Logga in
Logga in

Så blir deletapp Kvarnbergets serviceschakt

När Västlänken står klar kommer merparten av det vi byggt i deletapp Kvarnberget inte synas ovan jord. Utom på två ställen: vid Sankt Eriksgatan och nedanför gamla Sjöbefälsskolan, där våra två teknikplatser ligger.

Kvarnbergets serviceschakt byggs i höjd med Göteborgsoperan. Schaktet ska fungera som utrymningsväg och angreppsväg för räddningstjänsten om en olycka skulle inträffa när Västlänken är i drift. Den underjordiska delen av servicebyggnaden rymmer även omfattande installationer som behövs för att driva Västlänken.

Sannolikheten att ett tåg behöver utrymmas i tunnel är liten, men om en brand bryter ut kan det orsaka att tåget stoppar, varför utrymningsvägar även ska finnas i tunnlarna. Utgångspunkten är att utrymningen ska vara möjlig utan assistans från räddningstjänsten, i enlighet med de krav som gäller för alla järnvägstunnlar inom EU.

Om en evakuering måste ske följer passagerarna belysta gångbanor längs tunneln tills de når utgången i form av en brandsäker luftsluss. Från slussen fortsätter de sen via angreppsvägen till trappor eller hiss som leder upp till utgången på Sankt Eriksgatan.

I en av byggnaderna ovan jord på Sankt Eriksgatan finns också räddningstjänstens angreppsväg ner till tunneln via trappor och hiss. I anslutning till servicebyggnaden kommer det att finnas en uppställningsplats för räddningsfordon, liksom en plats för inkoppling av brandvatten.

Ny lösning i Sverige

Lösningen med servicesschakt är relativt ny i Sverige, men används i till exempel Österrike, och är en metod som EU har godkänt. Anledningen till att lösningen används i just Kvarnberget är att områdets geografi gör det svårt att få plats med en till tunnel bredvid huvudtunneln.

Avståndet mellan utrymningsvägar ska garantera att utrymmande hinner sätta sig i säkerhet innan det uppstår kritiska förhållanden. Därför har deletapp Kvarnberget två utrymningsvägar; den andra är en servicetunnel som leder från huvudtunneln, i höjd med gamla Sjöbefälsskolan, och mynnar vid Smedjegatan.

I anslutning till servicetunneln ligger en underjordisk byggnad, som rymmer teknik som  behövs för Västlänkens drift. Ovan jord kommer teknikplatsen endast märkas i form av ett litet hus. Byggnaden kommer att kläs i sten och taket täcks av växtlighet.

Återknyter till historisk miljö

Den servicebyggnad som ligger längre norrut, i höjd med Göteborgsoperan, kommer troligtvis bli mer av ett blickfång för de som passerar den. Den del av byggnaden som ska sticka upp ovanför marken kommer att vara klädd i natursten och träribbor. Taket kommer att täckas med växtlighet.

— Naturstensfasaden ska återknyta till den kulturmiljö som historiskt har funnits på platsen och den tidigare befästningen, berättar Antonio Kendes, projekteringssamordnare för deletapp Kvarnberget, Trafikverket.

Utgångspunkten har varit att försöka lyfta fram kulturarvet och fästningsstaden Göteborg. Arbetet med gestaltningen av byggnaden har varit omfattande och involverat flera olika förvaltningar inom Göteborgs stad.

Staden kommer i ett senare skede också att installera belysning och plantera växtlighet på platsen, som en del av arbetet med att återställa marken i hela området.

— Förhoppningen är att byggnaden kommer att smälta in i omgivningen och användas som en utsiktsplats för de som vistas i området, säger Antonio Kendes.

Mot färdigställande

Under vintern blir vi klara med att gjuta serviceschaktet i höjd med Sankt Eriksgatan. Under våren arbetar vi bland annat med att lägga sedumtak och installera belysning.

Även arbetet med den södra teknikplatsen i anslutning till servicetunneln går framåt. I februari gjuter vi de sista takplattorna. Därefter återstår endast att gjuta den uppstickande delen av byggnaden samt några invändiga väggar. Samtidigt fortsätter vi med installationsarbetena inuti byggnaden.