Logga in
Logga in

Vänersborg

Just nu pågår undersökningar av området inför slussbygget.

Var och hur blir det bäst att bygga den nya slussleden? Vi tittar nu över själva slussutformningen för att försöka hitta en lösning som tar så lite mark som möjligt i anspråk. Vi har också genomfört markprover för att komma underfund med skredrisker och stabilitetsutmaningar och fortsätter titta på natur- och kulturvärden.

Frågor och svar

I alternativet öster om nuvarande sluss, på Restad-sidan, behöver inga privatägda tomter lösas in och fornlämningen Bommens sluss och den äldre kanalen kan bevaras. Det blir lättare för fartyg att ta sig fram här jämfört med det västra alternativet och de temporära vägarna till det allmänna vägnätet blir korta vilket underlättar för de transporter till och från bygget som måste ske på väg.

Det exakta läget för slussleden är inte bestämt. Mer utförliga undersökningar och utredningar kommer nu att tas fram som visar hur stort bygget kommer att bli och vilken mark och vilka fastigheter som berörs. Vår ambition är att så få fastigheter som möjligt ska beröras.

I Vänersborg bedömer vi för det östra alternativet att inte någon fastighet behöver lösas in.

När den framtida lokaliseringen är beslutad kommer vi att ta kontakt och ha en dialog med dem som blir direkt berörda av projektet.

Har du en fråga om projektet?