Logga in
Logga in

Västra Götaland Deletapp Kvarnberget

Efter Lilla Bommen går Västlänken längs Packhuskajen och genom Kvarnberget ner till Stora Hamnkanalen. Här hittar du information om vad som händer i området.

Vad?

Deletapp Kvarnberget är 560 meter lång varav 200 meter byggs i berg och 360 meter i jord och lera.

Varför?

Västlänken underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Nuläge

Just nu pågår byggnationen av Västlänkens deletapp Kvarnberget på flera platser i centrala Göteborg, så som vid Packhusplatsen och Sankt Eriksgatan.

Om projektet

Den här deletappen sträcker sig från Lilla Bommen, förbi Packhuskajen och till Stora Hamnkanalen. Förutom den del av Västlänken som skär genom Kvarnberget består marken längs denna sträcka av jord och lera. Här bygger vi Västlänken i ett öppet schakt, vilket innebär att vi gräver oss ned i marken uppifrån och bygger tunneldelen i betong som sedan täcks över. Även den del av Västlänken som går genom Kvarnberget bygger vi som betongtunnel, men här schaktar vi i berg istället för jord och lera.

Arbetet är omfattande och pågår under cirka fem år ovan jord och sedan arbetar vi två år i tunneln. Arbetet vid schakten består av många olika moment och pågår i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. Det bullrar när vi slår spont och pålar vilket vi kommer göra under tre till sex månader per delsträcka.

Nyheter

Tidslinje

Tidslinje för deletapp Kvarnberget, Västlänken.

Arbetet ovan jord i deletapp Kvarnberget kommer att pågå till 2023. I oktober 2020 förlängdes byggtiden för deletapp Kvarnberget från 2021 till 2023 på grund av omfattande arkeologiska undersökningar, och att förstärkningsarbetet i Götatunneln avbröts 2018. 

Mellan åren 2024–2026 arbetar vi med installationsarbeten och återställning. Vi installerar bland annat bana, el, signal- och telesystem i tågtunneln.

Delar av Västlänken öppnar 2026 då Station Centralen öppnas som en säckstation med fyra spår där tågen kan vända.

Tidsprognosen för när hela Västlänken kan öppna för genomgående trafik via Station Haga och Station Korsvägen ska uppdateras och utreds under hösten 2023.

Vad är det som ska byggas?

Mellan Lilla Bommen och Stora Hamnkanalen bygger vi cirka 560 meter av Västlänken. Förutom tågtunneln bygger vi även en servicetunnel. Vårt arbete innebär bergssprängningar och betonggjutningar i öppna schakt.

I området vid Sankt Eriksgatan mitt emot Göteborgsoperan kommer vi att bygga ett så kallat serviceschakt som ska användas för åtkomst till tunneln och vid utrymning. Vi ska också bygga en servicetunnel med infart via en befintlig tunnelmynning vid Smedjegatan, samt ett ventilationsschakt i korsningen mellan Sankt Eriksgatan och Smedjegatan. Totalt anläggs det två serviceschakt på deletapp Kvarnberget. Det första serviceschaktet byggs vid Sankt Eriksgatan och det andra kommer att placeras i anslutning till ventilationsschaktet och servicetunneln.

Västlänken kommer att gå nära intill två fastigheter på Sankt Eriksgatan, som närmast med någon meter till byggnaderna. Vi kommer att anpassa schaktningen i berget närmast husen genom att både såga och spränga loss berg för att ta ut massorna i flera mindre delar. Detta för att minska intrång, störningar och för att inte orsaka skador.

Västlänkens dragning i området har anpassats för att undvika påverkan på de gamla befästningsverken under Packhuskajen och efter Götatunneln. Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan, och på dessa platser behöver vi genomföra förstärkningsåtgärder för att Götatunneln ska klara av att bära tyngden av Västlänken. Efter passagen av Götatunneln viker Västlänken av söderut längs Packhuskajen och fortsätter under Stora Hamnkanalen.

Vid Kanaltorget förlänger vi tunneldelen som ska bära Västlänken och vid Otterhällan förstärker vi taket på den befintliga tunneln.

I stort sett omfattas hela centrala Göteborg av riksintresse för kulturmiljövård och Göteborgs innerstad är delvis en stor fornlämning. Vid Packhusplatsen ligger det befästningsverk under mark. Stora ansträngningar har gjorts för att hitta ett läge för tunneln så att befästningslämningar ska kunna bevaras. Vissa konflikter kan dock inte undvikas och delar av befästningsmurar kommer behövas tas bort och dokumenteras.

Trafik under byggtid

Under bygget av Västlänken kommer trafiken att påverkas. Här kan du läsa mer om hur trafiken kommer att bli påverkad i deletapp Kvarnberget.

När vi bygger Västlänkens deletapp Kvarnberget kommer bil-, cykel- och gångtrafiken att flyttas från sitt befintliga läge. Det kommer endast att göras en trafikomläggning för etapp Kvarnberget, vilket innebär att samma trafiklösning kommer att ligga kvar under hela byggtiden.

Tre körfält ligger längst med arbetsområdet. Två körfält i östergående riktning, ett för biltrafik och ett för kollektivtrafik, och i västergående riktning är det ett körfält där trafiken blandas.

Sankt Eriksgatan mellan Packhusplatsen och Nedre Kvarnbergsgatan är avstängd under byggtiden, inklusive gång- och cykelväg. Gatan kommer att återställas efter byggnationen.

Christina Nilssons gata har ersatts av Västra Sjöfarten under byggtiden. Gatan kommer sedan att utformas efter stadens önskemål.

Sankt Eriksgatan, mellan Torggatan till Östra Hamngatan, upprätthålls för gående och cyklister under byggnationen. Gång- och cykelvägen mellan Operan och Casinot ligger nordväst om Västra Sjöfarten.

Byggtrafiken hanteras i första hand inom arbetsområdet med in- och utfarter vid Kanaltorget och Packhusplatsen. Därefter hänvisas trafiken direkt ut på de större lederna.

På grund av trafikomläggningen kommer ett större antal parkeringsplatser, mellan GöteborgsOperan och Casino Cosmopol samt Packhusplatsen framför Casino Cosmopol och Hovrätten, att försvinna. En del av parkeringarna kommer att vara borttagna under hela byggperioden. Vi arbetar med att hitta alternativa parkeringsplatser. Vi kommer att återställa ytorna i området efter Göteborgs Stads önskemål.