Logga in
Logga in

500 meter färdig tunnel i deletapp Kvarnberget

Den 20 februari gjöt vi den sista takplattan i den delen av tunneln som ligger i Packhusplatsens norra del. Därmed har vi nu 500 meter färdig tunnel, med golv, väggar och tak i deletappen.

Takplattan gjöts i den del av vårt arbetsområde som ligger i höjd med Hertziahuset och som kallas för ”Transition zone” Namnet kommer av att berget här övergår från att ligga nära markytan i den nordöstra delen av området till att dyka ner till en djupare nivå. Det innebär att Västlänkens huvudtunnel här har gjutits i både i berg- och lerschakt. Arbetet har varit ett av de mest komplexa i hela deletappen.

Genom berg och lera

Där Transition zone ligger nu låg tidigare den väg som löper tvärs över vårt arbetsområde. Våren 2022 flyttade vi vägen söderut, och kunde då påbörja arbetena i zonen.

Vi började med att slå ner spontplankor längs med schaktets sidor. Därefter utförde vi omfattande arbeten för att förstärka och täta schaktet, bland annat jetgrouting, ridåinjektering och borrning av bergstubb.

Sedan schaktade vi oss neråt genom leran och tog ut berget genom en kombination av vajersågning och spräckning. Arbetet skedde etappvis i olika zoner. I takt med att vi arbetade oss ner installerade vi totalt tre nivåer av hammarband och stämp. Samtidigt pågick arkeologiska utgrävningar i de övre jordlagren.

För att stabilisera spontplankorna där leran övergick i berg gjöt vi en så kallad krönbalk längst ner vid foten av sponten. Krönbalken säkrar, tillsammans med andra förstärkande konstruktioner upp spontplankorna, så att de inte rasar in i schaktet. Den motverkar även risken för rörelser i omkringliggande mark.  

​Hösten 2023 nådde vi fullt djup i schaktet och installerade RD-pålar och dragstag för att se till att tunneln varken sjunker eller flyter upp i leran. Därefter började vi gjuta grovbetong, följt av bottenplatta, väggar och slutligen tak.  

Krönbalken på plats i spontplankornas nedre kant.

Krönbalken håller spontplankorna på plats i övergången från berg till lera.

60 meter kvar

Gjutningen av den 450 kvadratmeter stora takplattan tog ungefär 10 timmar och krävde omkring 680 kubikmeter betong. När betongen har härdat plockar vi ner volymställningen, som användes för att hålla uppe gjutformen. Därefter kan vi påbörja arbetet inuti tunneln med att gjuta så kallad subtrack, vilket är den platta som rälsen senare ska fästas i.

Med takplattan i Transition zone är drygt 500 av deletapp Kvarnbergets 560 meter långa tunnelkonstruktion färdiggjuten. Nu återstår endast att gjuta takplatta på den sista öppna delen av tunneln, närmast Kanaltorget.