstudie. Studien fokuserade inte på var den nya slussleden skulle placeras utan hade till syfte att bestämma om nya slussar skulle byggas i Trollhätte kanal eller om Vänersjöfarten skulle läggas ner.

Beslutet blev att Vänersjöfarten ska vara kvar. Eftersom den gamla slussleden inte går att rusta upp ska därmed nya slussar byggas.

I samband med åtgärdsvalsstudien gjordes en utredning kring ett tänkbart sträckningsalternativ genom Skoftebyn. Det alternativet måste emellertid värderas, konsekvensbeskrivas och jämföras med andra tänkbara sträckningar enligt den lagstiftning vi har – miljöbalken slår fast att alla lokaliseringsalternativ ska konsekvensbeskrivas innan vi går in i tillstånds- och byggprocesser.

Flera sträckningar från början

I lokaliseringsutredningen utreds för- och nackdelar med alla tänkbara alternativ. Vi tittar brett för att hitta den sträckning som blir bäst utifrån en mängd parametrar: påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, teknik och byggbarhet och nautiska delar. I tidiga skeden tittade vi på flera möjliga sträckningar mellan Olidan och Nyckelberget. Under arbetets gång har vissa valts bort. Bland annat när simuleringar visat att det inte går att köra fartyg i en viss sträckning.

Kvar finns två möjliga sträckningar – norra och södra alternativet – inom vilka nya slussar kan byggas. Sträckningen i Skoftebyn – södra alternativet – är annorlunda mot vad som tidigare presenterats. Detta då vi nu befinner oss i ett annat skede i planeringen där vi har mer kunskap och en bättre förståelse för de förutsättningar som råder för varje alternativ.

Vi vet exempelvis mer om bergets egenskaper och att dess kvalitet är sämre än vad man tidigare bedömt. Berget är påverkat av sprängningar från tidigare arbeten och vi har större kunskap om de bergtippar som finns i området där man dumpat massor från äldre slussbyggen. Närheten till befintlig slussanläggning och dess skick påverkar området och sträckningen för den nya slussen. Simuleringar i fartygssimulatorn visar att det behövs betydligt mer plats för att framföra fartygen i den sträckningen. Sammantaget bedöms därför behovet av mark vara större än vid tidigare studier vilket i sin tur innebär att fler fastigheter påverkas.

Har du en fråga om projektet?