Logga in
Logga in

Västlänkens viktigaste 2022

2022 är snart slut och vi kan konstatera att det har hänt stora saker runt om i världen men också i och under Göteborg. Vi listar några av projektets milstolpar under året innan vi tar nya tag inför 2023.

2022 har varit ett utmanande år på flera sätt. Trots att det är en orolig tid runt om i världen med krig i Sveriges närområde, stigande priser och Covid, har flera flera viktiga milstolpar nåtts i vårt projekt under året. Några av våra entreprenörer har också framfört att de ser risker för försening i sina deletapper, men då Trafikverket inte delar entreprenörernas bild av orsakerna till förseningen är det fortfarande den prognos för tid och kostnad vi har idag som tillsvidare ligger fast. Det har varit stor framdrift på flera platser i projektet och nu sammanfattar vi 2022 med att lista några av de milstolpar vi nått under året. 

Vi bygger ny bro över E6

I norr ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Här bygger vi en ny bro över E6 som ska länka samman spåren med varandra. Arbetena med den nya bron startade i april när den gamla bron revs. Tidigare under året har vi arbetat med byggnation av brostöd och landfästen. I början på december lyfte vi upp ett balksystem för installation av gjutform för själva körbanan av bron. Bron ska vara klar under våren 2023.

Vi bygger ihop bergtunnel med gjuten tunnel

Vi har sedan tidigare sprängt en tunnel rakt genom Gullberget. Denna lilla tunneldel i berg har under året kopplats ihop med deletapp Centralens gjutna tunneldelar för att få en hel tunnel. För att dessa två tunneltyper ska passa ihop har vi gjutit ett inslagsvalv i bergtunneln så att det ska docka an med andra gjutna delar. 

Top Down i Kvarnberget

Vi bygger delar av Kvarnbergsetappen med metoden Top Down. Först gjuter vi slitsmurar och tunnelns tak. Därefter går vi in underifrån och gjuter resten av tunnelns golv och väggar, i takt med att vi schaktar ut massorna. Vi började med att gräva ut och gjuta mezzaninplanet mellan huvudtunneln och marknivån. Mezzaninplanet bildar Västlänkens tak. När Västlänken står klar kommer marken återfyllas ovanpå topplattan så att den återigen blir jämn och rak.

Första helt klara tunneldelen i Kvarnberget

Vi har nått en ny milstolpe i Västlänkens deletapp Kvarnberget: vi har gjutit den första delen av tunneltaket. Därmed har vi den första helt färdiga delen av tunnelkonstruktionen, med golv väggar och tak, i deletappen.

Gjutning av tunneltak Haga station

En viktig milstolpe i deletapp Haga var när vi i våras göt vi en del av taket till station Haga. Totalt gjöt vi 2 175 kubikmeter betong på platsen. Under allén ligger sedan tunneltaket cirka 2 till 4 meter under marknivå.

Tekniskt svår passage över Götatunneln

Vid Otterhällegatan korsar Västlänken det första av Götatunnelns två tunnelrör. Utrymmet mellan Västlänkens golv och Götatunnelns tak är väldigt litet och för att klara passagen använder vi en kombination av olika tekniker för berguttaget; försiktig sprängning, vajersågning och hydraulisk spräckning. Berget tas stegvis ut i två sektioner; där den över delen tas ut genom försiktig sprängning.

18 meter under Korsvägen

På Korsvägen har vi grävt och sprängt oss ner i det stora schaktet som blir en del av station Korsvägen sedan i vintras. Just nu är det ungefär 18 meter ner i det 50 meter breda schaktet som ligger mitt i Korsvägen. Vi har några meter kvar innan vi är klara, då ska schaktet vara drygt 20 meter djupt. 

Första helt klara tunneldelen för Almedal

En milstolpe har nåtts i Almedal, i Västlänkens södra ände, när vi under året gjöt klart den första permanenta delarna med golv, väggar och tak.

Under en längre period skedde även sprängningar i området utmed E6 vid Almedal. Sprängningarna har inneburit korta trafikstopp på E6 vid Kallebäck sedan sommaren 2021, men under året blev vi klara med sprängningsarbetena i schaktet och därmed stoppas inte heller E6-trafiken mer.

Flera arkeologiska fynd

Västlänkens placering och utformning har anpassats för att i så stor utsträckning som möjligt minimera skadan på fornlämningar som finns längs sträckning.

Arbetet med Västlänken möjliggör att fynd från förr kommer till ytan. På flera platser i projektet har arbetet med de arkeologiska utgrävningarna fortsatt under året.

Planksidan - kanske Sveriges största konstprojekt

I år har 34 nya konstverk tagit plats på våra gröna byggplank runt om i staden. Just nu visar totalt 53 verk samtidigt i stadsmiljön. 

Årets största konstverk var Evolution Composition - Institut For Urban Kunst som var hela 648 kvm!

Under året syntes också flera internationella konstnärer på våra plank bland annat Gala in Gothenburg - J.M. Rizzi från och Stars Align - Jose Di Gregorio båda från USA.

Värda att lyfta fram är också Hilma Nordén och Jörgen Häll Jörgen Häll från Mora som är två av de konstnärer som detta år fått chansen att visa sitt verk Mjuk rotmurkla (se bild).