Logga in
Logga in

Västlänken Korsvägen 2023

2023 har servicetunneln från Haga och Korsvägen mötts under Landala torg, hela schaktet i Korsvägen har nått botten på ca 20 meters djup och i Skår och Almedal hänger både bergtunnel och schaktet för betongtunnel ihop.

I mitten av september var det ”Öppen arbetsplats” där 700 besökare fick komma ner i det stora schaktet i Korsvägen. Under början av 2024 kommer sprängningarna av service- och räddningstunneln i Jakobsdal och Skår att bli klar liksom spårtunneln under Landala torg så att det finns en sammanhängande spårtunnel från Handels i Haga till Korsvägen. I Liseberg pågår arbete med stödkonstruktioner för att kunna påbörja tunnelbyggnationen. 

En av många grupper som var nere i schaktet i Korsvägen när det var "Öppen arbetsplats" 17 september. Foto: Håkan Holgén

Almedal
Under sommaren 2023 stängdes tågtrafiken söder ut av helt under 10 veckor då tågen ersattes av bussar och tågen fickvända och gå från Mölndals station. De befintliga spåren längs med schaktet i Almedal lyftes upp och bort för att kunna göra olika markförstärkningsarbeten för de framtida permanenta spåren.

Arbetena utfördes dygnet runt där vissa moment var störande arbeten för närboende och verksamheter. Närmarkförstärkningarna var klara lyftes rälsen tillbaka igen till den nuvarande sträckningen. Även andra delar i området har markförstärkts för att kunna lägga depermanenta spåren 2025 när nästa tågstopp är.

Betongarbetena fortsätter på tre olika fronter i schaktet längs med järnvägen och E6:an i Almedal. Det byggs en betongtunnel och längre söder ut ett tråg där tågen kommer upp och åker ner i Västlänken. Under hösten nåddes en milstolpe när den sista biten sprängdes ut från bergtunneln i Skår så att spårtunneln i berg kunde möta schaktet för betongtunneln mellan E6:an och järnvägen i Almedal.

Schaktet i Almedal där tågen kommer att gå upp eller ner i Västlänken söderifrån. Foto: Håkan Holgén

Örgryte – Jakobsdal och Skår
I Jakobsdal och Skår pågår tunnelsprängningar norr över och som är inne i sitt slutskede. I söder är både serviceoch spårtunnel klara mot Almedal. Spårtunneln norr över befinner sig under den befintliga Gårdatunneln. För att inte påverka tågen eller  tunnelkonstruktionen så sprängs det försiktigt i flera korta steg under noggrann uppsikt  med hjälp av olika mätningar. Efterhand byggs bågar för att förstärka bergkonstruktionen. Spårtunneln beräknas vara klar till början av sommaren då den stannar inne i berget under E6 för att vänta in det öppna schaktet i Liseberg.

Servicetunneln som går parallellt med spårtunneln slutar i norra Jakobsdal. Där kommer även bland annat en pumpstation att byggas inne i berget. Det sprängs från två håll för att färdigställa den sista biten vilket gör att det har och kommer vara störningar fram till januari-februari 2024. Flerbostadshusen ligger direkt på berget vilket förstärker upplevelsen av borrandet och sprängningarna.

En milstolpe nåddes när bergtunneln i Skår mötte det öppna schaktet i Almedal. Foto: Ola Widén

Liseberg
I de östra delarna av Liseberg pålas det mot Jakobsdal och E6:an. För att kunna göra det flyttades Sofierogatan under hösten och containrar sattes upp för att kunna skydda mot stänk upp på körbanan. Det störande arbetet beräknas vara klart i början av 2024. I de delar där stödkonstruktionen är klar på båda sidor om Mölndalsån schaktas det ut jord och lera. Under våren byggdes det en akvedukt på land som sedan sänktes ner i vattnet för att möjliggöra att kunna gräva även under Mölndalsån.

På den västra sidan av Mölndalsån pågår arbete med att stabilisera och täta de väggar sk slitsmurar som gjutits ner i marken och som kommer bli en del av de permanenta tunnelväggarna. Under 2023 blev alla slitsmurar klara. Mot entréstråket för Liseberg förbereds den tunnel som kommer att grävas under själva entréstråket och som sedan möter berget under Liseberget under vintern och våren 2024.

