Logga in
Logga in

Västra Götaland Deletapp Haga

Från Kvarnberget sträcker sig Västlänken vidare via Stora Hamnkanalen, Haga, Landala torg och vidare mot Korsvägen. Här hittar du information om vad som händer i området.

Vad?

Deletapp Haga omfattar 1 700 meter tunnel varav 250 meter betongtunnel i jord och lera samt en ny underjordisk station i Haga.

Varför?

Västlänken underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Nuläge

Sedan februari 2023 utför Veidekke skyddsarbeten i Västlänkens etapp Haga. Framöver delas etappen upp i fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad.

Om projektet

Den här delen av Västlänken sträcker sig från Stora Hamnkanalen, via Haga och ansluter i syd till deletapp Korsvägen vid Landala torg. Vid Haga bygger vi en underjordisk station med plattformar och tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket samt en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata, ett mellanplan i norr med plats ett cykelgarage samt ett mellanplan i söder som mynnar i Handelshögskolan.

Stora delar av sträckan bygger vi en tunnel i berg. Kortare avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, som innebär att vi gräver i ett öppet schakt. Tunneldelarna i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. 

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex år på olika platser längs hela sträckan. Lokalt blir därför de flesta störningarna kortare. Arbetet vid jordschakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. I vissa plank kommer dock tittfönster att öppnas för allmänheten. Berguttaget för själva stationsrummet, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år. Där vi bygger spårtunneln i berg går arbetet fortare fram och kommer att märkas av i ungefär två månader per fastighet, från att vi närmar oss tills vi passerat då störningarna minskar gradvis. 

Nyheter

Vad är det vi ska bygga?

Mellan Stora Hamnkanalen och Landala bygger vi cirka 2 kilometer av Västlänken. Förutom tågtunneln bygger vi en underjordisk station. Arbetet innebär omfattande bergssprängningar och betongarbeten i öppna schakt.

Delprojekt Otterhällan består av en bergtunneldel som omfattar en sträcka på ungefär 500 meter samt av en dubbelspårstunnel och två servicetunnlar i berg.

I norr gränsar den till entreprenad Stora Hamnkanalen som består av en betongtunnel under Stora Hamnkanalen och bergpåslaget under Residenset. I söder gränsar den till entreprenad Rosenlund som är den del av Haga station som är belägen i leran mellan Skattehuset och Haga kyrkan.

Genom delprojektet kommer Västlänken att passera ett antal underjordiska konstruktioner, till exempel Götatunneln, garage och skyddsrum samt anlägga två betongbroar.

Under Skattehuset vid Rosenlundsplatsen övergår bergtunneln till betongtunnel. För att vi ska kunna utföra vårt arbete här behöver huset avväxlas permanent. När alla arbeten är klara under byggnaden får Skattehuset en ny grundläggning på Västlänkens betongtunneltak. 

Jordschaktet för station Haga grävs i etapper och sträcker sig cirka 240 meter från Rosenlundsgatan över Rosenlundskanalen och slutar där tunneln återigen går in i berg, strax norr om Hagakyrkan. För att möjliggöra vattengenomströmning och båttrafik i kanalen bygger vi en passage under tiden på schaktarbeten pågår. Rosenlundsbron monterades ned i maj 2019 och ersattes med en tillfällig gång- och cykelbro öster om den befintliga bron.  Rosenlundsbron kommer att återmonteras i slutet av perioden.

Under Haga kyrkoplan bygger vi en underjordisk station med två plattformar och fyra spår, två mellanplan samt tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket och en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata.
Under plattformarna finns teknikutrymmen för bland annat brandgasfläktar som ansluter till ett ventilationsschakt för brandgasevakuering strax öster om Hagakyrkan.

Där Västlänken ansluter till mot Korsvägen går tunneln i berg och består av station Hagas södra del, en spårtunnel samt en parallell räddnings- och servicetunnel. Mellan spårtunnel och räddnings- och servicetunnel anläggs räddningsslussar. På sträckan finns också två ventilationsschakt, vid Föreningsgatan och Fogelbergsparken, och en anslutning till en servicetunnel som mynnar ut vid Linnéplatsen. I byggskedet tar vi ut bergmassor den här vägen.

 

Tidslinje

Tidslinje för deletapp Haga, Västlänken.

Byggnationen startade upp 2018.

Den 24 januari 2023 hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga. En skyddsentreprenad bedöms vara på plats inom 1-2 månader, under den tiden sker viktiga arbeten i Trafikverkets regi.

Under 2024 beräknas en ny entreprenör för deletappen vara på plats för att färdigställa deletapp Haga. 

Delar av Västlänken öppnar 2026 då Station Centralen öppnas som en säckstation med fyra spår där tågen kan vända.

Tidsprognosen för när hela Västlänken kan öppna för genomgående trafik via Station Haga och Station Korsvägen ska uppdateras och utreds under hösten 2023.

Trafik under byggtiden

Påverkan på trafiken i området kommer att bli som störst där station Haga ska byggas. Här nedan kan du läsa om de planerade trafiklösningarna.

Schaktarbetet för station Haga inleds vid Rosenlundsgatan, fortsätter vidare över kanalen och slutar där tunneln går in i berg, under Hagakyrkan. Schaktet gräver vi i etapper i takt med att trafiklösningarna kommer på plats.

