Logga in
Logga in

Haga 2022!

Nu kan vi snart lägga ytterligare ett år till handlingarna och börja blicka framåt på 2023. Här tittar vi vad som har hänt under året och vad som är på gång vid deletappens olika arbetsplatser kring årsskiftet.

I december 2021 utförde vi den sista sprängningen under Residenset och vi står nu cirka 20 meter ifrån bergpåslaget vid Södra Hamngatan. Det berg som återstår tar vi ut i och med arbetet med Västlänkens huvudtunnel i Stora Hamnkanalen.

Mot Rosenlund
I april 2022 påbörjade vi arbetet med att passera Götatunnelns norra rör. Vid passagen tar vi ut berget stegvis i två sektioner där den övre delen tas ut genom försiktig sprängning. I

I september kunde vi avsluta sprängningsarbetet för den övre delen. I och med detta vände vi tillbaka till början av passagen vid Otterhällan och påbörjade uttaget av bottendelen. Då är vi som närmast Götatunneln sker berguttaget med vajersågning och hydraulisk spräckning. Därefter lastas bergmassorna på lastbilar och körs ut.

Påverkan från våra sprängningar minskar därförunder hösten och vintern. Genom att skapa en slits mellan berget som ska sprängas bort och kvarstående tunnelkontur, reducerar vi vibrationerna mot Götatunneln och omgivande byggnader.

Arbetstider under jul- och nyår
Mellan den 23 december och 1 januari sker inga bullrande arbeten som borrning eller sprängning.

Den 3 januari går vi åter upp i full produktion. Vi har sökt och beviljats dispens för att arbeta med aktiviteter som riskerar att överskrida riktvärdena för stomljud vardagar 07.00-19.00.

Grundförstärkning Kungsgatan 9C
Huset på Kungsgatan 9C är delvis grundlagt på berg men vilar också på vertikala stålpålar ned i marken. Byggnaden är uppförd 1910 och fick tidigt problem med sättningar och grundförstärkningar har utförts på både 1930- och 1970-talet. 

Den fortsatta tunneldrivningen av Västlänken påverkar marken där de stålpålar, som utgör en del av grundläggningen för Kungsgatan 9C, är nedslagna. Därför ska vi grundförstärka byggnaden genom att borra ned nya, lutande pålar, in i berget.

I januari 2023 etablerar vi ett arbetsområde utanför Kungsgatan 9C och inleder med vissa förberedande arbeten, till exempel ledningsomläggningar. 

Utanför f.d. Skattehuset
Under hösten har vi utfört olika markförstärkande arbeten, till exempel borrat och gjutit 50 sekantpålar och installerat kalkcementpelare. Under vintern har vi även påbörjat så kallad jet grouting, där vi förstärker marken mellan de gjutna kalkcementpelarna och underliggande berg. Under vintern och våren 2023 kommer vi även att utföra injekteringsarbeten där vi tätar berget inför kommande schaktarbeten.

Rosenlundskanalen – mot Rosenlundsgatan
Där Västlänkens tunnel korsar Rosenlundskanalen ska vi schakta oss cirka 25 meter ned under markytan. För att kunna göra det pågår det nu arbeten där vi installerar slitsmurar. Under kommande schaktarbetet stöttas slitsmurarna upp av cross walls, tvärväggar, som sätts tvärs över schaktet.

Rosenlundskanalen – mot Allén
I november stängde vi återigen av Rosenlundskanalen för att kunna fortsätta arbetet med station Haga på kanalens södra sida, mot Allén. Även här ska vi installera slitsmurar och tvärväggar.

Allén
Under hösten flyttade vi det västergående körfältet i Allén närmare Hagakyrkan. Nya Allén kommer att ligga i detta läge i cirka ett år. Efter flytten fortsatta våra ledningsarbeten i området och när dessa är slutförda läggs även gång- och cykeltrafiken om. Fjärrkylan kopplas in den 19 december och Göteborgs stad planerar att driftsätta den i slutet av månaden.

Under vinter och tidig vår 2023 pågår det också arkeologiska undersökningar i området. Under våren planerar vi också att bygga ett bullerplank längs med Alléns nya sträckning.

Haga kyrkoplan
Strax norr om Hagakyrkan går jordschaktet för station Haga över i bergschakt. Innan vi kan utföra några bergarbeten för stationen behöver vi schakta oss ned cirka 27 meter. Vid Parkgatan rör vi oss mellan lera och berg. Det innebär att vi utför både jord- och bergschakt parallellt med varandra och kombinerar de olika teknikerna inne på ett och samma arbetsområde.

Den containervägg som har skärmat av bergschakten i hörnet Sprängkullsgatan och Parkgatan monterades ned i november. Containerväggen kommer att ersättas med ett byggplank.  

