Logga in
Logga in

Ledningsomläggningar på Sankt Eriksgatan

Med start i juni ska vi lägga om fjärrvärmeledningar längs med Sankt Eriksgatan. Arbetena innebär att vi kommer att spärra av delar av gatan etappvis.

Uppdatering 23 maj: Arbetet skulle ursprungligen ha startat i början av maj. Vi har nu justerat tidplanen och har ambitionen att arbetet ska starta i juni.

Under våren och sommaren ska vi lägga om fjärrvärmeledningar längs med Sankt Eriksgatan, inom det rödmarkerade området i bilden. Ledningarna behöver flyttas då de ligger i vägen för Västlänkens huvudtunnel.

När vi lägger om ledningarna behöver fjärrvärmen kopplas bort tillfälligt, varför arbetena endast får utföras under vår- och sommarmånaderna. Våra arbeten kommer att utföras på helgfria vardagar mellan klockan 07 och 19 och beräknas pågå från juni till och med 31 augusti, men det kan hända att de kommer ta kortare tid.

För att komma åt att lägga ner ledningarna på ett säkert sätt behöver vi spärra av delar av Sankt Eriksgatan. Gatan spärras av i etapper, för att på så sätt påverka omgivningen så lite som möjligt. Det kommer alltid vara möjligt att ta sig till sin bostad eller verksamhet. Följ skyltningen på plats.

Arbetet med att lägga om ledningarna består av att skära upp befintlig asfalt, plocka bort gatsten, schakta ur fyllnadsmassor, lägga ner ledningar, återfylla samt lägga ny asfalt och lägga tillbaka gatstenen.

Våra arbeten kommer periodvis att överskrida riktvärdena för buller. Om våra beräkningar visar att arbetet kommer överskrida bullerriktvärdena i ditt bostadshus under fem dagar i följd eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, kommer du att erbjudas tillfällig vistelse. Detta sker i så fall via ett utskick hem till dig.

Framkomlighet under ledningsomläggningen

Ledningsomläggningen kommer att ske i tre etapper. Det går inte att på förhand säga exakt när vi kommer att övergå från en etapp till en annan varför det är viktigt att du följer anvisningarna på plats.

Under tiden vi arbetar kommer vi att flytta delar av vårt befintliga byggplank in på vårt arbetsområde. På så sätt gör vi det möjligt att ta sig runt vårt avspärrade arbetsområde på Sankt Eriksgatan.

Här nedan kan du se kartor över området där vi utför ledningsomläggningen.

Ledningsomläggningens etapper: 

Karta över vårt arbete  med Sankt Eriksgatan.

Etapp 1

Arbetet startar i juni. Den ordinarie entrén till restaurangen Takamé stängs tillfälligt. Under tiden som arbetet pågår sker ingång till restaurangen via en entré på Östra Hamngatan. Följ skyltning på plats. Den fria ytan mellan det avspärrade arbetsområdet och den trafikerade gatan kommer att vara minst 1,5 meter bred. 

Karta över Sankt Eriksgatan med vårt arbetsområde utmärkt.

Etapp 2

Alla ordinarie entréer kommer att vara öppna som vanligt. Den fria ytan mellan vårt byggplank och det avspärrade området kommer att vara minst 1,5 meter bred. 

Karta över Sankt Eriksgatan med vårt arbetsområde utmärkt.

Etapp 3

Cykelstället utanför Sankt Eriksgatan 5 kommer att tas bort medan arbetet pågår. Det sätts tillbaka när arbetet är klart. Den fria ytan mellan vårt avspärrade arbetsområde och fasaden på Sankt Eriksgatan 5 är minst 1,5 meter bred.