Logga in
Logga in

Västra Götaland Deletapp Centralen

I norr kommer Västlänken att ansluta till spåren i Olskroken vid E6 och därefter sträcka sig vidare mot Centralstationen och bort till Lilla Bommen. Här hittar du information om vad som händer i området.

Vad?

Västlänkens deletapp Centralen är 1 800 meter lång och ansluter i norr till spåren i Olskroken vid E6, och sträcker sig därefter vidare mot Centralstationen och till Lilla Bommen.

Varför?

Västlänken underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Nuläge

Just nu pågår byggnationen av Västlänkens deletapp Centralen på flera platser i centrala Göteborg, så som runt Nordstan och vid Gullberget.

Om projektet

Från bron öster om E6 sträcker sig Västlänken genom Gullberget och slutar vid Lilla Bommen. Västlänkens nya station Centralen byggs norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen. Förutom den del av Västlänken som skär genom Gullberget består marken längs denna sträcka av jord och lera. Här kommer vi behöva bygga Västlänken i ett öppet schakt, vilket innebär att vi gräver oss ned i marken uppifrån. Vi bygger sedan tunneldelen i betong, som sen kommer att täckas över.

Tunneldelen med station Centralen kommer att byggas i etapper för att minska påverkan på trafiken i området.

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex till sju år längs hela sträckan, men störningarna lokalt är kortare. Arbetet vid schakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. Det bullrar när vi slår spont och pålar vilket vi kommer göra under tre till sex månader per delsträcka.

Nyheter

Tidslinje

Tidslinje för deletapp Centralen, Västlänken

Byggnationen i deletapp Centralen startade 2018. Uppdraget är att leverera hela tunneln och de tre stationerna Haga, Korsvägen och Centralen 2026. Tidigare planerades det för att eventuellt kunna öppna delar av station Centralen för att förstärka den nuvarande säckstationen, men då detaljplanen för Olskroken dröjde försköts produktionstiden i deletapp Centralen något och den aktuella tidplanen är att station Centralen öppnar i sin helhet 2026 när Västlänken invigs.

Mellan åren 2024–2026 arbetar vi med installationsarbeten och återställning. Vi installerar bland annat bana, el, signal- och telesystem i tunneln och stationen. Då färdigställer vi stationsrummet och stationsuppgångarna samt utför installationsarbeten i tunneln.

År 2026 börjar tågen gå i Västlänken.

Vad är det som ska byggas?

Mellan E6 och Lilla Bommen bygger vi cirka 1,8 kilometer av Västlänken. Förutom tågtunneln bygger vi en underjordisk station norr om Göteborgs centralstation. Arbete innebär till exempel betonggjutningar i öppna schakt.

Mellan en bro över E6 och Gullberget kommer vi att bygga Västlänken i ett betongtråg, och en kort betongtunnel, som sedan övergår i en bergtunnel genom Gullberget under Skansen Lejonet. Genom Gullberget ska vi borra och spränga fram en tunnel från den östra sidan av berget. Kring tunnelmynningen på den östra sidan av Gullberget byggs en kort betongtunnel och ovanpå den en gång- och cykelväg.

Skansen Lejonet är ett riksintresse för kulturmiljö vilket gör att vi ställer höga krav för att undvika påverkan på byggnaden. Vi kommer att anpassa sprängningsarbetet för att minska skadliga vibrationer. Bygget av bergtunneln genom Gullberget tar cirka ett år.

Tidsåtgången för att bygga tunneln väster om Gullberget samt tråget öster om berget beräknar vi till tre till fyra år. Efter passagen genom Gullberget ska vi bygga Västlänken i betongtunnel mot station Centralen. Två serviceschakt anläggs mellan Gullberget och station Centralen.