Planerade arbeten under jul- och nyår

  • 22- 26 december, inga bullrande arbeten.
  • 27 – 29 december jet grouting utanför f.d. Skattehuset.
  • 30 dec – 2 jan, inga bullrande arbeten
  • 3 – 5 januari, jet grouting utanför f.d. Skattehuset
  • 6 januari, inga bullrande arbeten

Den 9 januari går vi åter upp i full produktion. De arbeten som riskerar att överskrida riktvärdet för buller utförs mellan klockan 07.00 och 19.00, måndag-fredag.

På platsen utför Akademiska hus jord- respektive bergschakt, cirka 20 meter ned i marken, för att skapa en av de tre uppgångarna till station Haga.

I december 2022 inleds bergschakten och i ett första skede pågår det under perioden vecka 51 till och med vecka 3 2023. Parallellt med bergschakten pågår även arbeten där man borrar för botteninjektering (tätning) samt vajersågning. Detta  för att minska påverkan från vibrationerna.

Sprängning kan ske helgfria vardagar mellan kl 9.00-10.00 och kl 13.00-14.00. I projektet räknar man med att spränga cirka 3-4 gånger per vecka.

 

Totalt är det cirka 650 meter tunnel som ska drivas mellan station Haga och Landala torg, där vi möter etapp E05 Korsvägen.

Mot Landala torg
I dagsläget pågår det arbeten i den service- och räddningstunnel som löper längs med huvudtunneln. Sett från Haga har vi i dagsläget cirka 85 meter kvar av servicetunneln och cirka 300 meter av huvudtunneln innan vi når läget där vi möter upp etapp Korsvägen. Fronten för huvudtunneln ligger i höjd med Malmstensgatan 4 och fronten för servicetunneln i höjd med Landalabergen 4.

Mot station Haga – Haga kyrkoplan
Sedan sommaren 2022 pågår det arbeten i det som ska bli station Haga. Här vidgar sig bergrummet från 30 till 50 meter i spännvidd. För att kunna ta ut ett så stort bergrum spränger vi ut tre pilottunnlar; två längs med yttersidorna av tunnelkonturen och en i mitten. Berget mellan tunnlarna fungerar som ett stöd och lämnas i ett första skede kvar.

De tre pilottunnlarna drivs norrut och kring årsskiftet räknar vi med att nå korsningen Haga Kyrkogata och Vasagatan. Parallellt med våra arbeten i stationsutrymmet fortsätter också arbetet med den service- och räddningstunnel som löper längs med stationsutrymmet.

Arbetstider under jul- och nyår
Mellan den 23 december och 1 januari sker inga bullrande arbeten som borrning eller sprängning.

Den 3 januari går vi åter upp i full produktion. Vi har sökt och beviljats dispens för att arbeta med aktiviteter som riskerar att överskrida riktvärdena för stomljud vardagar 07.00-19.00.

Rainbow Snake

Sedan den 3 november finns det en fullskalig modell av konstverket Rainbow Snake att beskåda på Haga Kyrkoplan. Delarna till modellen är tillverkade av aluminium i Lyon, Frankrike, i återanvändbara sandformar. Tre sektioner av kotor och revben hänger nu i en sex meter hög stålställning, på samma höjd som ormskelettet sedan kommer att hänga på mellan tak och plattform i stationen.

Nyhet: En modell av ett ormskelett

Vi är förbi ”Trumpeten” och inne i stationen

Under sommaren kunde vi lägga den tunneldel som kallas för ”trumpeten” bakom oss. Sedan dess pågår det arbeten i det som ska bli station Haga. På vägen från Nedre Fogelbergsgatan mot Haga kyrkoplan vidgar sig stationsutrymmet från ”trumpetens” 30 meter till 50 meter i spännvidd. Via tre pilottunnlar rör vi oss framåt och kring årsskiftet räknar vi med att vara i ungefärlig höjd med korsningen Haga Kyrkogata och Vasagatan.

Nyhet: Genom pilottunnlar mot Haga kyrkoplan

Passage av Götatunneln

I april påbörjade vi arbetet med att passera Götatunnelns norra rör. När vi passerar Götatunnelns bägge tunnelrör tas berget ut stegvis i två sektioner; den övre delen genom försiktig sprängning och den undre delen, närmast Götatunneln, genom vajersågning och spräckning. Av säkerhetsskäl stängde vi av Götatunneln för trafik vid sprängningsarbetena som pågick under våren och sommaren. I september avslutade vi sprängningsarbetet och återvände till början av passagen vid Otterhällegatan för att påbörja uttaget av bottendelen. I slutet av januari 2023 räknar vi med att vara klara med passagen av Götatunnelns norra rör. 

Nyhet: Kombination av tekniker när vi passerar Götatunneln

Vi fortsätter gjuta tunneltak i Haga

Våren 2022 kunde vi gjuta ytterligare en del av taket till station Haga. Arbetet utfördes i etapper och totalt gick det åt 2175 kubikmeter betong.För att kunna gjuta denna mängd betong krävs det 565 ton armering som ligger i upp till nio lager.

Nyhet: Nu gjuter vi nästa del av tunneltaket för station Haga