Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Sammanfattning av tidiga leverantörsdialoger

Projektet bjöd in till tidiga dialoger via hemsida och inköpstidplan. Dialogerna hölls januari/februari i våra lokaler på Lilla Marieholmsgatan i Göteborg. Nio leverantörer deltog i dialogerna som var 1,5 timme vardera.

Under dialogerna presenterades ett bildspel innehållande information om varför nya slussar ska byggas, pågående arbeten i lokaliseringen och projekteringen samt andra viktiga förutsättningar. Klicka på länken här nedanför för att ta del av bildspelet.

Leverantörsdialog 2023 (pdf-fil, 4 MB)

Fokus för dialogerna var följande diskussionsämnen kopplat till kommande entreprenader som omnämndes i inbjudan:

 • Risker och osäkerheter
 • Ansvarsfördelning
 • Entreprenaduppdelning

Sammanfattande synpunkter från leverantörsdialogerna

 • Deltagande leverantörer framförde att de anser att slussprojektet Trollhätte kanal är ett väldigt spännande och intressant projekt. Det anses ha stor potential att bidra till utveckling av medarbetare.
 • Eftersom projektet är både stort och komplext är det av vikt att information om upphandling och entreprenaduppdelning sker i mycket god tid från Trafikverkets sida.
 • Dialog överlag uppmuntrades från leverantörerna, såväl före som under upphandling. Att ha tidiga dialoger, som innevarande, sågs som något positivt.
 • Majoriteten av leverantörerna ansåg att det var klokt att dela upp projektet i minst tre entreprenader – en för varje ort. Däremot fanns olika åsikter om huruvida det vore gynnsamt med fler entreprenader än tre, och hur/vad de skulle omfatta. De flesta leverantörer såg dock positivt på entreprenader med förberedande arbeten. Även entreprenader på projektets avslutande dammsäkringar kan vara bra att lägga separat. Detta eftersom de ligger så långt fram i tiden jämfört med när övriga entreprenader startar att det är svårt att kalkylera dem.
 • Majoriteten av leverantörerna förespråkade någon typ av samverkansentreprenad, åtminstone för någon av de tre orterna. Det poängterades dock att det i så fall är viktigt att inte fastna för länge i "Fas 0-" eller "Fas 1"-perioden då leverantörerna är entreprenadfirmor och inte konsultfirmor. Det kan också vara värt att titta på möjligheten att inom samverkan lyfta ur och prissätta ett paket i taget, så att inte ett riktpris skapas för helheten. Det blir lättare att komma överens och komma framåt på det sättet. Ett alternativ till samverkansentreprenader kan också vara en modell där vissa större risker/osäkerheter lyfts ut ur kontraktet och hanteras separat.
 • Åsikterna gick isär kring huruvida totalentreprenad eller utförandeentreprenad var det bästa för de olika orterna.
 • Överlag lyftes fram att det är mycket viktigt med en tillräcklig byggtid för att projektet ska bli intressant att lämna anbud på.
 • Masshantering är en stor utmaning som behöver hanteras. De flesta leverantörer önskade att Trafikverket hanterade mottagning av massorna.