Den nya stationen Centralen kommer vi att bygga norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen. Station Centralen blir en fyrspårsstation med två perronger och tre uppgångar. Uppgångarna anläggs vid Gullbergsvass, där nuvarande Nils Ericson-terminalen är placerad samt där dagens Göta Älvbro ligger. Uppgångarna är lokaliserade utifrån befintliga och planerade knutpunkter för bland annat kollektivtrafiken.

Sporthallen Volviahallen som ligger på Bergslagsgatan kommer att behövas ta ned för att vi ska kunna bygga Västlänken. Vi kommer även tillfälligt att behöva demontera norra delen av Nils Ericson-terminalen. Efter bygget återuppbyggs terminalen ovan mark.

Arbetet med schakt och betong för station Centralen beräknas pågå under cirka sex till sju år.

Trafik under byggtid

Under bygget av Västlänken kommer trafiken att påverkas. Här kan du läsa mer om hur trafiken kommer att bli påverkad i deletapp Centralen.

Centralstationen och Nordstan

Just nu pågår arbetet med att bygga Västlänkens huvudtunnel, vilket påverkar trafiken runt Centralstationen och Nordstan.

Från och med september har Nils Ericsonsgatan stängts för genomfartstrafik. Vi anlägger en ny lastgata in till Nordstans källare, eftersom nuvarande lastgata ligger i det tänkta läget för Västlänkens huvudtunnel. Det innebär att in- och utfarterna ur Nordstans parkeringshus påverkas i olika faser.

Under sommaren 2022 kommer en ny tillfällig, men relativt långvarig, infartsväg till Nordstans parkeringshus från söder att öppna. Den kommer att gå från Stadstjänaregatan, via en ny gata som byggs intill Nils Ericsonsterminalen och över spårvagnsspåren på Hisingsbro-rampen, till Spannmålsgatan.

Utfarten från parkeringshuset kommer att gå från bottenplan på Kanaltorgsgatan och ut via Kanaltorget. Denna lösning kommer att ligga där under hela byggtiden, innan den läggs i permanent läge enligt ny detaljplan.

Kruthusgatan

Från och med fredag den 28 januari stängs delar av Kruthusgatan. All trafik hänvisas istället till Gullbergsvassgatan, via en ny gata över Västlänkens arbetsområde. Detta gäller fram till efter sommaren 2022. 

E6

Från och med april 2022 blir det stökigt i Göteborgstrafiken. Helgen den 22 till 25 april stängs E6. Då ska en tågbro rivas, samtidigt som renoveringen av Tingstadstunneln inleds. Undvik trafiken om du kan och räkna med långa restider.

Efter stängningshelgen (22-25 april) kommer det i huvudsak vara tre körfält öppna i båda riktningarna genom arbetsområdet mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Detta gäller samtliga vardagar samt de flesta helger.

Vissa arbetsmoment kräver ett större arbetsområde, så som spontning och pålning för brostöden och, lite längre fram, gjutning av själva bron. Det innebär att vi under ett antal helger under brobyggnationen kommer att behöva minska framkomligheten på E6 som går genom arbetsområdet ytterligare.

Under dessa helger kommer framkomligheten att begränsas till 2 körfält i varje riktning (ibland gäller 2 körfält i en riktning och 3 i den andra). Vi kommer periodvis att stänga av körfält under helg, alltså ett antal helger i sträck. Dessa helger kan man som trafikant vänta sig längre restider genom arbetsområdet.

Den första perioden av helgarbeten inleds direkt efter stängningshelgen 22-25 april. Alltså mellan vecka 17 och vecka 22, med undantag för vecka 20 som är helgen för Göteborgsvarvet. Nästa period för helgarbeten sker i under juli/augusti. 

Läs mer om vilka helger som berörs här

Byggtrafiken kommer vi att leda ut på de stora lederna så fort som möjligt, där de blandas med övrig trafik.

Vi samarbetar och samordnar oss med projekten E45, Lilla Bommen-Marieholm och Hisingsbron som också pågår i området. Vi tar fram detaljerade beskrivningar av trafiken under byggtid i samverkan med de andra projekten.

 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa