Logga in
Logga in

Lilla Edet

Det västra alternativet är valt och det pågår undersökningar av området inför slussbygget.

Var på Ström-sidan blir det bäst att bygga den nya slussleden? Nu undersöker vi natur, kultur, mark och vatten parallellt med utformning och tekniska lösningar för att ta reda på det.

Läs och ladda ner dokument

Frågor och svar

Väster om dagens sluss, på Ström-sidan, finns gott om utrymme för arbetsytor och tillgängligheten till området är bra. Vi behöver inte bygga någon ny bro då den befintliga kan behållas och därmed säkras tillgängligheten för gående och cyklister. På Inlandsön finns idag en fornlämning under marken i form av en gammal sluss och denna kan bevaras.

Det exakta läget för slussleden är inte bestämt. Mer utförliga undersökningar och utredningar kommer nu att tas fram som visar hur stort bygget kommer att bli och vilken mark och vilka fastigheter som berörs. Vår ambition är att så få fastigheter som möjligt ska beröras.

I Lilla Edet behöver skredrisker och skredsäkring utredas mer innan vi kan säga om några fastigheter kommer att behöva lösas in och i så fall hur många. Det arbetet görs tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI, och kommunen. Det finns risk för att fastigheter kan behöva lösas in.

När den framtida lokaliseringen är beslutad kommer vi att ta kontakt och ha en dialog med alla som blir direkt berörda av projektet.

Har du en fråga om projektet?