Logga in
Logga in

Västlänken Trafikverket häver kontrakt med entreprenör för del av Västlänken

Entreprenören AGN som har kontrakt för deletapp Haga i Västlänken, har under en längre period haft omfattande försening, något som Trafikverket påtalat och inte sett någon förändring kring. Därför hävs kontraktet idag.

- Trafikverkets ansvar är att värna ett effektivt och hållbart transportsystem genom att ställa höga krav på kostnadskontroll. När en entreprenör inte klarar av att leverera i enlighet med ingångna avtal har vi en skyldighet att agera för att värna våra gemensamma skattemedel, säger Bo Larsson, projektchef.

Efter noggrant övervägande har vi kommit till en punkt där Trafikverket idag, den 24 januari, häver kontraktet för deletapp Haga som är en del av Västlänken i Göteborg. Samma entreprenör har även kontrakt för deletapp Kvarnberget vilket inte påverkas av hävningen. Den aktuella entreprenören, Trafikverkets GD, Trafikverkets styrelse, Infrastrukturdepartementet samt parterna i det Västsvenska paketet har informerats om beslutet.

Skäl för hävning
Det huvudsakliga skälet för hävningen är den omfattande och växande förseningen. Det finns även andra brister som självständigt, och tillsammans, gör att vi nu fattat beslutet att häva kontraktet. Trafikverket har under en lång tid försökt förmå entreprenören att komma upp i en rimlig produktionstakt. Förseningen har trots detta istället ökat.

Konsekvenser på tid och kostnad
Den uppkomna situationen kommer att få tids- och kostnadsmässiga konsekvenser för hela Västlänken. Vår bedömning är att dessa skulle bli större om vi går vidare med nuvarande entreprenör. Vi har i nuläget svårt att ge en mer detaljerad bild av förseningar och fördyringar, då det krävs en djupare analys. Vi är också väl medvetna om att detta kommer att påverka Göteborgarna och andra aktörer i Göteborg. Vi kommer även fortsatt att ha dialog med dem om hur vi kan möjliggöra en fungerande vardag i Göteborg.

Kontrakt upphör omedelbart
Kontraktet med AGN upphör med omedelbar verkan och arbetsplatserna tas över av Trafikverket till dess att en ny entreprenör kan vara på plats. I det kortsiktiga perspektivet kommer viktiga arbeten att hållas igång på arbetsplatsen under ledning av Trafikverket. I det långsiktiga perspektivet kommer vi att handla upp nya entreprenörer för det fortsatta arbetet med deletapp Haga.

Tillför tågkapacitet
Trafikverket har utrett möjligheten att öppna delar av Västlänkens Station centralen som en tillfällig säckstation, för att kunna tillföra nödvändig kapacitet till tågsystemet 2026 som planerat. Något som bedöms som möjligt. Därefter när resterande delar är färdigställda så öppnas hela Västlänken för genomgående tågtrafik och övriga nya stationer i Haga och Korsvägen kan tas i drift.

Bakgrund Västlänken

Trafikverket bygger en åtta kilometer lång järnväg för pendel- och regiontåg. Drygt sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.

Västlänken ska underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Skapa plats för fler tåg, minska sårbarheten i järnvägssystemet och bidra till stadsutvecklingen i Göteborg. Byggnationen av Västlänken startade 2018.

Bakgrund entreprenad Haga

Deletapp Haga omfattar 1 700 meter tunnel varav 250 meter betongtunnel i jord och lera samt en ny underjordisk station i Haga. Entreprenaden är en av Västlänkens fyra byggentreprenader.

AGN är ett konsortium bestående av Astaldi S.p.a, GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. och Segermo Entreprenad AB. AGN ingick 2017 ett entreprenadkontrakt för att utföra Entreprenad Haga i Projekt Västlänken.