Akvedukten ”Lisedukten” sänks ner i Mölndalsån för att vi ska kunna schakta ur tunneln under vattnet. Foto: Håkan Holgén

Liseberget
I berget under Lisebergshjulet har vi sprängt ut tre parallella pilottunnlar västerut mot Korsvägen som mynnar ut i det stora schaktet och ett ventilationsschakt rakt under Lisebergshjulet. Ventilationsschaktets väggar har klätts in i betong och högst upp byggs en mindre byggnad. I den mittersta tunneln gjuts de permanenta betongpelarna som ska bära upp taket för den östra stationsdelen i berget. Det sista som sprängs ut är berget mellan pilottunnlarna.

Sammanlagt kommer det att gjutas 17 pelare på både den västra och östra sidan av stationen i berg. Österut under Lisebergsteatern har vi snart sprängt klart. Den återstående sista biten under entréstråket kommer börja grävas ut efter årsskiftet när Liseberg har stängt för att kunna möta det schaktet inne på Liseberg mellan Rondo och den nya restaurangen 1923.

Permanenta betongpelare i östra bergsstationen som bär upp bergets tak. Foto: Joakim Josefsson

Korsvägen
En annan milstolpe 2023 nåddes tidigare i höst då alla sprängningar i schaktet på Korsvägen blev klara liksom all urschaktning av jord- och lermassor, drygt 20 meter nedanför markytan. Det innebär också att vi inte längre behöver stänga av trafiken kort under själva sprängningarna för att kunna garantera säkerheten. I takt med att vi kommit ner till botten har arbetet med betongarbetena kommit igång.

Två nya kranar tonar upp sig över Korsvägen och lyfter bland annat ner all armering som behövs för kommande gjutningar. En tredje mindre kran finns på Lisebergssidan. För att inte påverka grundvattennivåerna kommer det gjutas in rör i bottenplattan där vattnet kan flöda fritt genom betongschaktet.

En stor gjutning av det permanenta stationsgolvet gjordes innan jul som varade över ett dygn. När hela stationsgolvet är gjutet fortsätter arbetet med väggar och tak. När det är klart blir betongtunneln en del av den framtida stationen i Korsvägen med fyra spår. De andra delarna av stationen är i berget på både den västra och östra sidan av schaktet. I berget under Johanneberg fortsätter vi att spränga ut servicetunnlar, tekniska utrymmen och delar av det som kommer bli stationen och mellanplanet.

Sprängningarna görs på olika platser under Renströmsparken. De tre pilottunnlarna som finns ut mot schaktet i Korsvägen är helt öppna och ibland kan sprängningarna inne i berget höras och kännas ut i schaktet. Under vintern kommer vi påbörja arbetet med att bygga de betongpelare som ska ersätta det berg mellan pilottunnlarna där två spår blir fyra vid stationen. Fläktarna vid servicetunneln bredvid Chalmerstunneln har kalibrerats för att inte vara mer störande än nödvändigt för de närboende.

Armeringsarbeten för bottenplattan i schaktet på Korsvägen. Foto: Carina Gran

Fågelsången och Västra entrén 
I Renströmsparken vid Fågelsången mot Artisten har det borrats och sprängts upp ett större ventilationsschakt. Det 30 meter djupa schaktets bergssidor kommer att kläs in i betong under 2024. Samtidigt fortsätter arbetena med det som kommer att bli västra entrén för stationen i Korsvägen.

Under året har Akademiska hus och Skanska rivit delar av gamla Artisten. När det nya huset är färdigt blir västra entrén en del av det som kommer att heta ”Konstnärliga” med en upp och nedgång för stationen i Korsvägen. I schaktet vid västra entrén har vi schaktat ur den stödkonstruktion som vi har pålat sedan tidigare med jord och lera. Nu går vi ner i berget med hjälp av vajersågning och borrning för att kunna spränga oss ner till mellan ca 10 och 20 meter vilket kommer vara störande för de närboende till maj 2024.

Västra entrén mot Artisten där vi ska spränga oss ner ca 20 meter.
Foto: Håkan Holgén

Johanneberg
En tredje milstolpe nåddes i november då service- och räddningstunnlarna från Haga och Korsvägen möttes under Landala torg, 40 meter ner i berget. Det är första gången två deletapper möts inne i berget. Samtidigt fortsätter arbetet med spårtunneln från båda håll. Det arbetet beräknas vara klart till våren. Då blir det en sammanhängande spårtunnel som går från Handels i Haga till schaktet i Korsvägen.

Genomslag i servicetunneln mellan Korsvägen och Haga under Landala torg. Foto: Conny Nordholm