Logga in
Logga in

Färdig tunneldel vid Packhusplatsen

Under sommaren nådde vi en ny milstolpe i Västlänkens deletapp Kvarnberget. Vi har nu en färdiggjuten tunnel, med golv, väggar och tak i deletappens södra område.

I området mellan Norra Hamnkanalen och vägen som löper tvärs över vårt arbetsområde bygger vi Västlänkens huvudtunnel med metoden Top Down. Det innebär att vi först gjöt slitsmurar och takplatta och därefter gick in underifrån och gjöt resten av tunnelns golv och innerväggar, i takt med att vi schaktade ut massorna. Vi är nu klara med golv, väggar och tak för hela den 160 meter långa delen av huvudtunneln.

Ovanför huvudtunneln har vi gjutit ett så kallat mezzaninplan, som ligger mellan huvudtunneln och markytan. Mellanplanet kommer att vara tomt när Västlänken står klar, vilket medför att vi inte behöver återfylla med lika mycket material för att nå upp till marknivån. Det minskar i sin tur vikten på slitsmurarna. Framöver ska vi gjuta klart de sista innerväggarna på mezzaninplanet.

Subtrack och slabtrack på tunnelgolvet

Under hösten arbetar vi med att forma och gjuta den så kallade subtracken. Subtrack kallas den betongplatta som gjuts ovanpå tunnelns golv. Subtracken blir ungefär en och en halv meter tjock och kommer även innehålla kabelrännor och brunnar. På subtracken gjuts därefter en så kallad slabtrack, som är en tunnare betongplatta där Västlänkens spår senare kommer att gjutas in.

Spontplankor dras upp

Under hösten kommer vi även att börja dra upp de spontplankor som har fungerat som stödkonstruktion längs med den östra och västra sidan av vårt schakt. Nu när tunneln är färdiggjuten behövs inte spontplankorna längre och de ska därför dras upp och återanvändas någon annanstans. Sponten kommer att dras upp med en vibrohammare, vilket periodvis kommer att överskrida riktvärdena för buller.

När alla gjutningar är helt klara i den södra delen kommer vi att gjuta igen de tre öppningarna i marknivå. Arbetet beräknas vara färdigt till årsskiftet.

Medfinansieras av EU