Logga in
Logga in

Vårens arbeten i deletapp Kvarnberget

Nytt år innebär nya och fortsatta arbeten med Västlänken i deletapp Kvarnberget. Här nedan kan du läsa om vad som är på gång innanför våra byggplank under våren.

Vid den västra delen av Kanaltorget, utanför Hasselbladshuset, utför vi schakt och grundläggningsarbeten. En del av arbetena består i att vi borrar ner RD-pålar som ska bära huvudtunneln.

Därefter ska vi riva en befintlig slitsmur som hör till Götatunneln och som ligger i vägen för Västlänken. Vi har tidigare förstärkt Götatunneln så att den klarar av att bära Västlänkens tyngd.

När slitsmuren är riven fortsätter vi med att borra ner snedstag från spontplankorna som omger schaktet bakåt i leran. Snedstagen kallas även bakåtförankring och håller spontplankorna på plats så de inte faller inåt mot schaktet.

Därefter sätter vi så kallade hammarband tvärs över spontplankorna så att de bildar en vägg och stämp mellan spontväggarna. Allt syftar till att stötta upp spontväggarna när vi i nästa steg schaktar oss neråt. Vi ska gräva oss cirka tio meter ner från marknivån. När vi nått fullt djup borrar vi ner så kallade dragstag i marken. Dragstagen fungerar som ett ankare som ser till att tunneln inte flyter upp.

I mars hoppas vi kunna börja forma och armera för tunnelns bottenplatta, följt av väggar och tak.

I höjd med Sankt Eriksgatan ska vi bygga en servicebyggnad som ska fungera som teknikhus och utrymningsväg när Västlänken står klar.

Under våren börjar vi armera och sätta upp formar, för att därefter gjuta golv och väggar för byggnaden. Samtidigt som det pågår fortsätter vi att gjuta huvudtunnelns väggar på den östra sidan, närmast Sankt Eriksgatan.

Mellan Göteborgsoperan och Maritiman gjuter vi just nu tunnelns tak med hjälp av en takform. Hittills har vi gjutit fyra takplattor vilket innebär att vi har cirka 40 meter färdig tunnel. Vi räknar med att hela sträckan kommer att vara färdiggjuten i slutet på april.

Nedanför Sjöbefälsskolan mynnar den västra änden av servicetunneln. Här ska vi bygga en underjordisk servicebyggnad som ska ansluta till servicetunneln. Under vintern börjar vi armera och sätta upp formar för att därefter börja gjuta byggnadens väggar. När arbetet i servicetunneln är klart fortsätter vi med att gjuta bottenplattan.

Arbetet med servicetunneln i Kvarnberget kommer att fortsätta under våren. Arbetet var ursprungligen planerat att avslutas vid årsskiftet 2022/2023 men har tyvärr dragit ut på tiden då vår entreprenör inte har kunnat hålla den produktionstakt som de tidigare räknat med. Vi räknar med att drivningen av servicetunneln pågår mars ut. 

För att minska buller och vibrationer spränger vi ut tunneln i mindre etapper, det gör att vi både låter och vibrerar mindre. Buller och vibrationer kommer dock fortfarande att förekomma under byggprocessen.

Vy mot den västra mynningen  av servicetunneln.

Servicetunnelns västra mynning. 

Servicetunnelns andra ände mynnar vid Smedjegatan. Under vintern fortsätter vi att knacka, vajersåga och förstärka berget i tunneln för att sedan ta ut bergmassor för servicetunneln. När det är klart ska vi bygga en ny portal. Vi räknar med att vara klara med våra arbeten vid Smedjegatan i maj.

Området norr om vägen tvärs över vårt arbetsområde kallar vi för ”Transition zone”. Namnet kommer av att berget här övergår från att ligga nära markytan i den norra och östra delen av området till att ”dyka” ner till en djupare nivå. Det innebär att Västlänkens huvudtunnel här kommer att gjutas både i berg- och lerschakt. Arbetet är något av det mest komplexa vi utför i deletapp Kvarnberget och medför många olika moment.

Hittills har vi satt en nivå av hammarband och stämp här. Efter årsskiftet gräver vi oss ner till nästa nivå. Sedan börjar vi ta ut berget etappvis i olika zoner.

För att hålla upp spontplankorna i leran när vi går från spont till berg ska vi gjuta en betongklack längst ner vid foten av sponten. Därefter sätter vi en tredje nivå av hammarband och stämp innan vi kan börja ta ut berget med en kombination av vajersågning och sprängning.

Området där schaktet för Västlänkens huvudtunnel övergår från berg till lera kallas "Transition zone". 

Vid Packhusplatsen bygger vi Västlänkens huvudtunnel med metoden Top Down. Det innebär att vi först gjuter slitsmurar och takplatta och därefter går in underifrån och gjuter resten av tunnelns golv och innerväggar, i takt med att vi schaktar ut massorna.

I januari schaktar vi bort den sista leran. Under våren kommer vi fortsätta att gjuta tunnelns golv och väggar. Vi räknar med att vara klara med det arbetet till sommaren.

Vid Packhusplatsen bygger vi tunneln med metoden Top-Down.