Logga in
Logga in

Västra Götaland Deletapp Centralen

I norr ansluter Västlänken till spåren i Olskroken vid E6 och sträcker sig vidare mot Centralstationen och bort till Lilla Bommen. Här hittar du information om vad som händer i området.

Vad?

Västlänkens deletapp Centralen är 1 800 meter lång och ansluter i norr till spåren i Olskroken vid E6, och sträcker sig därefter vidare mot Centralstationen och till Lilla Bommen.

Varför?

Västlänken underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Nuläge

Just nu pågår byggnationen av Västlänkens deletapp Centralen på flera platser i centrala Göteborg, så som runt Nordstan och vid Gullberget.

Om projektet

Från bron öster om E6 sträcker sig Västlänken deletapp Centralen genom Gullberget och slutar vid Lilla Bommen. Västlänkens nya station Centralen byggs norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson Terminalen. Förutom den del av Västlänken som skär genom Gullberget består marken längs denna sträcka av jord och lera. Här bygger vi Västlänken i ett öppet schakt, vilket innebär att vi gräver oss ned i marken uppifrån och gjuter tunneldelen i det öppna schaktet. När tunneln är färdiggjuten täcks den sedan över och marken återställs. Tunneldelen med station Centralen byggs i etapper för att minska påverkan på trafiken i området.

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex till sju år längs hela sträckan, men störningarna lokalt är kortare. Arbetet vid schakten består av många olika moment och  pågår i stort sett helt dolt bakom avskärmningar. Det bullrar när vi slår spont och pålar vilket vi gör under tre till sex månader per delsträcka.

Nyheter

Tidslinje

Tidslinje för deletapp Centralen, Västlänken

Byggnationen i deletapp Centralen startade 2018. Uppdraget är att leverera hela tunneln och de tre stationerna Haga, Korsvägen och Centralen 2026. Tidigare planerades det för att eventuellt kunna öppna delar av station Centralen för att förstärka den nuvarande säckstationen, men då detaljplanen för Olskroken dröjde försköts produktionstiden i deletapp Centralen något och den aktuella tidplanen är att station Centralen öppnar i sin helhet 2026 när Västlänken invigs.

Mellan åren 2024–2026 arbetar vi med installationsarbeten och återställning. Vi installerar bland annat bana, el, signal- och telesystem i tunneln och stationen. Då färdigställer vi stationsrummet och stationsuppgångarna samt utför installationsarbeten i tunneln.

Delar av Västlänken öppnar 2026 då Station Centralen öppnas som en säckstation med fyra spår där tågen kan vända.

Tidsprognosen för när hela Västlänken kan öppna för genomgående trafik via Station Haga och Station Korsvägen ska uppdateras och utreds under hösten 2023.

Vad är det som ska byggas?

Mellan E6 och Lilla Bommen bygger vi cirka 1,8 kilometer av Västlänken. Förutom tågtunneln bygger vi en underjordisk station norr om Göteborgs centralstation. Arbete innebär till exempel betonggjutningar i öppna schakt.

Mellan en bro över E6 och Gullberget kommer vi att bygga Västlänken i ett betongtråg, och en kort betongtunnel, som sedan övergår i en bergtunnel genom Gullberget under Skansen Lejonet. Genom Gullberget har vi borrat och sprängat fram en tunnel från den östra sidan av berget. Kring tunnelmynningen på den östra sidan av Gullberget byggs en kort betongtunnel och ovanpå den en gång- och cykelväg.

Skansen Lejonet är ett riksintresse för kulturmiljö vilket gör att vi ställt höga krav för att undvika påverkan på byggnaden. Vi har anpassat sprängningsarbetet för att minska skadliga vibrationer. 

Tidsåtgången för att bygga tunneln väster om Gullberget samt tråget öster om berget beräknar vi till tre till fyra år. Efter passagen genom Gullberget byggs Västlänken i betongtunnel mot station Centralen. Två serviceschakt anläggs mellan Gullberget och station Centralen.

Den nya stationen Centralen kommer vi att bygga norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen. Station Centralen blir en fyrspårsstation med två perronger och tre uppgångar. Uppgångarna anläggs vid Gullbergsvass, där nuvarande Nils Ericson-terminalen är placerad samt Hisingsbrons bron. Uppgångarna är lokaliserade utifrån befintliga och planerade knutpunkter för bland annat kollektivtrafiken.

Sporthallen Volviahallen som ligger på Bergslagsgatan behövdes tas ned för att vi skulle kunna bygga Västlänken. Vi har även tillfälligt behövt demontera norra delen av Nils Ericson-terminalen. Efter bygget återuppbyggs terminalen ovan mark.

Arbetet med schakt och betong för station Centralen beräknas pågå under cirka sex till sju år.

Trafik under byggtid

Under bygget av Västlänken kommer trafiken att påverkas. Här kan du läsa mer om hur trafiken kommer att bli påverkad i deletapp Centralen.

Centralstationen och Nordstan

Just nu pågår arbetet med att bygga Västlänkens huvudtunnel, vilket påverkar trafiken runt Centralstationen och Nordstan. Aktuell trafikinformation hittar du via Trafik Göteborg.

 

Byggtrafiken kommer vi att leda ut på de stora lederna så fort som möjligt, där de blandas med övrig trafik.

Vi samarbetar och samordnar oss med projekten E45, Lilla Bommen-Marieholm och Hisingsbron som också pågår i området. Vi tar fram detaljerade beskrivningar av trafiken under byggtid i samverkan med de andra projekten.