Logga in
Logga in

Ledningsomläggningar på Sankt Eriksgatan

Med start i juni ska vi lägga om fjärrvärmeledningar längs med Sankt Eriksgatan. Arbetena innebär att vi kommer att spärra av delar av gatan etappvis.

Uppdatering 9 november: Arbetet med ledningsomläggningen på Sankt Eriksgatan har visat sig vara mer komplext än vi från början kunde förutse och kommer ta längre tid än beräknat. Vi räknar nu med att det kommer pågå till slutet på november. Från och med 4 november kommer arbetena inte överskrida riktvärdena för buller.

Under sommaren och hösten ska vi lägga om fjärrvärmeledningar längs med Sankt Eriksgatan, inom det rödmarkerade området i bilden. Ledningarna behöver flyttas då de ligger i vägen för Västlänkens huvudtunnel.

När vi lägger om ledningarna behöver fjärrvärmen kopplas bort tillfälligt, varför arbetena endast får utföras under våren, sommaren och hösten. Våra arbeten kommer främst att utföras på helgfria vardagar mellan klockan 07 och 19 och beräknas pågå från juni fram till slutet på november.

Sankt Eriksgatan spärras av i etapper

För att komma åt att lägga ner ledningarna på ett säkert sätt behöver vi spärra av delar av Sankt Eriksgatan. Gatan spärras av i etapper, för att på så sätt påverka omgivningen så lite som möjligt. Det kommer alltid vara möjligt att ta sig till sin bostad eller verksamhet. Följ skyltningen på plats.

Arbetet med att lägga om ledningarna består av att skära upp befintlig asfalt, plocka bort gatsten, schakta ur fyllnadsmassor, lägga ner ledningar, återfylla samt lägga ny asfalt och lägga tillbaka gatstenen.

Våra arbeten kommer periodvis att överskrida riktvärdena för buller. Om våra beräkningar visar att arbetet kommer överskrida bullerriktvärdena i ditt bostadshus under fem dagar i följd eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, kommer du att erbjudas tillfällig vistelse. Detta sker i så fall via ett utskick hem till dig.

Framkomlighet under ledningsomläggningen

Ledningsomläggningen kommer att ske i etapper. Det går inte att på förhand säga exakt när vi kommer att övergå från en etapp till en annan varför det är viktigt att du följer anvisningarna på plats.

Under tiden vi arbetar kommer vi att flytta delar av vårt befintliga byggplank in på vårt arbetsområde. På så sätt gör vi det möjligt att ta sig runt vårt avspärrade arbetsområde på Sankt Eriksgatan.

Här nedan kan du se kartor över området där vi utför ledningsomläggningen.

Ledningsomläggningens etapper: 

Etapp 1

Uppdatering 3 juli: Arbetet med etapp 1 avslutades den 3 juli och det går nu att ta sig fram även genom det i kartan markerade arbetsområdet. Markplattorna kommer att läggas tillbaka när arbetena i alla etapper är avslutade. 

Etapp 2

Någon av de befintliga entréerna kommer att hållas stängd under en period. Övriga entréer kommer att vara öppna som vanligt. Följ anvisningar på plats. Den fria ytan mellan vårt byggplank och det avspärrade området kommer att vara minst 1,5 meter bred. 

Etapp 3

Den fria ytan mellan vårt avspärrade arbetsområde och fasaden på Sankt Eriksgatan 5 är minst 1,5 meter bred.

Karta över etapp 4 av ledningsomläggningen på Sankt Eriksgatan.

Etapp 4

Det kommer att vara minst 1,5 meter mellan det avspärrade området och den närmaste byggnaden.