Logga in
Logga in

Västra Götaland Alingsås–Olskroken, byte av elkraftsanläggning

Sträckan är intensivt trafikerad. För att minimera driftstörningar ska vi öka överföringsförmågan av kraftmatning för tågdrift, byta kontaktledningsanläggningen, flytta signaler och förbättra belysningen på bangården.

Vad?

Vi ska byta ut hela kontaktledningsanläggningen och hjälpkraftsystemet samt konvertera till autotransformatorsystem mellan Alingsås och Olskroken.

Varför?

För att säkra en mer robust järnväg för dagens trafik och för att skapa förutsättningar för att sträckan i framtiden ska kunna möta ett ökat behov av resor och transporter.

Nuläge

Entreprenören NRC Sverige AB är tilldelad uppdraget. Detaljerad produktionstidsplan tas fram i samverkan mellan Trafikverket och entreprenören under april/maj 2024.

Om projektet

Omfattande och helt nödvändigt arbete – sliten anläggning behöver rustas upp till robust järnväg

Närmare två tredjedelar av anläggningen längs Västra stambanan är över 100 år gammal vilket innebär stora behov av omfattande arbeten kommande år. 

Sträckan Alingsås–Olskroken elektrifierades på 1920-talet och de äldsta delarna i anläggningen idag är från 1926. De olika delarna i elkraftsanläggningen är ålderstigna och slitna. Antal fel på elkraftsanläggningen som orsakat trafikpåverkan har ökat de senaste åren. 

Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Banans kapacitet utnyttjas idag maximalt, främst på sträckan Alingsås–Göteborg, där pendeltrafiken är tät. Vi behöver genomföra arbetet för att säkra en mer robust järnväg för dagens trafik och skapa förutsättningar för att sträckan i framtiden ska kunna möta ett ökat behov av resor och transporter. 

Omfattande arbete – byte av hela elkraftsanläggningen

Det är inte bara ett byte av kontaktledning det handlar om. Arbetet mellan Alingsås och Olskroken är omfattande och innebär ett totalt utbyte av elanläggningen på en sträcka av totalt åtta mil (fyra mil enkel väg), i fullt trafikerad miljö. Detta leder till en driftsäkrare anläggning med minskad risk för kontaktledningshaveri och spänningsfall samt ökat effektuttag med  autotransformatorsystemet (AT-system).

Vi ska byta ut cirka 1900 kontaktledningfundament och -stolpar, kontaktledningar och flertalet kontaktledningsbryggor på linjen och på ett antal driftplatser mellan Alingsås och Sävedalen. I samband med byte av kontaktledningsstolpar flyttas också ett stort antal signaler. Vi ska även installera 14 autotransformatorer, vilket är elektrotekniska komponenter som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer. Det är ett av flera såväl pågående som kommande kontaktledningsbyten på Västra stambanan.

En faktor som påverkar planeringen av banarbeten är det relativt begränsade utbudet av entreprenörer och arbetets omfattning påverkar valet av maskiner. Det finns idag ett fåtal entreprenörer som kan klara av denna typ av omfattande elkraftsarbeten. Eftersom behovet av reinvesteringar är stort i hela Europa är det inte självklart att utländska entreprenörer väljer att lämna anbud i Sverige. Trafikverket arbetar med att utveckla planering, avtalsformer och produktionsmetoder för att öka takten på genomförande av underhåll på järnväg. 

En kort produktionstid är avgörande för järnvägsplaneringen i stort och en mer robust järnväg

 

Trafiken kommer att gå och fokus ligger på resenärernas möjlighet att ta sig fram smidig

Tågtrafiken kommer att gå under arbetet med att byta elkraftanläggning mellan Alingsås och Olskroken med undantag för ett antal helgavstängningar under 2025–2027. Resenärernas fjärrtåg, pendeltåg och godstransporterna kommer i möjligaste mån att rulla och vi ska dessutom underlätta för tågresenärerna genom olika trafiklösningar. För att resenärer och gods ska komma fram så smidigt som möjligt krävs ett nära planeringssamarbete med järnvägsföretagen. 

Trafiklösningar tas fram för att underlätta resor och transporter

I den fortsatta kapacitetsplaneringen kommer resenärernas möjlighet att komma fram hela vägen så smidigt som möjligt att vara i fokus. Det finns olika sätt att åstadkomma det och alla kräver ett tätt branschsamarbete.

Exempel på åtgärder som kan vidtas är förlängda tåg, vilket kan dubblera antalet resenärer per avgång, ersättningstrafik med buss samt omledning av trafik på andra banor.

Trafikverkets samplanering med järnvägsföretagen startar flera år i förväg

De planerade åtgärderna blir kända för järnvägsföretagen flera år i förväg (och styrs av EU:s SERA-direktiv). Det ger järnvägsföretagen möjlighet att planera sin trafik och ger näringslivet möjlighet att ta höjd för de begränsningar som kan uppstå och säkra alternativa lösningar. 

Efter önskemål från järnvägsföretagen genomförde Trafikverket under hösten 2022 en metodvalsutredning för det omfattande bytet av hela elkraftsanläggningen mellan Alingsås–Olskroken. Den fastslog att enkelspårsdrift dygnet runt och samplanering med Lerum vändspår är den mest effektiva metoden för genomförande av arbetet.

Arbetet med att minska de negativa konsekvenserna för resenärer och godstransporter pågår kontinuerligt i samarbete med järnvägsföretagen. Den långa framförhållningen i planeringen ska ge företagen möjlighet att skapa så bra alternativa lösningar som möjligt för trafiken.

Fakta

Totalt utbyte av elkraftsanläggningen på en sträcka av totalt åtta mil (fyra mil enkel väg), i fullt trafikerad miljö.

Vi ska byta ut cirka 1900 kontaktledningfundament och -stolpar, kontaktledningar och flertalet kontaktledningsbryggor på linjen och på ett antal driftplatser mellan Alingsås och Sävedalen. I samband med byte av kontaktledningsstolpar flyttas också ett stort antal signaler. Vi ska även installera 14 autotransformatorer, vilket är elektrotekniska komponenter som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer. 

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Planerad byggstart Januari 2025

2 Preliminärt färdigställande Hösten 2027

Kontakt

Jonas Ström

Projektledare