Våren 2019 monterades Rosenlundsbron ned och har ersatts med en tillfällig gång- och cykelbro. Den tillfälliga gång- och cykelbron ligger kvar fram tills Rosenlundsbron återuppförs med bredare gångbanor och cykelfartsgata.

Vi ska bygga en bro intill Skattehuset, över det blivande schaktet vid Rosenlundsgatan och våra schaktarbeten här inleds inte förrän den är på plats. Under byggnationen flyttar vi trafiken något i sidled, mot kanalen till. Trafiken flyttas tillbaka till sitt ursprungliga läge när bron är på plats. Bron blir lika bred som befintlig väg och när tunneltaket till station Haga är byggt, ersätts den med en ny gata.

Schaktet för station Haga gräver vi i etapper i takt med att trafiklösningarna kommer på plats. Infarterna till Haga från Södra Allégatan och Sprängkullsgatan påverkas inte av våra schakt- och anläggningsarbeten. Vi bygger tillfälliga vägar för fotgängare, cyklister, bil- och kollektivtrafiken över den del av schaktet som ska grävas genom Alléstråket. Vägarna kan vi i stort sett bygga utan att påverka den genomgående trafiken.

Den 1 oktober 2020 stängdes möjligheten att köra mellan Sprängkullsgatan och Allén av och vi etablerade vårt arbetsområde vid Haga Kyrkoplan. I juni 2023 öppnade vi upp ett norrgående körfält i Sprängkullsgatan för bil- och busstrafik. Även gångtrafikanter kan gå via Sprängkullsgatan men cyklister leds om via Husargatan och Haga Östergata.

Att vi har öppnat upp ett norrgående körfält i Sprängkullsgatan innebär att den tillfälliga busshållplatsen på Lilla Bergsgatan har utgått och flyttats tillbaka till ordinarie hållplats vid Pilgatan. Biltrafiken mot Vasastan hänvisas dock fortsättnings via Lilla Bergsgatan.

Trafiken på Haga Kyrkogata kommer fortsatt vara norrgående i riktning från Vasagatan och utfarten till Parkgatan via Smyrnaplan hålls öppen. Likaså är Vasagatan framför Handelshögskolan fortsatt enbart öppen för trafik på den norra delen, där trafiken kommer att gå i båda riktningarna.

Det är vår målsättning att de cykelstråk som går igenom här idag ska upprätthållas och ha en god standard även under byggnationen. Under hela byggtiden kommer det att vara möjligt att gå och cykla i Haga och vidare mot Rosenlund.

Akademiska Hus ska uppföra en ny byggnad för Göteborgs universitet vid hörnet Vasagatan och Haga Kyrkogata. I bottenvåningen byggs också en entré till station Haga. Akademiska hus påbörjar rivningsarbetet av den nuvarande byggnaden januari 2020.

Sommaren 2020 inleddes schaktning och pålning för nedgången till station Haga. Från den 1 oktober 2020 är Vasagatan, framför Handelshögskolan, enbart öppen för biltrafik på den norra delen och trafiken ska gå i båda riktningarna. Byggnationen vid Handelshögskolan kommer att medföra en ökad mängd byggtrafik på den södra delen av Vasagatan och sedan norrut på Karl Gustavsgatan.

Buss- och spårvägstrafiken berörs bara marginellt av arbetet vid Handelshögskolan.

Våren 2018 började vi förbereda för byggnationen av servicetunnel Haga. Infarten till servicetunneln ligger i berget mellan Psykologiska institutionen och Haraldsgatan 5. Härifrån sträcker sig tunneln cirka 900 meter nordost för att ansluta till Västlänkens spårtunnel i höjd med Viktoriagatan/Malmstensgatan.

Tillgängligheten i området kring Linnéplatsen, Psykologiska institutionen och Haraldsgatan 5, ska upprätthållas under byggtiden. Dock kommer framkomligheten att påverkas under kortare tidsintervaller vid bygget av servicetunneln samt av de transporter som kommer att gå här. In- och uttransporter av bergmassor och byggmaterial kommer att ske kontinuerligt under 2019-2025.

Genom servicetunnel Haga tar vi ut bergmassor från bygget av Västlänkens spårtunnel mellan Haga och Landala torg. Från Linnéplatsen tar sig transporterna ut till Vikans kross på Hisingen, via Dag Hammarskjöldsleden, Flatåsmotet, Högsboleden och Älvsborgsbron. Transporter tillåts inte köra av vid Slottskogsmotet och köra via Margretebergsgatan.

Enligt våra krav får massor från schaktet för station Haga inte fraktas bort österut, utan ska i största möjliga mån tas ut via Alléstråket västerut. Viss byggtrafik kan ledas ut via Sahlgrensgatan och Viktoriabron. Vi kommer att försöka minimera transporterna här, men de går inte helt att undvika. Massor från schaktet vid Handelshögskolan tas ut via Övre Husargatan.

Vi kommer att ställa krav på entreprenören att ha hjultvättar vid alla byggutfarter för att smuts från arbetsplatsen inte ska sprida sig. Transporterna kommer huvudsakligen att köra mellan klockan 07-22.

De bergmassor som sprängs bort tas ut vid Skeppsbron och Linnéplatsen.