Logga in
Logga in

Västlänken Fläktstationen utsprängd

På den västra sidan av station Korsvägen inne i berget under Johanneberg bygger vi en fläktstation som mäter hela 55 m lång, 26 m bred och 28 m hög. Nu har betongarbetena tagit över för att bygga själva fläktstationen.

Vi har sprängt ut utrymmet för fläktstationen i olika steg under en längre tid men nu är den helt klar. Arbetena med gjutning har påbörjats. Vi håller på att gjuta bottenplattan och balkar för det framtida betonghuset som ska inhysa fläktarna och annan inredning. I det sista steget installeras själva fläktarna och all teknik runt omkring dem.

Förutom själva fläktstationen så finns det även ett fläktrum i direkt anslutning som är sammanlänkat med flera andra tunnlar. När vi är klara med hela fläktstationen kommer det stora utrymmet inte synas då det är fyllt med utrustning för fläktstationen.

För att kunna förse både stationen, tunnlarna och alla andra utrymmen med luft behövs en fläktstation när tågen rullar genom Västlänken. Den är byggd för att kunna hantera brand så att brandgaserna ska kunna luftas ut snabbt genom en brandgastunnel och ett ventilkationschakt.

Under byggnationen av Korsvägens station väster ut har vi tre byggfläktar vid Chalmerstunneln vid Södra vägen. Där byggfläktarna står idag blir det en ingång till servicetunneln som kommer användas som servicetunnel permanent för att ge säker transport, underhåll och åtkomst för räddningstjänst eller om det händer en olycka och ett tåg måste evakueras. 

Armering av betonggolvet för fläktstationen är påbörjad.