Logga in
Logga in

Ny bedömning av tid och kostnad för Västlänken

Idag presenterar Trafikverket sin bedömning för ny tid och kostnad för Västlänken i Göteborg.

Bedömningen bygger på omfattande analyser, men fortfarande finns det osäkerheter som kan komma att påverka tid- och kostnadsprognoserna. Därför presenteras nu den bedömda kostnadsökningen och tidsförlängningen i ett spann.

Jag känner att vi nu har en väl genomarbetad bedömning även om det såklart alltid finns osäkerheter i den här typen av projekt, vilket är en del av vår vardag, säger Bo Larsson, projektchef Västlänken.

Deletapperna Kvarnberget och Centralen kommer bli klara i tid och därför öppnas station Centralen som en säckstation 2026. Med den lösningen kan vi tillföra nödvändig kapacitet till järnvägsnätet enligt plan, samt fortsätta bygga resterande delar av etapperna Haga och Korsvägen, för att skapa en hållbar järnvägslösning på längre sikt.

Ny bedömning

När det gäller tid för färdigställande av hela Västlänken så har vi bedömt ett spann mellan åren 2029 till 2032, där vi ser en trolig trafikstart 2030.

Projektets ursprungsbudget uppgår i 2009 års prisnivå till 20 miljarder kronor. Trafikverkets nya bedömning är ett spann från 24,1 till 27,1 miljarder, med en trolig kostnad på 25,7 miljarder. Omräknat till dagens prisnivå är ursprungsbudgeten 28,4 miljarder, det nya spannet är mellan 34,3 till 38,5 miljarder, med en trolig totalkostnad på 36,5 miljarder. Totalt sett innebär detta en ökning av kostnaden mellan cirka 20 till 35 procent.

Interna och externa faktorer påverkar tid och kostnad och att det finns osäkerheter är normalt i den här typen av stora och komplexa projekt.

Trots att Trafikverket tagit hjälp av oberoende experter, entreprenörernas prognoser samt underlag från exploatörer så finns det fortfarande flera osäkerheter. Dessa kan påverka både tid- och kostnadsprognoserna. Osäkerheterna handlar bland annat om upphandlingar som ej är klara och pågående diskussioner med entreprenörer. Dessutom är det fortsatt stor osäkerhet i omvärlden.

Orsaker som påverkar

Vi kan se att det framförallt är tre områden som påverkar kostnaderna och möjligheterna att slutföra projektet i tid.

Det handlar om anpassningar och justeringar till uppdraget som förbättrar anläggningen. Dessutom har Västlänken precis som övriga samhället drabbats av ökade kostnader som ingen hade kunnat förutse.

Även hävningen av kontraktet i Haga påverkar tid och kostnad. Hävningen bedömdes dock som nödvändig, då det skulle kosta ännu mer om vi fortsatt med dåvarande entreprenör.

Västsvenska paketet

Västlänken är ett projekt som är helfinansierat via Västsvenska paketet. En kostnadsfördyring av Västlänken är inte reglerad i Västsvenska paketets avtal. Vid kostnadsökningar i andra helfinansierade projekt har dessa kostnader normalt sätt hanterats med parterna inom Västsvenska paketet.

Nästa steg är att vi kommer sätta oss ner tillsammans med de övriga parterna i Västsvenska paketet så att vi kan hitta gemensam och konstruktiv lösning kring finansiering av Västlänken, säger Jörgen Einarsson, regional direktör, Trafikverket.

Trafikverket bjuder nu in parterna till dialog under hösten 2023. Syftet med dialogen är att säkerställa fortsatt finansiering av projektet med utgångspunkt från det Västsvenska paketet.

Jörgen Einarsson, regional direktör Trafikverket samt Bo Larsson, projektchef Västlänken.

Detta händer nu

Trafikverket fortsätter sitt uppdrag med att genomföra Västlänken och det är fortsatt produktion i alla deletapper. Vi har inga andra signaler än att alla parter vill färdigställa Västlänken. Till stor del löper de flesta arbeten på.

Bakgrund

Deletapperna Haga och Korsvägen har haft utmaningar och har dragits med både kostnadsökningar och för långsam produktionstakt.

Sedan hösten 2020 har det funnits osäkerheter kring tid och kostnad avseende deletapperna Haga och Korsvägen, vilket parterna i Västsvenska paketet informerats om.

I januari 2023 hade Trafikverket nått vägs ände med entreprenören för Haga och Trafikverket valde att häva kontraktet. Då stod det också klart att hävningen skulle få konsekvenser för hela Västlänkens sluttid och kostnad.

Under våren och sommaren har Trafikverket arbetat tillsammans med oberoende experter för att kunna göra en så god bedömning som möjligt av tid- och kostnadsprognoser för att färdigställa hela Västlänken.