Logga in
Logga in

Nystart för Västlänkens etapp Haga

Nu har vi ett färdigt upplägg för den fortsatta byggnationen av Västlänkens deletapp Haga. Det innebär ett rejält omtag där etappen kommer att delas upp i fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad

Uppdatering 5 juli: Artikeln har uppdaterats med information om prekvalificeringen för entreprenaden Rosenlund. 

Den första byggentreprenaden ut är Rosenlund som är ett av Sveriges mest utmanande anläggningsprojekt; mellan två bergpåslag vid Skattehuset och Haga kyrkoplan, sträcker sig ett 30 meter djupt jordschakt under Rosenlundskanalen. Utöver detta så är byggentreprenaden beläget mitt i kärnan av Haga och stor hänsyn måste tas till omgivningen.

Djupet på jordschaktet inom tillfälliga stödkonstruktioner är ett av den nya entreprenadens mest krävande arbetsmoment. Rosenlund innefattar också bland annat byggnation av betongtunnel samt portaler vid bergpåslagen och ledningsomläggningar.

Det är en av Sveriges mest spännande entreprenader i dagsläget, säger Lars Björklund, projektledare Haga. Det är tufft, men det är också en nystart där vi har möjligheten att pröva nya lösningar och göra något bättre. I det fortsatta arbetet behöver vi inspel från en bred kunskapsgrund och vi arbetar även internt med att bygga upp en organisation med de unika kompetenser som krävs för att hantera de utmaningar som finns i Rosenlund, fortsätter Lars.

Ett utmanande omtag

Trafikverket ansvarar för projekteringen och bär de risker som finns kopplade till redan utförda arbeten. Den tidigare entreprenören har lämnat vissa arbeten oavslutade och omfattningen och kvaliteten på det som redan är byggt är inte helt klarlagda.

Detta gör att vi behöver fokusera på den framtida entreprenörens kompetens, hur de tänker sig att genomföra arbetet och möjligheter att bidra med tekniska kvaliteter. Vi vill ha en samverkan som fokuserar på att tillsammans få en färdig anläggning så Göteborgarna kan åka tåg igenom Västlänken, säger Lars

Entreprenaden handlas upp som en utförandeentreprenad till självkostnad på löpande räkning. Trafikverket kommer också att göra en utvärdering på 100 % kvalitet, vilket innebär att arvodet för entreprenaden är bestämd av Trafikverket från start. 

Det är ovanligt att Trafikverket upphandlar så här stora entreprenader med utifrån de förutsättningarna. Vår ambition är att noga välja en entreprenör som vi kan med öppenhet och förtroende arbeta tillsammans med kring inköp, budget och kostnadsuppföljningsarbete, berättar Lars.

Vägen framåt

Steg ett i upphandlingen av Rosenlund inleds med prekvalicering, då Trafikverket bjuder in entreprenörer till prekvalificering. I steg två får utvalda entreprenörer tillgång till förfrågningsunderlaget och kan lämna anbud.

Ansökningsfasen för Roselund pågår till 10 september 2023. Trafikverket kommer sedan att utföra de kommande upphandlingarna en efter en under 2023 och 2024. Nästa stora entreprenad blir Vasastan, som innefattar resterande berg mellan station Haga och Landala torg där vi möter upp Västlänkens deletapp Korsvägen. Längre fram kommer de mindre entreprenaderna Otterhällan och Stora Hamnkanalen, för att till slut handla upp installationsentreprenaden som löper genom hela arbetsområdet.