Logga in
Logga in

Arbeten med station Haga fortsätter i Rosenlundskanalen

När Paddanbåtarna gör sin sista sightseeingtur för säsongen 2022 stänger vi återigen av Rosenlundskanalen för att även kunna fortsätta arbetet med station Haga på kanalens södra sida, mot Allén.

Där Västlänkens tunnel korsar Rosenlundskanalen ska vi schakta oss cirka 25 meter ned under markytan. I den norra delen av kanalen, närmast Rosenlundsgatan, pågår det nu arbeten där vi installerar slitsmurar. Det har blivit något av en årlig tradition att stänga av Rosenlundskanalen.

- Vi kan inte utesluta att det blir aktuellt med en avstängning även nästa år, säger Crister Lindén, produktionsledare. Framöver är det även tanken att kanalen stängs av permanent och för de fortsatta arbeten med station Haga kommer kanalen att gå i en akvedukt ovanför tunneltaket, säger Crister.

Höstens arbeten inleds med att vi sätter upp en ny spontlinje mot kajkanten på kanalens södra sida, mot Allén, och vi får då vad som kan liknas vid en låda. För att få sponten på plats kommer vi att använda en frihängande vibrohammare. På grund av dess höga höjd är avskärmningar näst intill omöjligt och gjorda bullerberäkningar visar att de planerade spontarbetena riskerar att överskrida riktvärdet för buller.

När sponten är på plats tömmer vi "lådan" på vatten som pumpas ut i Rosenlundskanalen. För att förhindra grumling använder vi en siltgardin. Siltgardinen består av flytande bojar på ytan med fiberduk hängande undertill som ansluter till botten.

- Allt eftersom vattennivån inom "lådan" sjunker kan vi börja schakta bort massor och sediment. Lagrat i sedimentet kan det även finnas olja och när vi spontar finns det risk för att denna sprider sig. För att hantera eventuellt oljespill från sediment eller maskiner lägger vi även ut oljelänsor i kanalen, berättar Emma Agfjord, miljöspecialist.

Innan vi har pumpat bort för mycket vatten fiskar vi ut området inom ”lådan”. För utfiskningen i kanalen använder vi provfiskenät som vittjas varje timma för att undvika att fiskarna kvävs. Provfiskenäten är 30 meter långa och 1,5 meter djupa och består av 12 sektioner med olika maskstorlek. Genom att använda olika maskstorlekar möjliggör vi att fiskar av olika storlek kan fångas.

När sedimentet är borta återfyller vi marken och utför markförstärkande åtgärder. Att förstärka marken är nödvändigt för att vi ska kunna gå ut med de maskiner som ska fortsätta arbetet i kanalen  med att schakta för guidewalls och gjuta slitsmurar. En guidewall är en anordning som styr schaktningen inför sättning av slitsmurar. En slitsmur i sin tur är en stödvägg som ger stabilitet och förhindrar att grundvatten rinner in i schakten. Slitsmuren stöttas i sin tur av gjutna murar som sätts tvärs över schakten, så kallade crosswalls.

Rosenlundskanalen kommer att vara helt stängd för sjötrafik fram till den 1 april 2023.